Inhalt

Cover

OVER DEZE PROFETIEËN

Susan is actief in de gave van profetie. In 1 Korintiërs 14:1 staat: “Volg de weg van liefde en verlang gretig naar de gaven van de Heilige Geest, vooral profetie.” We leven nu en horen Gods instructies in het Nieuwe Testament te gehoorzamen. Hoewel sommige geloven dat de geestelijke gaven, zoals de profetieën, weggedaan zijn is dit het denken van de mens en niet van God. God heeft Zijn verbond niet veranderd. We leven nog steeds in het tijdperk van het Nieuwe Verbond – die ook het Nieuwe Testament wordt genoemd. Gelieve te begrijpen dat uw eerste verplichting zou moeten zijn aan de Here Jezus Christus en Zijn Woord zoals geschreven staat in de Bijbel – in het bijzonder het Nieuwe Testament.

Zoals altijd moet alle profetie worden getoetst aan de Bijbel. Indien de profetie samenvalt met de Bijbel dan zijn we verwacht om het te gehoorzamen. Momenteel gebruikt God profetieën niet om nieuwe doctrines te introduceren. Ze worden gebruikt om te versterken wat God al aan ons gegeven heeft in de Bijbel. God gebruikt ze ook om ons individuele waarschuwingen te geven van toekomstige gebeurtenissen die ons zal beïnvloeden.

Net als in het Oude Testament gebruikt God profeten in het Nieuwe Testament waar wij op dit moment in zijn. Het boek Handelingen, dat in het Nieuwe Testament is, noemt enkele profeten zoals Judas en Silas (Handelingen 15:32) en Agabus (Handelingen 21:21), en er waren anderen. De bediening van profeten wordt ook in het Nieuwe Testament tijdperk genoemd in 1 Korintiërs 12:28; 14:1,29,32,37 evenals in Efeziërs 2:20; 3:5; 4:11.

Jezus kiest profeten om te werken voor Hem op aarde. Onder andere, Jezus gebruikt profetieën en profeten om Zijn verlangens aan Zijn kinderen te communiceren. De Bijbel zelf is profetisch geschreven door de inspiratie van de HEILIGE GEEST.

Sommige mensen zeggen dat woorden van profetie dreigen toe te voegen aan de Bijbel of nemen er van weg – wel, de Bijbel spreekt van profetie als zijnde een gave van de HEILIGE GEEST. De manier waarop aan de Bijbel wordt toegevoegd of van weggenomen is niet door middel van extra woorden van profetie ontvangen door de mensen die de HEILIGE GEEST woorden aan geeft, maar door het veranderen van Gods concepten door nieuwe on-Bijbelse concepten toe te voegen uit het heidense geloof bijvoorbeeld. Maar het belangrijkste werk van de profeten in de Bijbel is altijd geweest om de mensen terug te focussen op Gods Woord, de Bijbel.

Zoals het in 1 Tessalonicenzen 5:19-21 zegt: Dooft de Geest niet uit; veracht de profetieën niet. Test alles en behoud het goede.” En hoe de boodschappen te testen is de inhoud te vergelijken aan wat de Bijbel zegt.

In alle profetieën hieronder heb ik persoonlijk (Mike Peralta – boek voorbereider) deze boodschappen getest en ze zijn allemaal in akkoord met wat de Bijbel zegt. Maar u moet ook zelf deze boodschappen aan de Bijbel testen. En als zij in overeenstemming zijn met de Bijbel, dan verwacht God dat u ze ter harte zult nemen en Zijn instructies gehoorzaamt.

 

 

INHOUDSOPGAVE

Inleiding door de Heer

Beoordelingen

Hoofdstuk 1. Nederigheid

Hoofdstuk 2. Vertrouw Niet Op Jezelf Of Anderen

Hoofdstuk 3. Training In Nederigheid

Hoofdstuk 4. Vertrouwen Op GOD

Hoofdstuk 5. Vergeving

Hoofdstuk 6. Leef in de Wereld Maar Wees Niet “Van de Wereld”

Hoofdstuk 7. De Opname en Bruiloftsmaal Van Het LAM

Hoofdstuk 8. Bereid Je Voor op de Opname

Hoofdstuk 9. Over de Verloren Kerk

Hoofdstuk 10. Lust Voor de Wereld

Hoofdstuk 11. De Wereld is op Weg Naar de Problemen

Hoofdstuk 12. MIJN Spoedige Komst

Hoofdstuk 13. Het Uur Haast Zich, MIJN Kinderen

Hoofdstuk 14. De Wereld Heeft Zich Tegen MIJ Gekeerd

Hoofdstuk 15. De Leiders Volgen MIJ Niet

Hoofdstuk 16. Het Uur Van MIJN Terugkeer Nadert

Hoofdstuk 17. Over de Antichrist

Hoofdstuk 18. De Tijd Nadert Voor MIJN Spoedige Afdaling

Hoofdstuk 19. Tref Voorbereidingen

Hoofdstuk 20. Uw Tijd Is Bijna Om

Hoofdstuk 21. Los Van MIJN Wil, Loopt U Tegen MIJ

Hoofdstuk 22. Het Kwaad Komt om de Wereld te Vernietigen

Hoofdstuk 23. De Klok Staat Op Het Punt Om Middernacht Te Slaan

Hoofdstuk 24. Stop Met Te Kibbelen Met Elkaar  

Hoofdstuk 25. IK Zal U Niet Nemen Als U Onbekeerde Zonde Hebt

Hoofdstuk 26. Blijf Gefocust Op MIJ

Hoofdstuk 27. U Moet Gereedgemaakt Worden Als U Met MIJ Mee Wilt Komen

Hoofdstuk 28. Uw Eeuwigheid Ligt In De Weegschaal

Hoofdstuk 29. U Moet Rennen, Niet Naar MIJ Lopen Nu

Hoofdstuk 30. MIJN Bruid Is Lieflijk In Al Haar Manieren

Hoofdstuk 31. Zeer Weinig Aanbidden MIJ en Bekeren Zich Tot MIJ

Hoofdstuk 32. IK Sta Op Het Punt MIJN Bruid Te Verwijderen Naar de Veiligheid

Hoofdstuk 33. IK Wil De Eerste Plaats of Geen Plaats

Hoofdstuk 34. Er Komt Verdrukking Aan – Grote Verdrukking

Hoofdstuk 35. Er is Absoluut Geen Voordeel in het Najagen van een Stervende Wereld

Hoofdstuk 36. Velen Die Van Zichzelf Denken Dat Ze Gereed Zijn Bedriegen Zichzelf

Hoofdstuk 37. U Hebt Een Kostbare Kleine Tijd Dat Overblijft

Hoofdstuk 38. MIJN Ware Volgelingen Waken – Ze Zijn Op Hun Hoede

Hoofdstuk 39. MIJN Getuigenis: Met Betrekking Tot Dit Document en Mijn Vasten

 

 

INLEIDING DOOR DE HEER

MIJN kinderen, dit is uw HEER DIE spreekt. IK kom zeer binnenkort. MIJN komst is nabij, zelfs voor de deur. IK kom! U moet u gereed maken.

 

Dit dagboek werd tijdens een 40-daagse vasten door MIJN dochter Susan afgerond. Zij deed dit vasten op MIJN verzoek. IK bracht haar naar een afgelegen locatie zodat ze zou kunnen sterven aan zichzelf. Gedurende deze tijd gaf IK haar vele woorden die IK wilde doen uitgaan naar MIJN kinderen. Dus schreef ze MIJN woorden op terwijl IK haar leidde. Al deze brieven hebben belangrijke informatie die u moet lezen en overwegen aangezien MIJN komst nabij is.

 

Dit is uw HEER en HEILAND, YAHUSHUA (Jezus Christus).

 

Deze woorden werden gedicteerd door GOD de VADER en ZIJN ZOON, YAHUSHUA HA MASHIACH (Jezus Christus, of Jezus de Gezalfde, of Jezus de Messias) aan Susan tijdens een veertig daagse vasten opgetekend tussen 27 Januari 2012 en 6 Maart 2012.  

BEOORDELINGEN

 Ik dank u hartelijk voor uw e-mails en het delen van GODs woorden en het heeft mij zo gezegend. Ik bad en vroeg de HEILIGE GEEST mij te leiden om mij vele dingen te doen begrijpen en te wandelen in ZIJN weg. Bid alstublieft ook voor mij. Nogmaals, dank u hartelijk en GOD zegent u en uw bediening. – Lezer 1

  

* * * * * *

Lieve, lieve zuster Susan, Dank U YAHUSHUA voor deze brieven en wat U UW dochter/bruid vroeg te doorlopen zodat ze opgeschreven konden worden! Ik begon de dag erna en las ongeveer tien pagina's elke keer. Ik ben gezegend. – Lezer 2 

* * * * * *

Susan, dank u hartelijk voor de gedeelde link. Het heeft me absoluut gezegend en ik voel dat mijn geest zo hongerig is naar de HEER YAHUSHUA. – Lezer 3

 

* * * * * *

Hallo, mijn lieve zuster Susan, ik ben bijna klaar met het lezen van GODs boodschappen/brieven aan u tijdens uw vasten. Het zijn werkelijk ZIJN WOORDEN... ik bedoel, ik kan het gewoon niet neerleggen, dat 100-pagina tellende document. ZIJN waarheid, wijsheid, en pleiten bij ons is verbazingwekkend... HIJ is gewoon zo nederig en liefdevol om te kunnen aanmoedigen, de naties te waarschuwen. Ik dank HEM daarvoor en zegen u voor het delen met mij. – Lezer 4

 

* * * * * *

Lieve Susan, dank u mijn lieve zuster voor het verzenden van deze voor mij! Ik heb het gepost, en ik ben al halverwege. Het bracht mij op mijn knieën voor het aangezicht van de HEER. Ik bid dat miljoenen hetzelfde zullen doen. Moge GOD u zegenen voor uw gehoorzaamheid en trouw aan HEM. Liefde voor altijd in onze MESSIAS! – Lezer 5

 

* * * * * *

Susan, dit is een uitermate gezalfde profetie van de Heer. Ik heb profetieën gehoord uit de tijd dat ik een baby christen was terug in 1979. Ik heb een aantal zeer gezalfde profetieën gehoord en gelezen in de afgelopen 33 jaren en de boodschappen in dit boek zijn van de meest gezalfde die ik heb gehoord en gelezen in mijn hele leven. – Mike Peralta (Boek Voorbereider)

 

HOOFDSTUK 1: NEDERIGHEID

Nederigheid is nederige onderwerping. Het is een bereidheid om anderen te dienen zonder klacht, om kwaad van anderen over het hoofd te zien met een glimlach en vergeving. Het is een verlangen om anderen te dienen en GOD te behagen. Het is een verlangen om GOD te allen tijde te dienen met hoopvolle verwachtingen, om meegaand te zijn, een bereidwillige geest, altijd klaar om GOD en anderen te dienen. Nederigheid is ook bereid zijn om een stap terug te nemen – de laatste stoel, de verste positie, om in de achtergrond te zijn, onopgemerkt te zijn.

Lucas 14:7-11 (NBV)

7 Hij vertelde de genodigden een gelijkenis, want hij had gezien hoe ze de ereplaatsen voor zichzelf kozen. Hij zei tegen hen: 8 ‘Wanneer u door iemand wordt uitgenodigd voor een bruiloft, kies dan niet de ereplaats, want misschien is er wel iemand uitgenodigd die voornamer is dan u, 9 en dan moet uw gastheer tegen u zeggen: “Sta uw plaats aan hem af.” Dan zult u beschaamd de minste plaats moeten innemen. 10 Als u wordt uitgenodigd, kies dan de minste plaats, zodat uw gastheer tegen u zal zeggen: “Kom toch dichterbij!” Dan wordt u eer betoond ten overstaan van iedereen die samen met u aan tafel aanligt. 11 Want wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden, en wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden.’

Matteüs 19:30 (NBV)

30 Vele eersten zullen de laatsten zijn en vele laatsten de eersten. 

Het is de persoon die vergeten is omdat ze zo bescheiden zijn, ze gaan op in het landschap. Ze willen niet centraal staan. Ze willen verborgen zijn, rustig, bescheiden, onderdanig aan GOD. Dit is nederigheid, dochter, en dit is MIJN bruid.

Zij is al deze dingen. Zie jij je fouten nu, dochter? Laten WE doorgaan... Wat is nederig zijn? Het is achter de schermen werken maar de schijnwerpers niet verlangen. Het is volledige onderwerping aan GOD. Het is streven om GOD in alle dingen te gehoorzamen.

Nederigheid is geen zorgen te maken over wat andere mensen van je denken. Het is doen voor anderen zonder erkenning te ontvangen. Het is gunst verlangen van GOD en niet van mensen. Het is in genade groeien bij GOD en GOD behagen.

Het is rustig en bescheiden.

Het is groeien in GOD.

Het is “als Christus” worden. Nederigheid is het mooiste bij GOD. Een nederig, godvrezende persoon schittert in GODS ogen.

Nederigheid is GOD willen behagen en in ZIJN pad lopen. Om bescheiden te zijn en niet goed van jezelf te denken en niet jezelf beter te achten dan anderen, om jezelf beneden anderen te beschouwen en degenen om je heen niet te oordelen. IK ben de ENIGE die oordeelt. Het betekent niet dat je vernederd moet worden. Het betekent dat je de gevoelens van anderen moet respecteren - zelfs als zij struikelen - en ze niet te kleineren in je hart, om medelijden met hen te hebben omdat je ook niet buiten zondigen bent voor een Heilig GOD.

Dit is wat er gebeurt als iemand bescheiden is. Ze creëren een prachtige getuigenis. Ze schitteren in MIJN Koninkrijk, in MIJN ogen. Ze ontvangen het oor van GOD. IK luister naar MIJN nederige dienaren wanneer ze naar MIJ roepen. IK zou tot het uiterste gaan om MIJN nederige dienaren te redden. IK zal hemel en aarde bewegen voor MIJN nederige dienaren. Begrijp je dit, MIJN dochter? MIJN nederige dienaren zijn MIJ toegewijd. Ze begrijpen dat ze zonder MIJ niets kunnen doen. Ze zijn altijd op zoek naar MIJ in alle opzichten zoals een kind zijn ouders zoekt. Dit is MIJN nederige dienaar. Ze hebben geen eigen wil. Ze vertrouwen MIJ alleen in hun dagelijkse wandel. Ze zoeken MIJ voor hun antwoorden. Ze vertrouwen MIJ van ganse harte en IK beantwoord ze. IK geef hen MIJN beste omdat ze MIJ voor antwoorden zoeken boven alle anderen. Ze zijn nederig en heerlijk in MIJN ogen. Ze hebben een zacht vriendelijke schoonheid over hen. Ze zijn niet zoals de wereld om hen heen.

Ze onderscheiden zich van de massa. Hun schoonheid is goddelijk en hemels. Dit is hoe de hemel is: Vol mensen veilig in hun GOD omdat IK in al hun behoeften voorzie.

Er is geen noodzaak brutaal of onbeleefd, arrogant of hoogmoedig te zijn. Aan al hun behoeften wordt voldaan door middel van MIJ. Ze zijn tevreden, bereid om te dienen en blij om te dienen omdat IK de hele tijd in al hun behoeften voorzie. Niemand wedijvert om de aandacht in MIJN hemelse gewesten.

Iedereen is voldaan. Het is een plaats van zuiverheid, vrede, rust, liefde, lachen, vreugde.

Kinderlijk geloof is belangrijk omdat een kind niet vooruit loopt op zichzelf. Een kind volgt dicht achter zijn ouders aan omdat het vertrouwt in de ouders. Hij klampt zich vast aan zijn ouders met hoopvolle verwachting, wachtend op instructie, begeleiding, leiderschap. Het kind neemt de rol van de ouders niet over. Het weet wel beter. Het kan niet leiden, hij vertrouwt alleen de ouders om aan al zijn behoeften te voldoen. Wanneer het kind uit het zicht van de ouders geraakt, raakt hij in paniek omdat hij weet dat al zijn behoeften worden voldaan door de ouders, wat uitgegroeid is tot liefde en vertrouwen. Dit is de relatie tussen de echt nederige en GOD. De nederige volgt GOD blindelings door vertrouwen en gehoorzaamheid en GOD redt hen.

Er zijn geen antwoorden ergens anders. GOD is het hoogste en de enige ware hoop, betrouwbare hoop.

Kinderen zoeken hun ouders voor al hun behoeften. Ze roepen naar hen omdat hun ouders hen kunnen verlossen evenals GOD de nederige verlost die HEM volgt met een nederig, zuiver hart.

Is het zinvol voor je nu, dochter? Kan een persoon vol van trots hun manieren veranderen en nederig worden? Dochter, het antwoord is “ja” door de begeleiding en onderwerping aan MIJ, je GOD.

Zijn dus alle dingen mogelijk bij GOD? Ja, alle dingen zijn mogelijk bij MIJ!

Spreuken 15:33 (NBV)

Wie ontzag heeft voor de HEER wint aan wijsheid, bescheidenheid gaat aan eerbetoon vooraf.

Laten WE beginnen. Nederigheid gaat over liefde. Liefde komt uit een hart van nederigheid. Liefde komt niet van trots. Trots vernietigt liefde. Trots zegt: “Ik ben beter dan jij;” “Ik weet meer dan jij weet;” “Je bent minder waard dan ik;” “Je bent waardeloos voor mij;” “Ik ben zelfgenoegzaam;” en “Ik heb je niet nodig.” Dit is waar trots voor staat, MIJN kind.

Trots is lelijk in alle vormen. Het is egoïstisch, egocentrisch, zelfzuchtig en haar wortels zijn slecht. IJdele eer staat op tegen GOD en zegt: “Ik heb GOD niet nodig.” Ik ben mijn eigen god – ik regel zelf. Het is lelijk en verfoeilijk. Er is geen schoonheid daarin. Er is niets verlossend in. Het zet anderen uit. Het zorgt ervoor dat anderen zich minderwaardig voelen, afgewezen, onbemind, beledigd, gekwetst. Er is op afstand niets goddelijks in trots en het is het tegenovergestelde van het kenmerk van CHRISTUS. Er is niets CHRISTELIJKS in trots. Niets goeds komt uit trots, alleen kwaad. Begrijp je, MIJN kind?

Hoe kunnen we vluchten voor de verschijning van trots, HEER?

Dochter, je moet rennen van trots, ren ver er vandaan. Streef naar nederigheid te allen tijde.

Dochter, je hoeft je niet op te bouwen om de aandacht van anderen te zoeken als je MIJN liefde en genegenheid hebt.

Zoek MIJN liefde en genegenheid en wees tevreden daarin en alle verlangens om liefde van degenen om je heen te zoeken zal worden overschaduwd door MIJN alles verterende liefde. De mensen om je heen kunnen je diepe behoeften niet bevredigen – alleen IK kan dit voor je doen. Alleen IK kan voldoen aan het hongerige, verlangende, lege hart.

IK heb alle antwoorden voor het verlangende, lege hart. IK kan alle verlangens vervullen. De mensen kunnen het niet. Ze zijn niet in staat, hoewel het op de manier zo schijnt. Er is slechts van korte duur en korte bevrediging van de goedkeuring van anderen. IK ben de bron dat volkomen vervult. IK vul en voldoe aan alle verlangens van het menselijk hart. Kom naar MIJ om te voldoen aan je behoefte voor liefde en genegenheid. Leg je trots neer. Het is een destructieve kracht en heeft geen liefde. Het werkt buiten de liefde om en brengt alleen vernietiging voor iedereen. Trots is het eerste kwaad. Nog steeds regeert en heerst het in de harten van mensen. Trots maakt dat men zoekt naar alle manieren in tegenstelling tot het zoeken van God.

Men bouwt zichzelf op door de positie in hun werk, talenten, rijkdom, bezittingen en relaties met anderen. Dit zijn afgoden en ze zetten hun zinnen niet op GOD voor hun antwoorden maar door zichzelf op te bouwen door bezigheden die IK niet voorschrijf zodat ze succesvol lijken aan degenen om hen heen. Alleen de nederige van hart streeft naar GOD voor hun antwoorden en behoeften en zetten opzij hun verlangen om te streven naar dingen die indruk maken op degenen om hen heen.

Wanneer je probeert rijkdom te vergaren of een naam voor jezelf te maken in de wereld – zelfs in het werk van de bediening - is het je streven om te worden aanvaard door anderen, om de goedkeuring van degenen om je heen te zoeken. Dit is niet MIJN wil. Het kan niet. MIJN bescheiden kinderen zoeken MIJ voor hun dagelijkse behoeften en IK lever aan hen. Dit is hoe IK vertrouwen voor GOD leer.

Wanneer MIJN kinderen streven in hun eigen kracht en slagen, falen ze omdat IK degenen niet zal belonen die buiten MIJN wil zijn hoewel dingen geslaagd en goed lijken; het is schijnzekerheid.

En IK sta MIJN kinderen ook toe te falen in hun streven zodat ze zien dat ze MIJ nodig hebben. IK moet het verlangen van het hart zijn en het antwoord voor alles. Al het andere is valse hoop, het leidt MIJN kinderen uit MIJN wil.

Ja, dit zijn trotse kinderen die hun eigen weg zoeken los van MIJ te raadplegen, te kennen en te vertrouwen. Dit leidt tot inferieure tevredenheid. Streven en streven, MIJN kinderen streven en komen uit slechts leeg, verlangend naar meer, nooit echt verzadigd – altijd meer willen maar niet weten wat. IK ben dat “WAT”! IK ben de enige weg naar de ware tevredenheid aan een hele hart, hele geest, hele ziel.

IK bevredig, IK voltooi, IK maak heel, IK vul de leegte van de verlangens van het menselijk hart, niets en niemand anders. Dit is de basis van trots en de zonde dat daaruit voortkomt: Een steeds op zoek gaande hart dat naar bevrediging en goedkeuring zoekt in alles behalve GOD. Leeg, eenzaam, en onvervuld is de uiteindelijke uitkomst; een triest bestaan die IK nooit bedoelde voor MIJN creatie.

Trots, een lelijke zonde die volkomen verstoken is van liefde in welke vorm dan ook. Een liefdeloze houding bevat geen liefde voor iemand. Nederigheid daarentegen heeft lief. Het is niet zelfzuchtig. Het heerst niet over anderen. Het wacht op anderen om eerst bediend te worden. Het houdt anderen in hoger aanzien dan zichzelf. Het hoeft niet te profiteren. Het is niet onbeleefd of arrogant.

Het is niet hoogmoedig. Het is niet opgeblazen. Het pronkt niet. Het is mooi, zacht vriendelijk, zachtaardig, liefdevol, zorgzaam, goddelijk, christelijk, GOD-zoekend.

Het heerst niet over anderen of dwingt haar positie af. Het is alleen bezig voor de posities van anderen. Dit is nederigheid, altijd in de achtergrond, nooit strijdend voor de eerste stoel. Dit is MIJN manier: Geduldig en veerkrachtig.

Nederigheid is een vorm van liefde. Het legt zich niet op aan anderen. Het wacht haar beurt af. Het heeft lief bovenal. Het zoekt niet anderen te vernederen om verhoogd te worden. Het zoekt alleen het goede voor degenen rondom.

Waarom is nederigheid iets moois voor MIJ, GOD? IK ben blij wanneer MIJN kinderen zich voor MIJ vernederen. Het is een blijk van eer, respect en vertrouwen in MIJ, hun GOD. Ze zetten al hun hoop en verwachtingen op MIJ om al hun behoeften te vervullen. Ze verwijderen hun verlangen om zelf naar antwoorden te zoeken via hun eigen prestaties, hun eigen kracht, hun eigen zelfzuchtige wil. Ze zijn niet geneigd om hun eigen hart te volgen, MIJ hun GOD te verlaten, zich te richten op hun eigen egoïstische bezigheden die hen wegleiden van de enige ware weg, MIJ, hun GOD. IK ben de enige Weg, de Waarheid, het Pad.

Velen worden misleid door het nastreven van hun eigen wegen, los van het dichtbij komen bij MIJ en MIJN wil, MIJN waarheid en MIJN richting voor hun levens te zoeken.

Ze streven na wat de wereld zegt is juist: Op zoek gaan naar geld, positie, roem en tevredenheid op talloze manieren los van MIJ, GOD. Dit is een hoge klasse misleiding.

IK zeg niet dat je niet moet werken of leven maar IK zeg om MIJ eerst te zoeken en IK kan je op de juiste weg richten terwijl je in deze wereld leeft . Als je jouw plannen en dromen nastreeft los van MIJN bemiddeling, dan ren je buiten MIJN wil om en stel jij je open aan MIJN vijand en leef je in de zonde omdat je niet in MIJN wil bent. Dit is trots en rebellie. Velen wandelen daarin.

Spreuken 18:12 (NBV)

12 Wie zichzelf in de hoogte steekt, komt ten val, bescheidenheid gaat aan eerbetoon vooraf.

Spreuken 29:23 (NBV)

23 De hoogmoed van een mens brengt hem ten val, eer is weggelegd voor wie bescheiden is.

Mattheüs 23:12 (NBV)

12 Wie zichzelf verhoogt zal worden vernederd, en wie zichzelf vernedert zal worden verhoogd.

Jakobus 4:6 (NBV)

6 maar de genade die hij schenkt is nog groter.’ Daarom staat er: ‘God keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt hij zijn genade.’

Spreuken 8:13 (NBV)

13 Wie ontzag heeft voor de HEER haat het kwaad. Ik verafschuw trots en hoogmoed, leugens en het kwaad.

Hoe blijft men in UW wil, HEER? Dit is hoe je in MIJN wil blijft: Onderwerp jezelf aan MIJ – volkomen overgave. Dan leid IK je stappen. Dit is dagelijks. Naar MIJ toe komen elke dag en vragen om richting, leiding, als een kind. Dit is kinderlijk geloof. De wereld heeft een beeld geschilderd dat zelfvoorzienend de weg is naar een succesvol leven. Het is een goed uitgezet plan van misleiding van MIJN vijand. Hij heeft de wereld bedrogen met deze leugen. MIJN kinderen streven het leven na door hun eigen doordachte planning en schema's, niet één keer met MIJ, hun SCHEPPER, te overleggen en ze geloven dat alles goed is. Als het er goed uitziet moet het goed zijn. Maar het is kwaad bedoeld om MIJN kinderen van het smalle pad te werpen. Alleen IK heb de juiste koers, de juiste manier voor MIJN kinderen om daarin te lopen en deze koers geef IK ze elke dag.

Johannes 5:30 (NBV)

30 Ik kan niets doen uit mijzelf: ik oordeel naar wat ik hoor, en mijn oordeel is rechtvaardig omdat ik mij niet richt op wat ik zelf wil, maar op de wil van hem die mij gezonden heeft.

Als mensen moeten leven in deze wereld zijn ze soms gedwongen om vooruit te plannen, hoe zit dat? MIJN kind, ja MIJN kinderen leven in de wereld maar IK kan zelfs richting geven over de gemaakte keuzes voor de toekomst. Als MIJN kinderen MIJ zoeken is soms het antwoord: “Wees stil en wacht.” Alleen MIJN kinderen die opzettelijk dicht bij MIJ zijn, dagelijks met MIJ wandelen, zullen dit inzicht gegeven worden. Wanneer MIJN kinderen ver van MIJ zijn en slechts af en toe bij MIJ komen, zal IK dit niet zegenen. IK ben niet een GOD bij wie je kunt inchecken zo nu en dan, zoals vele kinderen geloven. Velen komen bij MIJ tijdens hun crisis en dan gaan ze terug om MIJ te vergeten. Deze kinderen kennen MIJ niet. IK ben een GOD die intimiteit verlangt, nabijheid met MIJN kinderen. Dit is kwaad aan MIJ...lauw, waarop IK spuug.

Matteüs 7:21-23 (NBV)

21 Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader. 22 Op die dag zullen velen tegen mij zeggen: “Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven, en hebben wij niet vele wonderen verricht in uw naam?”23 En dan zal ik hun rechtuit zeggen: “Ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, wetsverkrachters!”

 

HOOFDSTUK 2: VERTROUW NIET OP JEZELF OF ANDEREN

Nu, dochter, laten WE beginnen. Vandaag wil IK met je bespreken over het probleem van het vertrouwen in “zelf.” Zelfvoorzienend, zelfredzaam en egocentrisch zijn is een kwaad ondeugd. Het wordt gepromoot door de wereldsysteem en gestimuleerd door MIJN vijand.

Zelfredzaam zijn is niets meer dan “zelf” vóór GOD te plaatsen. Het is in je eigen wil lopen los van MIJN Wil. Net zoals deze 40-daagse vasten MIJN Wil is. Als mensen doen wat ze willen zonder MIJ te zoeken door middel van een intieme relatie, lopen ze los van MIJN Wil en leven ze in de zonde – het is opstand tegen MIJ. IK wil dat MIJN kinderen lopen in MIJN Wil. Soms ziet MIJN Wil er niet goed uit volgens de normen van de wereld. De wereld zegt geld, bezittingen, zekerheid, menselijke liefde te achtervolgen. MIJN Wil komt niet overeen met wat de wereld normaal noemt. Het ziet er anders uit. Maar MIJN Wil is juist.

IK schiep mensen en IK schiep hen ook om MIJ te vertrouwen en te lopen in MIJN Wil. Om MIJN Wil te kennen moet je je leven voor MIJ neerleggen in nederige onderwerping en MIJ dagelijks zoeken. Degenen die MIJ werkelijk nastreven door tijd met MIJ door te brengen, intieme tijd met MIJ in de geheime plaats en het lezen van MIJN Woord, zullen MIJ en MIJN Wil vinden. Dit vereist keuzes te maken. Je moet kiezen omdat wereldse afleidingen je van MIJN rechte en smalle pad kunnen afgooien. O, er zijn vele andere wegen om erop te gaan maar allen leiden tot de verdelging, aangezien de weg naar de hel een brede weg is waar velen in vallen. Weinigen vinden dit belangrijke smalle pad naar MIJ en het eeuwige leven. Velen denken dat ze op het smalle pad lopen maar ze zijn bedrogen. Ze luisteren naar anderen die ook zijn misleid.  

Velen van MIJN leiders zijn misleid en misleiden anderen omdat zij geloven dat vele werken doen en bezig blijven in MIJN kerken de weg is naar eeuwige zekerheid maar dat is bedrog. Het is slechts door intimiteit, MIJ werkelijk kennen, tijd doorbrengen, tijd besteden om MIJ te kennen. Dit is de sleutel tot de eeuwige veiligheid en zekerheid.

Psalmen 91:1 (HSV)

1 Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige.

Het lichaam is gevoed in de kerken maar dit lichaam kan niet echt functioneren los van voeding die IK geef in de geheime plaats en in de tijd besteed om MIJ te leren kennen in een diepe manier. Dit is waar het lichaam is echt opgebouwd. Dit is waar IK MIJN Wil en MIJN Woorden aan MIJN schapen bezorg en hen ondersteun om te overleven wat de vijand probeert te doen om problemen te veroorzaken. Het is door intimiteit met MIJ dat je ondersteund kan worden in de valkuilen en beproevingen van het leven. Als je het alleen gaat doen zul je worstelen en uiteindelijk mislukken. Omdat je los van MIJ niet weet wat IK vereis en IK ben de ultieme Rechter van allen op het eind.

Hoe kun je je voorbereiden om MIJ onder ogen te zien in het oordeel als je nog nooit dicht bij MIJ gekomen bent en geleerd hebt wat IK verlang en van je vraag? Wanneer je onder MIJN ogen komt zonder deze intimiteit zul je met lege handen staan want je hebt vertrouwd op je eigen overtuigingen, eigen denken, eigen wil en je zult enorm tekort schieten. Je zult het doel missen.

Romeinen 14:12 (NBV)

12 Ieder van ons zal zich dus tegenover God moeten verantwoorden.

Laat je niet misleiden. Velen van mijn zogenaamde leiders brengen nooit tijd met MIJ door en ook werken ze niet in MIJN Wil, en ze zijn als de blinde die de blinde leidt naar doodlopende steegjes van de vernietiging. Velen zullen verbaasd zijn hoe ze misleid zijn geweest, omdat zij hebben vertrouwd in degenen die MIJ niet kennen en ze zijn zelf sterk bedrogen.

Je kunt niet vertrouwen op wat er goed uitziet in de wereld. Je moet je onderwerpen aan MIJ.

Geef je al aan MIJ en zoek MIJ van ganse harte. Dit is wat IK vereis.

MIJN Woord spreekt deze Waarheid. Lees het goed en zie voor jezelf. MIJN leiders, te veel als de wereld en haar wegen, dus veranderen ze de betekenis van MIJN Woorden zodat ze zich goed kunnen voelen over de vermenging met de wereld. De wereld is in vijandschap met MIJ. Lees MIJN Woord, deze waarheid is niet verborgen. Je kunt beide, de wereld en MIJ, niet liefhebben. IK ben hierover duidelijk geweest. O ja, je bent in de wereld maar je moet MIJ en MIJN wegen volgen terwijl je in de wereld bent.

Jakobus 4:4 (NBV)

4 Trouwelozen! Beseft u dan niet dat vriendschap met de wereld vijandschap jegens God betekent? Wie bevriend wil zijn met de wereld, maakt zich tot vijand van God.

Er zijn telkens afleidingen die je zal wegleiden van het zoeken naar intimiteit met MIJ. Je moet tijd met MIJ willen besteden meer dan de afleidingen van de wereld. Je neemt genoegen met een inferieure, lege nastreven als je genoegen neemt met de dingen van de wereld over een relatie met de SCHEPPER van al het leven – je MAKER, de MAKER van de sterren en de hemelen.

Hebreeën 10:38-39 (NBV)

38 en dan zullen mijn rechtvaardigen leven door hun geloof,’ maar ook: ‘Wie terugdeinst ben ik niet langer welgezind.’39 Wij echter behoren niet tot degenen die terugdeinzen en ten onder gaan, maar tot hen die door hun geloof behouden blijven.

Ruil een eeuwige en glorieuze wandeling met MIJ, de SCHEPPER en ONDERHOUDER van alle leven, niet in voor de goedkope sensaties die de wereld aanbiedt. Wat u in de wereld nastreeft is lege tevredenheid en uiteindelijk de dood. U kiest uw eigen bestemming, u gelooft dat u uw eigen weg maakt, u gelooft dat IK uw beslissingen zegen. U hebt MIJ niet intiem komen kennen. Als u dat deed zou u anders leren. U bent misleid door de wegen van de wereld en MIJN sluwe vijand. Hij zou u laten doen wat u gelooft dat het beste is voor uzelf los van MIJ. Dit kan IK niet zegenen. Dan vragen MIJN kinderen zich af waarom ze zoveel problemen tegenkomen. De ergste misleiding van MIJN vijand is het geloof dat alles goed is wanneer u loopt los van het hebben van een intieme relatie met MIJ. Dit is de grootste misleiding van alles. Alles lijkt goed maar wanneer u MIJ onder ogen ziet zal IK u vertellen te vertrekken, u bedrijvers van ongerechtigheid. IK heb u nooit gekend.

Matteüs 7:21 (NBV)

21 Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader.

Velen zullen tot MIJ zeggen die dag: Heer, Heer, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd? En in Uw Naam duivelen uitgeworpen? En in Uw Naam vele krachten gedaan? En dan zal IK hen openlijk zeggen: IK heb u nooit gekend, gaat weg van MIJ, u die ongerechtigheid werkt.

Ja, dit is MIJN Woord. Ik schiep u niet om los van MIJ te lopen en voor u om uw eigen weg te zoeken zonder MIJ ooit te raadplegen. Ja, u kunt deze dingen doen omdat u een vrije wil hebt, maar u bent niet in MIJN Wil en dus zondigt u tegen MIJ.

IK geef MIJN kinderen de vrije wil en ze kunnen kiezen om MIJ te zoeken in intimiteit en MIJN leiding te vertrouwen of ze kunnen los van MIJ lopen. Wanneer MIJN kinderen los van MIJ lopen, buiten MIJN Wil om op zoek naar hun eigen plannen, werken ze tegen de plannen in van MIJN Koninkrijk en dit is het kwaad. Ze veroorzaken vernietiging waarvan ze niet eens weten want ze hebben zelfzuchtig geloofd dat ze hun leven kunnen leven buiten MIJN perfecte Wil en Plannen om.

Ze brengen moeite op zichzelf en anderen. Ze stellen zichzelf open voor de grillen en de vallen van de vijand. Kinderen, los van MIJ bent u geen partij voor de listen en sluwheid van MIJN vijand. Denk niet dat u zo wijs bent. U bent nutteloos los van MIJ.

Waarom spreek IK zo van degenen met kinderlijk geloof als degenen die MIJN Koninkrijk zullen beërven? Omdat deze kinderen telkens hun behoefte voor MIJ erkennen, net als een kind tot zijn ouders wendt op elk moment. Het kind weet dat hij los van zijn ouders in gevaar is, zoals MIJN kinderen erkennen dat los van MIJ zij ook in groot gevaar zijn en vertrouwen op elk MIJN Woord. Dit is de reden waarom IK smeek om tijd door te brengen in MIJN Woord waar veel informatie wordt bijgebracht. Alle antwoorden voor het leven van dit leven wordt gegeven in MIJN Boek. IK gaf dit Boek als een gids voor de mensheid.

MIJN GEEST onthult de waarheid in de pagina's. Alleen door overgave en ontvangen van MIJN GEEST in volle maat ontvangt u de verlichting die u nodig hebt om MIJN Woorden echt te begrijpen. Het is niet door de leer van mensen, maar door MIJN GEEST dat de woorden groeien in uw hart. Alleen door MIJN GEEST kunt u het licht-gevend leven ontvangen van MIJN Boek.

Matteüs 18:4 (NBV)

4 Wie zichzelf vernedert en wordt als dit kind, die is de grootste in het koninkrijk van de hemel.

1 Korintiërs 2:11-14 (NBV)

11 Wie is in staat de mens te kennen, behalve de geest van de mens? Zo is alleen de Geest van God in staat om God te kennen. 12 Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de Geest die van God komt, opdat we zouden weten wat God ons in zijn goedheid heeft geschonken. 13 Daarover spreken wij, niet op een manier die ons door menselijke wijsheid is geleerd, maar zoals de Geest het ons leert: wij verklaren het geestelijke met het geestelijke.14 Een mens die de Geest niet bezit, aanvaardt niet wat van de Geest van God komt, want voor hem is het dwaasheid. Hij kan het ook niet begrijpen, omdat het geestelijk moet worden beoordeeld.

De wereld is nu vol van bedrog. Laat u niet misleiden door het kwaad gepropageerd door MIJN vijand. Hij wil u doen geloven door de berichten die u dagelijks ontvangt dat u kunt vertrouwen op de dingen van de wereld. U vertrouwt in alles maar MIJ, de Gever van het leven. U vertrouwt in geld, onderwijs, wereldse zekerheid, overheden – het is valse hulp en zekerheid. Dit is een hoge klasse misleiding en het leidt MIJN kinderen weg van MIJ. MIJN kinderen dan liefhebberen in vertrouwen in MIJ.

Ze wenden zich tot MIJ enigszins en dan rekenen ze op alle anderen. Dit is niet intimiteit.

Ja, u bent intiem met de wereld en uw eigen verlangens maar niet met MIJ. U moet tot MIJ komen en alles voor MIJ neerleggen. U kunt MIJ niet echt kennen tot u uw wereldse zekerheid opzij zet en tot MIJ komt en een intieme relatie zoekt. Iets anders los van deze relatie is lauw en IK zal een lauwe relatie niet eren. Zovelen zullen verrast worden wanneer ze geconfronteerd worden met MIJ en ontdekken dat het dansen met de wereld, en ook het weinig tijd met MIJ doorbrengen, hen uit MIJN Koninkrijk zal houden. Er zullen velen verrast worden.

Openbaring 3:16 (NBV)

16 Maar nu u lauw bent in plaats van warm of koud, zal Ik u uitspuwen.

Wat wil en verwacht IK van MIJN kinderen? IK wil hun leven. IK wil dit alles in volkomen overgave. Een dans met de wereld en een dans met MIJ is kwaad. Lees MIJN Woord. O, zovelen lezen MIJN Boek en ze nemen eruit wat ze willen, zodat ze zichzelf kunnen kalmeren, zodat ze kunnen genieten van de wereld en nog steeds voelen dat ze MIJN Koninkrijk kunnen binnengaan wanneer hun leven eindigt. Wat een schok voor degenen die ontdekken dat IK alleen degenen ontvang die MIJ hun alles hebben gegeven – hun alles offerden. Hun streven naar rijkdom, roem, bezittingen was allemaal tevergeefs en uiteindelijk houdt het ze buiten MIJN Koninkrijk. Hun eigen wil en toekomstige planning heeft hen geleid op een weg buiten MIJN Wil en los van MIJN Ware Plannen voor hun leven – een leven die IK heb gemaakt. Het leven dat IK hen gaf en in stand houd.

O ja, niemand leeft en ademt van dag tot dag behalve dat IK het beschik. Dit is de reden dat MIJN kinderen niet zo zeker van hun eigen egoïstische planning moeten zijn los van MIJN Wil en ware intenties voor hun leven. IK kan elk leven nemen die IK kies op wil. Niemand leeft buiten MIJN beslissingen voor hun leven. IK geef, IK neem zoals IK dat nodig acht, zoals IK verlang. Dit is de reden dat het pure dwaasheid is wanneer de mensen hun eigen plannen maken en hun eigen weg maken los van MIJN Wil voor hun leven. Het is het hoogtepunt van trots en dwaasheid en het is kwaad. Het is de weg van MIJN vijand om MIJN schapen te doen afdwalen op paden van vernietiging door wat zo normaal en juist lijkt. Het is de bedrieglijke plan van de vijand om velen te misleiden.

Job 12:10 (NBG)

10 in wiens hand de ziel is van al wat leeft en de geest van ieder sterveling?

Psalmen 104:29 (NBV)

29 Verberg uw gelaat en zij bezwijken van angst, ontneem hun de adem en het is met hen gedaan,

dan keren zij terug tot het stof dat zij waren.

 

 

HOOFDSTUK 3: TRAINING IN NEDERIGHEID

Dochter, IK ben gereed om je Woorden te geven. Luister aandachtig als IK spreek. Nu wil IK het hebben over nieuwe informatie. IK wil het hebben over de training in de manier van het nederig zijn.

Dit is de weg van de nederige. Een rustig, stille hart zijn MIJN nederige. Ze lopen rustig, nooit op zoek naar positie of voorrecht. Ze zoeken MIJ op alle mogelijke manieren. Ze zijn steeds op zoek naar hun GOD. Ze willen niet centraal staan. Ze willen niet aandacht of erkenning zoeken voor zichzelf.

Ze willen alleen maar bemind en verzorgd worden door MIJ, hun GOD. Ze vertrouwen MIJ en IK zorg voor hen. IK voldoe aan hun verwachtingen. IK lever aan hun behoeften. IK breng ze alle dingen die ze nodig hebben om te leven. IK ben hun Rots.

IK ben altijd trouw aan MIJN nederige dienaren. IK breng ze vrede en rust in elke storm. IK ben altijd aan hun zijde, altijd blijvende, altijd bereid om hen te dienen. IK hou van MIJN nederige dienaren. Ze zijn een fijne geur aan MIJ. IK hou van hen en zij houden van MIJ. WIJ zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. IK ben hun LUCHT. Ze schijnen helder als sterren. Ze zoeken niet naar de wegen van de wereld. IK houd ze content. De wereld houdt geen macht over hen. Ze zoeken MIJ voor tevredenheid en IK breng ze wat ze verlangen.

Ze zijn nog nooit teleurgesteld. Zeer weinig lopen dit pad. Zeer weinig vinden het. Degenen die dat doen, vinden de weg naar MIJN eeuwige Koninkrijk.

1 Petrus 5:6 (NBV)

6 Onderwerp u dus nederig aan Gods hoge gezag, dan zal hij u op de bestemde tijd een eervolle plaats geven.

MIJN nederige dienaren luisteren altijd naar MIJN stem. Ze bewegen als IK hen daartoe vraag en ze dienen met een blij hart wanneer IK ze nodig heb. Ze vinden het heerlijk om te dienen in MIJN Koninkrijk. Ze zijn tevreden met het dienen van hun Koning en IK breng ze vreugde en vrede.

MIJN liefde stroomt over hen. Ze hebben nooit gebrek.

Om nederig te zijn moet je jezelf op de laatste plaats beschouwen, nooit nodig eerste.

Het is wijsheid om de laatste te zijn en niet de eerste. De dwazen zoeken de eerste plaats. MIJN nederige dienaren zijn wijs en weten wat MIJ, hun GOD, behaagt. MIJN kinderen zijn de nederige, degenen die de wereld nooit opmerkt of ziet, verborgen uit het zicht van de wereld.

Ze zijn van geen belang in deze wereld, maar in MIJN Rijk zijn ze de heersers en regeerders. Ze worden verheven in MIJN Hemelse Rijk. IK eer MIJN nederige. Ze zitten met MIJ op MIJN hemelse troon en genieten van MIJN Aanwezigheid. De nederige die zichzelf de laatste maakt in dit leven geniet positie in MIJN Koninkrijk. Ze worden opgetild en in achting gehouden voor hun leven van onderwerping op aarde. Dezen brengen MIJ vreugde en IK geef ze vrede, eeuwige vrede.

Marcus 10:31 (NBV)

31 Vele eersten zullen de laatsten zijn en vele laatsten de eersten.’

IK loop met de nederige en maak MEZELF aan hen bekend. Dit is MIJN cadeau voor hun offer, wat een zoete geur van hun liefde voor MIJ is en IK zal hen eren.

Nederig is de weg van het Koninkrijk van God. Iedereen in mijn Koninkrijk is gevuld met nederigheid. Trots kan er niet binnengaan. Het heeft geen plaats in MIJN Koninkrijk, alleen vreedzame overgave aan MIJ, GOD. Dit is MIJN Koninkrijk, vol van stille nederigheid waar iedereen tevreden is met de liefde en schoonheid die overloopt. Er is niemand die ontevreden is met hun leven in de Hemel. Alleen maar hoop en rust in overvloed. Deze wereld loopt over van liefde.

1 Johannes 2:16 (NBV)

16 want alles wat in de wereld is – zelfzuchtige begeerte, afgunstige inhaligheid, pronkzucht –, dat alles komt niet uit de Vader voort maar uit de wereld.

 

HOOFDSTUK 4: VERTROUWEN OP GOD

Laten WE beginnen, MIJN dochter (7 februari 2012). Vandaag, MIJN kind, gaan we nieuw terrein beslaan. IK wil het hebben over het vertrouwen op GOD. MIJN kinderen vertrouwen MIJ niet. Ze zeggen dat ze vertrouwen maar hun harten zijn verre van MIJ. Ze vertrouwen op zichzelf. Dit is een kwaad.

Ze vertrouwen op de wereld en de dingen van de wereld.

Ze lopen MIJN Pad niet omdat ze het niet vertrouwen. Als ze MIJ vertrouwden zouden ze lopen in MIJN Pad, MIJN Wil, MIJN perfecte manieren.

Ze zoeken andere richtingen om in te gaan. Ze bewegen zich in andere richtingen. Ze zoeken de wereld voor al hun antwoorden door geld, roem, bezittingen, zekerheid, romantiek, vermaak... alles behalve MIJ, hun GOD! Ze leven een leugen wanneer ze zeggen dat ze MIJ vertrouwen en zij zoeken antwoorden van de wereld. Leugens, het is allemaal leugens. "Vertrouw op GOD," zeggen ze maar dan geven ze hun leven nooit geheel aan MIJ over en blijven ze vasthouden aan de wereld voor hun antwoorden, ze leven een leugen en ze zien het niet eens.

Ja, IK zegen MIJN kinderen met overvloed. IK doe het regenen en schijnen op de rechtvaardige en de goddeloze gelijk. Maar MIJN kinderen kunnen niet zeggen dat ze MIJ vertrouwen en nog overspel met de wereld blijven plegen tegen MIJ. Dit is een gruwel. IK verlang kinderen die hun leven voor MIJ neerleggen in volkomen overgave en al hun vertrouwen in MIJ leggen en hun plannen voor de toekomst afleggen en vertrouwen in MIJN perfecte Wil voor hun  levens. Ze hoeven niet te streven en te strijden en zorgen te maken over morgen als ze in MIJN Wil zijn. Kan IK niet zorgen voor de mus? Hoeveel te meer zorg IK voor MIJN kinderen die MIJ alles geven en MIJ oprecht vertrouwen?

Mattheüs 5:44-45 (HSV)

44 Maar Ik zeg u: Heb uw vijanden lief; zegen hen die u vervloeken; doe goed aan hen die u haten; en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen;

45 zodat u kinderen zult zijn van uw Vader, Die in de hemelen is, want Hij laat Zijn zon opgaan over slechte en goede mensen, en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.

Psalmen 4:6 (HSV)

6 Breng offers van gerechtigheid en vertrouw op de HEERE.

IK ben een GOD die kan worden vertrouwd. Er is geen andere Rots. Al het andere is drijfzand.

IK ben de GOD van de eeuwen heen: ALFA en OMEGA, BEGIN en EINDE. IK kan worden vertrouwd. Waarom tijd verspillen en zorgen maken om uw eigen plannen? Niemand weet zelfs wat het volgende uur zal brengen. Uw plannen kunnen wegwaaien in een enkel ogenblik. Waarom klampt u zo aan ze alsof ze u zult redden, alsof ze betrouwbaar zijn? Het is zeker afgoderij!

Mattheüs 7:26 (HSV)

26 En ieder die deze woorden van Mij hoort en ze niet doet, zal met een dwaze man vergeleken worden, die zijn huis op zand gebouwd heeft;

Stop met het vastklampen aan uw onvolmaakte plannen. Geef MIJ uw leven in volkomen overgave. Alleen IK ken de toekomst, uw toekomst. Alleen IK weet wat u morgen zult doen.

Uw eigen wensen en dromen buiten MIJN Wil om voor uw leven zullen u leiden naar de ondergang, want alleen die in MIJN Wil zijn door volkomen overgave zijn veilig, echt veilig. Alle anderen lopen los van MIJN Wil, in hun eigen opstandige wil en daarom kunnen ze niet verder gaan in veiligheid of zekerheid. Dit is ernstig, MIJN kinderen.

Ontwaak en vertrouw niet langer op uw eigen rebelse wegen en vertrouw op uw GOD.

Alleen IK ken de weg naar het smalle pad. Laat u niet misleiden door te denken dat u dit pad los van MIJ kunt vinden...dat is dwaasheid. Weinigen vinden deze weg omdat er weinig stoppen met het vasthouden aan hun eigen wegen. Ze denken dat hun wegen het beste zijn omdat iedereen om hen heen deze weg volgt, maar de weg naar de hel is breed. Vertrouw niet op de velen om u heen die misleid worden. Kunt u dit niet zien? Wat begrijpt u over dit niet, MIJN kinderen?

Matteüs 7:13-14 (NBV)

13 Ga door de nauwe poort naar binnen. Want de brede weg, die velen volgen, en de ruime poort, waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang. 14 Nauw is de poort naar het leven, en smal de weg ernaartoe, en slechts weinigen weten die te vinden.

Dus vertrouw MIJ. IK kan worden vertrouwd. MIJN Woorden falen nooit. Lees mijn boek. IK bevrijd degenen die echt bevrijd willen worden. IK ben een GOD die degenen bevrijdt die zich aan MIJ onderwerpen in nederigheid en gebrokenheid. Dus kom en wordt bevrijd en leer om te vertrouwen op uw GOD.

 

HOOFDSTUK 5: VERGEVING

Laten WE weer beginnen (7 februari 2012). Nu wil IK het hebben over "Vergeving." Kinderen, IK wil met u praten over deze kwestie van vergeving. MIJN kinderen zijn onvergeeflijk, slaan grieven op van elkaar. IK kan degenen niet vergeven die niet vergeven, is dit duidelijk? Hoe kan IK u vergeven als u zelf degenen om u heen niet kunt vergeven? Spreekt MIJN Woord hier niet van? Vergeving is liefde. Onvergevingsgezindheid leidt tot allerlei zonden: bitterheid, wraak, onrechtmatige oordelen, enz... Het geeft een voet aan de grond voor de vijand om binnen te komen en u te vernietigen. Dit weerhoudt u van nabijheid, intimiteit met MIJ, uw God, en houdt u van het ontvangen van MIJN GEEST. Dit is ernstig.

Matteüs 6:14 (NBV)

14 Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven.

Als u onvergeeflijk bent, kunt u niet klaar zijn voor MIJN spoedige terugkeer. Dit zal u tegenhouden. Het scheidt ons. Laat deze onvergevingsgezindheid achter. Vergeef elkaar. Leg uw woede voor elkaar neer. Wat hebt u te winnen als u de woede jegens een ander herbergt? U lijdt meer dan de persoon op wie u boos bent, kunt u dit niet zien? Is uw eeuwige zaligheid het waard om woede jegens elkander te herbergen?

Marcus 11:25 (NBV)

25 Wanneer je staat te bidden en je hebt een ander iets te verwijten, vergeef hem dan, opdat ook jullie Vader in de hemel jullie je misstappen vergeeft.’

U moet uw hart onderzoeken en deze vraag stellen. Wat is het waard om uw eeuwige ziel erdoor te verliezen... een klein geschil? Vergeef en loop weg en voel een donkere wolk wegtrekken. Zelfs als de andere persoon u niet zult vergeven, bid voor hen, ja bid voor uw vijanden. Bid voor hen met een oprecht hart en IK zal uw hart verwarmen voor degenen die u kwaad doen. IK zal u een hart van vlees geven.

Hoe kunt u verwachten van degenen die niet in MIJN weg lopen en die niet over MIJN HEILIGE GEEST beschikken om u te behandelen alsof ze dat doen? U moet geduld, vriendelijkheid, lankmoedigheid verlenen aan degenen die MIJ niet kennen. Het is onmogelijk voor degenen die MIJ niet kennen, echt MIJ kennen, om zich te gedragen alsof ze dat doen. Kunt u dit niet zien? U kunt dit niet verwachten van degenen die los van MIJ lopen.

Mattheüs 5:44-45 (HSV)

44 Maar Ik zeg u: Heb uw vijanden lief; zegen hen die u vervloeken; doe goed aan hen die u haten; en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen; 45 zodat u kinderen zult zijn van uw Vader, Die in de hemelen is, want Hij laat Zijn zon opgaan over slechte en goede mensen, en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.

De wereld denkt dat het los kan lopen van haar GOD. Het bedriegt zichzelf. Alleen IK houd alles bij elkaar. Alleen IK breng de juiste manier van leven aan de mensen. Deze wereld die MIJ schuwt, leeft onder valse leiding en kwaad misleiding. Alles is zo kwaad geworden. Er is geen waarheid, alleen compromis en bedrog. Los van mijn Perfecte Wegen leeft de mensheid onder bedrog en corruptie. Niets of niemand kan worden vertrouwd. Alleen MIJN bruid, die nog op aarde blijft en in MIJN perfecte Wil loopt, is op het rechte pad. Alleen zij is stabiel en waar. Alle anderen lopen de onbetrouwbare pad van het kwaad – ongestadig op al haar wegen.

Binnenkort zal de bruid verwijderd worden en de wereld zal al haar licht verliezen. Duisternis zal alles in beslag nemen. Deze dag nadert. Vergeving, de sleutel tot het maken van uw weg terug naar MIJ. Vergeef iedereen. Er is geen onvergeeflijkheid waard om uw ziel erdoor te verliezen...

Lukas 6:37 (HSV)

37 Oordeel niet en u zult niet geoordeeld worden; veroordeel niet en u zult niet veroordeeld worden; laat los en u zult losgelaten worden.

Dochter, dit is uw HEER DIE Spreekt. Laten WE beginnen: Nu wil IK instructie bieden in het leven met anderen.

Te veel hebben minachting voor elkaar - weinig geduld, weinig respect. Dit alles leidt tot strijd. Het leidt tot ontevredenheid, gekwetste gevoelens. MIJN kinderen zijn egoïstisch. Ze willen de eerste zijn in alle dingen. Ze zijn zeer ongevoelig voor de behoeften van anderen; ze schieten tekort in de zorg voor anderen. Dit leidt tot argumenten, woede.

Kinderen, IK ben bedroefd hierdoor maar de kern van het probleem komt voort uit zelfgerichtheid. Dit komt door een gebrek aan nederigheid.

Spreuken 15:33 (NBV)

33 Wie ontzag heeft voor de HEER wint aan wijsheid, bescheidenheid gaat aan eerbetoon vooraf.

Alleen vanuit een nederig hart zult u in staat zijn om met succes te leven onder elkaar.

U moet uw wensen neerleggen en geven zodat degenen om u heen tevreden blijven.

Dit vereist om de achterbank te nemen naar alle mensen om u heen. Dit is de weg van de nederige. Dit levert vruchten op: Vrede, tevredenheid, aangename omgeving.

Enkelen leren zo leven. Enkelen vinden deze Waarheid. Maar het is de manier van vrede, MIJN Weg.

IK geef deze regels voor het leven zodat MIJN kinderen in vrede en tevredenheid kunnen leven, maar ze kiezen hun eigen weg en uiteindelijk hebben ze strijd en veel ontevredenheid.

Wanneer zullen ze leren dat MIJN Weg de beste Weg is om te reizen? IK weet alles. IK weet hoe MIJN kinderen het beste met elkaar kunnen samenleven. IK geef regels en voorschriften om MIJN kinderen te begeleiden naar huizen van een vreedzame woning en tevredenheid. Dit, natuurlijk, vereist dat MIJN kinderen hun wegen en wensen neerleggen en MIJN regels volgen.

Psalmen 34:15 (NBV)

15 Mijd het kwade, doe wat goed is, streef naar vrede, jaag die na.

Zelfzuchtige keuzes leiden tot ongelukkige woningen. Laat MIJ heersen over uw woning... Laat MIJ regeren in uw harten. MIJN Weg is Rust, Vrede, Liefde. IK zal uw woning tot de gelukkige verblijfplaats brengen die IK bedoelde voor MIJN kinderen. Onderwerp gewillig uw harten aan MIJ en IK zal rust erop regenen.

Uw huisgezin zal rustige zekerheid, liefde en vredig wonen uitstralen. Wandel op paden van stille tevredenheid, nederigheid en de zorg voor de gevoelens van anderen brengt de vrucht van tevredenheid. Laat MIJ heersen over uw huishouden en IK zal een woning van blijdschap en vreugde leveren.

Psalmen 37:11 (HSV)

11 Maar de zachtmoedigen zullen de aarde bezitten en vreugde scheppen in grote vrede.

 

HOOFDSTUK 6: LEEF IN DE WERELD MAAR WEES NIET “VAN DE WERELD”

Laten WE beginnen. Vandaag wil IK het hebben over het leven in de wereld. MIJN kinderen leven in de wereld maar moeten niet "van de wereld" zijn. De wereld is een vijandschap aan MIJ. IK walg van haar overweldigende kwaad.

Kinderen, u kunt onder die van de wereld lopen zonder deel te nemen aan de dingen van de wereld. De wereld zal u leiden naar paden van vernietiging en hartzeer.

Jakobus 4:4 (NBV)

4 Trouwelozen! Beseft u dan niet dat vriendschap met de wereld vijandschap jegens God betekent? Wie bevriend wil zijn met de wereld, maakt zich tot vijand van God.

IK ben uw enige Bron van heelheid, vrede en kalmte. Wendt u niet tot de wereld voor richting. U zult alleen misleid worden. U moet u wenden tot MIJ voor richting. Klamp u vast aan MIJ in dit vitaal uur. IK bezit al uw antwoorden.

IK wil u verdriet en rouw besparen maar u moet uw leven volkomen aan MIJ overgeven - alleen dan kan IK het nemen en u verlossen.

U kunt veilig lopen in de wereld en niet worden beïnvloed door haar kunstaas, maar u hebt MIJ nodig om te lopen aan uw zijde. IK kan u leiden door de eindeloze afleidingen heen die de wereld opstelt om u op een dwaalspoor te brengen en u van MIJ weg te trekken.

IK wil dat u zich richt op MIJ. Houd uw ogen vast op MIJ, uw VERLOSSER. IK ben uw deur naar de veiligheid. Alle andere deuren leiden naar de vernietiging. Dwaal niet en neem uw ogen van MIJ af. IK bied hoop aan een wereld die geen biedt.

O, het lijkt hoopvol te zijn maar wat normaal uitziet bedriegt.

Psalmen 25:15 (NBV)

15 Ik houd mijn oog gericht op de HEER, hij bevrijdt mijn voeten uit het net.

Dit zijn de laatste uren. De wereld is in de eindtijd. De wereld lijkt zo overtuigend normaal maar alles is niet zo - het leidt tot het pad van vernietiging.

Binnenkort zullen velen dit te laat ontdekken. Open uw ogen. De wereld biedt slechts valse hoop aan.

Laat MIJ u leiden. Geef uw leven over aan MIJ. IK zal uw ogen openen met MIJN HEILIGE GEEST en u zult worden vernieuwd en dingen zien zoals ze werkelijk zijn en dan zult u de waarheid zien. Alleen MIJN HEILIGE GEEST kan uw geestelijke ogen openen, die u zo misleiden over de wegen van de wereld. IK ben bereid om u de geestelijke ogenzalf te geven om te helpen dat deze transformatie plaatsvindt. U hebt het MIJ maar te vragen.

Geef over uw leven, hart, ziel, geest, en laat MIJ u het zicht geven die u nodig hebt om veilig te navigeren door de wereld...

Openbaring 3:18 (HSV)

18 Ik raad u aan dat u van Mij goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt, en witte kleren, opdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen zien.

 

HOOFDSTUK 7: DE OPNAME EN BRUILOFTSMAAL VAN HET LAM

Laten WE beginnen. Deze woorden zijn voor wie ze zullen ontvangen. Vandaag ga IK het hebben over de komende opname, het verwijderen van de bruid, MIJN Kerk.

Dit moment komt snel. Veel kinderen zijn nog niet klaar. Zij bevechten MIJ en klampen zich vast aan de wereld. Ze willen in de wegen van de wereld lopen. Ze haasten zich heen en weer en besteden geen aandacht aan de waarschuwingen die IK geef... Binnenkort zullen de waarschuw-ingen gedaan zijn en moet IK komen en de bruid zal verwijderd worden. Ze zal uit het beeld worden genomen.

Daniël 12:4 (HSV)

4 Maar u, Daniël, houd deze woorden geheim en verzegel dit boek tot de tijd van het einde. Velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen.

Haar identiteit is niet bekend aan de wereld. Ze is goed verborgen. IK heb haar afgezonderd in bewaring. MIJN licht schijnt door haar heen – het laatste overgebleven licht op aarde. De tijd is kort en spoedig zal dit licht uitgaan. MIJN verzondenen zullen vertrekken naar hun hemelse woning, veilig van de tirannie op aarde.

Dit opname evenement zal een groot evenement zijn, het verwijderen van MIJN gereed zijnde kinderen. Een dergelijke gebeurtenis zal er nooit meer zijn in de menselijke geschiedenis. Er zal nooit zoiets ervoor of erna zijn. Het is de grootste "Exodus" van alle tijden.

 MIJN kinderen zullen vertrekken in een ogenblik en nieuwe verheerlijkte lichamen ontvangen. Deze lichamen zullen veerkrachtig en eeuwig zijn. Zij zullen het patroon navolgen van het verheerlijkte lichaam dat IK bezit. IK ben de Eersteling van vele anderen. Deze kinderen zullen een leven ervaren die ze nog nooit eerder hebben gekend, een heerlijk leven, eeuwig leven.

1 Korintiërs 15:51-54 (NBV)

51 Ik zal u een geheim onthullen: wij zullen niet allemaal eerst sterven – toch zullen wij allemaal veranderd worden, 52 in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, wanneer de bazuin het einde inluidt. Wanneer de bazuin weerklinkt, zullen de doden worden opgewekt met een onvergankelijk lichaam en zullen ook wij veranderen. 53 Want het vergankelijke lichaam moet worden bekleed met het onvergankelijke, het sterfelijke lichaam met het onsterfelijke. 54 En wanneer dit vergankelijke lichaam is bekleed met het onvergankelijke, dit sterfelijke met het onsterfelijke, zal wat geschreven staat in vervulling gaan: ‘De dood is opgeslokt en overwonnen.

Er zullen vele mooie dingen vooruit zijn voor MIJN opgenomen kinderen. Laat MIJ u een kijkje geven: Wanneer MIJN kinderen aankomen zullen ze worden begroet door hun geliefden, familie en vrienden die al in de Hemelse Gewesten zijn. IK zal toekijken. Dit is een moment van grote glorie. Wat een geschenk om te worden herenigd met familie lang gemist... Dan zullen MIJN kinderen worden ingeluid naar de grote Bruiloftsmaal van het LAM. IK zal voorzitten over dit evenement.

Openbaring 19:9 (NBV)

9 Toen zei hij tegen mij: ‘Schrijf op: “Gelukkig zijn zij die voor het bruiloftsmaal van het lam zijn uitgenodigd.”’ En hij vervolgde: ‘Wat God hier zegt, is betrouwbaar.’

De tafel zal rijkelijk worden bereid: elke uitrustingsstuk zal worden verstrekt. De details van dit evenement zal verbluffend zijn. MIJN kinderen zullen worden geplaatst voor een couvert met hun namen geletterd in puur goud. Elke couvert zal gouden gebruiksvoorwerpen hebben, ingebed met juwelen. Er zullen stevige gouden borden zijn, ook bezaaid met juwelen. Het tafelkleed zal zijn van pure zijde, gesponnen met gouden draden.

Het licht zal schijnen door het weefsel. De bekers zullen van goud zijn met juwelen rond de rand.

Elke couvert zal een speciaal geschenk hebben voor ieder kind. Het geschenk zal een kostbare herinnering zijn van MIJN relatie met dit kind. Het zal uniek zijn voor elk kind. Elke geschenk zal een speciale betekenis hebben voor elk kind van ONZE langdurige relatie. Er zullen vele verras-singen zijn op dit evenement - MIJN Bruiloftsmaal.

Mattheüs 22:2 (HSV)

2 Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zeker koning die voor zijn zoon een bruiloft bereid had,

Elk kind zal een engel hebben die hem bedient. Het eten is bereid in MIJN Hemelse Keukens. Er zal niets mis zijn. Alle voedingsmiddelen zullen van hemelse proporties zijn, voedsel van de aarde dat herkend wordt en voedsel uit de hemel nooit eerder gezien. Onuitsprekelijke schoonheid zal deze tafel zijn.

MIJN tafel zal vol licht zijn: Kaarslicht, mooie Menora's. MIJN kinderen zullen gewaden van licht dragen. Zij zullen licht uitstralen en er zullen geen schaduwen zijn.

Jakobus 1:17 (HSV)

17 Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten, bij Wie er geen verandering is, of schaduw van omkeer.

IK zal een toast op MIJN bruid uitbrengen. IK zal haar lof toezingen, aangezien zij het mooiste is voor MIJ. Er zal dans en muziek rondom zijn en vrolijkheid.

De bruid zal MIJ in al MIJN Glorie zien, aangezien IK schitterend voor het oog zal zijn. MIJN schoonheid zal doorschijnen en MIJN liefde zal uitstromen en allen die bijwonen overweldigen. MIJN VADER zal toekijken met grote vreugde, aangezien er veel dans en vrolijkheid zal zijn.

IK zal dansen met MIJN bruid en wij zullen zijn als ÉÉN. MIJN kinderen zullen dansen en vrolijk zijn. Alle harten zullen blij zijn. Niemand zal verdrietig zijn. Dit zal een grote uur zijn van glorie en liefde.

Duiven zullen de lucht vullen. Ze zullen in mooie patronen en formaties vliegen en mooie berichten spellen voor MIJN bruid. Ze zal met ontzag zijn.

IK zal MIJN bruid presenteren met een ring. Onze namen worden op deze ring geschreven.

Bloemen zullen alom tegenwoordig zijn in allerlei kleuren: nieuwe kleuren en oude kleuren. Geur zal de lucht vullen, heerlijke geuren. MIJN kinderen zullen verloren zijn in de extase van dit alles.

Lucas 15:22 (NBV)

22 Maar de vader zei tegen zijn knechten: “Haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan, doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen.

MIJN engelen zullen het luchtruim vullen met dansen, zingen en musiceren. Hemelse instrumenten zullen mooie muziek spelen. De sterren zullen het uitroepen, vierende het LAM en ZIJN bruid.

Job 38:6-7 (HSV)

6 Waarop zijn haar pijlers neergezonken? Of wie heeft haar hoeksteen gelegd,

7 toen de morgensterren samen vrolijk zongen, en al de kinderen van God juichten?

Alle hemelse gastheren zullen zich verzamelen en een lied zingen over het Grote Huwelijk van het LAM.

Iedereen zal de KONING psalmzingen, ZIJN bruid komt. Ze heeft zich gereed gemaakt. Laat de vreugde beginnen!

Openbaring 19:7 (HSV)

7 Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt.

Het LAM DIE de zonden wegneemt van de wereld, verenigt zich met ZIJN geliefde in Heilig Huwelijk. Groot is ZIJN naam! Prijs ZIJN Heilige Naam onder al de Hemelse Gewesten want HIJ is verloofd met ZIJN geliefde en HIJ heeft haar hart gewonnen!

Johannes 1:29 (HSV)

29 De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei: Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt!

MIJN kinderen zullen ook hun herenhuizen worden getoond: O, dochter, de schoonheid, de pracht en praal.

Wat geen oog heeft gezien of het oor niet heeft gehoord wat MIJN glorieuze bruid wacht die van MIJ houdt.

1 Korinthe 2:9 (HSV)

9 Maar het is zoals geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben.

Dochter, deze herenhuizen zullen heerlijker zijn dan van iets wat de aarde te bieden heeft. Niets kan vergelijken met de pracht van wat MIJN bruid in petto heeft. Deze woningen zullen de smaak en interesse hebben van elk kind. Geen twee herenhuizen zijn gelijk. Een ieder is anders dan de andere.

Johannes 14:2-3 (NBV)

2 In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken.

3 En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben.

MIJN kinderen zullen verbijsterd zijn over wat ze zullen ontdekken in elk herenhuis. Allemaal hebben ze details die hun eigenaars zullen verrassen en boeien. Er is niets op aarde om de versiering en de schoonheid te beschrijven van elk van deze ongelooflijke woningen.

Alle interieurs hebben unieke verrassingen. Deze herenhuizen leven. Ze nemen MIJN kinderen van en naar prachtige plekken voor MIJN kinderen om te genieten en te beleven.

WE zullen samen in deze avonturen delen. WE zullen lachen en verkennen. De spanning zal nooit eindigen. Er zullen tuinen en genoegens zijn door het geheel.

Muziek zal de lucht vullen en heerlijke geuren. Elk huis zal worden gevuld met liefde en gelach. Eenzaamheid zal nooit een probleem zijn in de Hemel. IK ben altijd met MIJN kinderen, pret te maken en te genieten van elkaars gezelschap.

Psalmen 36:8 (HSV)

8 Hoe kostbaar is Uw goedertierenheid, o God! Daarom nemen de mensenkinderen de toevlucht

onder de schaduw van Uw vleugels.

MIJN liefde zal hun elke beweging omringen. Gelach, liefde en vreugde zijn de vruchten van deze eeuwige woningen, onuitsprekelijke vreugde, eeuwig genot.

Dit is slechts een voorproefje van de dingen die gaan komen. MIJN kinderen hebben geen enig begrip van wat hen te wachten staat. Er is geen manier om een nauwkeurig beeld van wat er te wachten staat te schetsen met wat er bestaat op aarde. Alleen getuige zijn in persoon zal haar ware beschrijving geven.

Dus, MIJN kinderen, kom en geniet van Hemelse geneugten in het eeuwige Koninkrijk met woningen speciaal bereid met liefdevolle zorg voor MIJN bruid.

Psalmen 16:11

11 U wijst mij de weg naar het leven: overvloedige vreugde in uw nabijheid, voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde.

 

HOOFDSTUK 8: BEREID JE VOOR OP DE OPNAME

Laten WE beginnen. Nu, dochter, de komende dagen voor de opname is er veel voorbereiding nodig. MIJN kinderen moeten tijd besteden met MIJ in de geheime plaats, stille tijd, tijd om MIJ te leren kennen. IK heb hun aandacht en gezelschap nodig. IK wil MIJN hart met hen delen. IK heb nodig een volkomen, volledige overgave van hun hart, levens en de gehechtheid van de wereld.

Psalmen 91:1 (HSV)

1 Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige.

MIJN kinderen zijn aan de wereld gehecht. Zij geloven dat deze wereld alles voor hen bezit. Deze wereld is leeg en kil. Elke man voor zichzelf, niemand geeft echt om iemand anders. Het is uitgegroeid tot een hond-eet-hond wereld. Iedereen is uit op wat ze kunnen krijgen van iemand anders voor hun eigen zelfzuchtige doeleinden. Het is een wereld van hopeloosheid en ellende. En MIJN kinderen houden toch nog vast daaraan, gelovende dat het nog steeds een mooie toekomst voor hen houdt. Ze zijn gebiologeerd door de verlorenen die hun verloren manieren bevorderen.

MIJN kinderen moeten wegtrekken van deze onzin en terugkomen naar de Levende GOD, hun SCHEPPER, DIE alle antwoorden heeft op dit leven en het volgende.

IK ben de Grote GOD van alle levende en ademende geesten. IK bezit de sleutels tot het eeuwige leven. Geef uw al aan MIJ over voordat IK MIJN Geweldige Ingang aan de aarde maak, MIJN bruid verzamel, een stap opzij doe en de aarde haar te wijten gevolg laat ontvangen.

Job 12:10

10 Want in zijn macht is de ziel van al wat leeft, in zijn macht de adem van het menselijk geslacht.

Dit staat op het punt te gebeuren. Overgave is vereist om onder MIJN bruid te zijn, MIJN geredde kinderen. Er is geen uitzondering. De volle overgave maakt MIJN GEEST om in uw geest te komen en het te vernieuwen, uw hart te reinigen met de bedekking van MIJN Bloed Losprijs en met de verlichting die via MIJN Woord verstrekt wordt. Dit is allemaal nodig om uw ziel te bevrijden, om vlekkeloos, kreukvrij gereinigd te worden, wit gemaakt en klaar voor uw verhuizing naar bewaring. Als u hieraan twijfelt, lees MIJN Woord!

Efeze 5:25-27 (HSV)

25 Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven, 26 opdat Hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het Woord, 27 opdat Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn.

Bid voor het vullen van deze HEILIGE GEEST. Leg uw leven neer, bekeer u van uw zonde. Begin te vasten als blijk van uw berouw voor de zonde uitgevoerd vóór MIJ, uw heilige God! IK zal u vullen; IK zal u leiden tot eeuwige Waarheid in MIJN Wegen en MIJN Wil.

Uw wil zal u leiden naar de ondergang. Het is de brede weg waarvan MIJN Woord spreekt. Kom in mijn Wil. Het is het smalle pad, de veilige weg. IK zal u er naartoe brengen.

Mattheüs 7:13-14 (HSV)

13 Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan; 14 maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden.

MIJN Woord zal u begeleiden naar het pad van Licht. Alle andere wegen leiden naar eeuwig verderf. Kom in MIJN Licht, MIJN Wil. Geef MIJ uw leven. Laat MIJ u ontlasten van de zonde uit het verleden en u de weg tonen die leidt naar de vrijheid van de slavernij van de zonde.

Psalmen 119:105 (HSV)

105 Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

Het maakt niet uit wat, de zonde houdt u in gebondenheid daaraan. IK kan u bevrijden maar u moet u eerst overgeven, u bekeren en toegeven dat u zonde hebt waarvan u bevrijd wilt worden en doe het met een berouwvolle, oprecht hart. Het zal MIJ verheugen u te bevrijden van deze zonde slavernij dat u bindt en verbindt. Het maakt niet uit wat u gevangen houdt, IK kan u bevrijden.

Niets is onmogelijk voor MIJ - niets! IK kwam om de gevangenen vrij te laten! U hebt maar te vragen!

Lucas 1:37 (NBV)

37 want voor God is niets onmogelijk.’

Laat MIJ u bevrijden van dit gewicht. Laat MIJ uw verdriet en rouw eruit tillen. Laat MIJ uw geest verlichten en uw last opnemen. Laat MIJ u bereiden voor MIJN komende Glorie! Dit alles is van u – geef u over; zet al uw aardse verlangens weg en kom tot MIJ in volle overgave. IK zal u vrede geven die alle verstand te boven gaat en u kunt recht gesteld worden voor MIJN aangezicht. IK kan u in correcte stand brengen met MIJ, de VADER, en de HEILIGE GEEST.

Filippenzen 4:7 (NBV)

7 Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.

Deze liefde kan niet worden gekocht of aangeschaft. Het is gratis – vrij om te nemen , vrij om te vragen. Haast u, echter, omdat het een beperkte tijdsaanbod is aangezien de tijd voor MIJN terugkeer dichterbij groeit. Wacht niet langer. Het uur is nu om te wassen in MIJN Bloed en voor te bereiden.

1 Johannes 1: 7 (HSV)

7 Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.

Laten WE beginnen, dochter. Vandaag wil IK het uur bespreken voor degenen die achtergelaten zijn.

Het uur na de opname zal de wereld niet meer hetzelfde zijn. Er zullen overal grote omwentelingen zijn. De wereld zal niet hetzelfde uitzien. Terreur zal het land treffen. MIJN lauwe kinderen zullen weten wat er gebeurde en angst, grote angst, zal hun harten slaan.

De wereld zal niet normaal functioneren. Het landschap zal niet eens hetzelfde uitzien.

Er zullen overal branden en calamiteiten zijn. De mensen zullen weerloos zijn als bendes van mensen rondgaan op zoek naar mensen als prooi om te beroven.

Er zullen geen troepen uitgaan om de mensen te helpen aangezien alles in chaos zal zijn.

Velen zullen hun levens verliezen als plotseling verderf naar de aarde komt. Hele delen van de wereld zullen niet meer hetzelfde uitzien als vele mensen meteen zullen vergaan.

1 Tessalonicenzen 5:3 (NBV)

3 Als de mensen zeggen dat er vrede en veiligheid is, worden ze plotseling getroffen door de ondergang, zoals een zwangere vrouw door barensweeën. Vluchten is dan onmogelijk.

Paniek zal inzetten uit alle hoeken van de aarde. U kunt nergens hulp inschakelen. Het voedsel zal afnemen tot niets. Er zal overal wanhoop zijn.

Dit zal doorgaan voor een periode van tijd totdat de antichrist instapt en de wereld in zijn macht brengt.

In eerste instantie zal het als hulp lijken aan de mensen die hectisch zijn om een vorm van weer normaal te zien, maar de verlichting die hij brengt zal de dood brengen aan velen. Degenen die weigeren aan te sluiten bij zijn systeem zal worden geëxecuteerd en velen zelfs gemarteld en gepijnigd.

Weigeren om een deel van zijn systeem te worden zal niet prettig zijn aangezien hij geen tolerantie zal hebben voor iedereen. Hij is slecht tot in de kern. Hij brengt de hele aarde onder zijn tirannie. Alle landen zullen van wanhoop buigen voor zijn controle om verlichting te vinden van de chaos dat achtergelaten is van de opname.

Dit zal de donkerste dag zijn die de mensheid kent. Op zoek naar verlichting zullen velen zichzelf doden. Dit is niet MIJN oplossing dus het moet niet worden overwogen.

De antichrist zal het merkteken van het beest op de mensen inprenten als een middel van controle. Weigeren van het merk zal een doodvonnis brengen. Er zijn geen uitzonderingen.

Openbaring 13:16-17 (NBV)

16 Verder liet het bij alle mensen, jong en oud, rijk en arm, slaaf en vrije, een merkteken zetten op hun rechterhand of op hun voorhoofd. 17 Alleen mensen met dat teken – dat wil zeggen de naam van het beest of het getal van die naam – konden iets kopen of verkopen.

Openbaring 14:11 (NBV)

11 De rook van die pijniging zal opstijgen tot in eeuwigheid. Wie het beest en zijn beeld aanbidden, of wie het merkteken van zijn naam draagt, ze krijgen geen rust, overdag niet en ’s nachts niet.’

Velen van mijn lauwe volgelingen zullen dan de prijs begrijpen die zij moeten betalen om in MIJN Koninkrijk te komen. Zovelen zullen zich niet overgeven aan de antichrist en zovelen zullen sterven voor hun geloof. Het zal een groot aantal zijn.

Het maakt niet uit hoeveel sterven aan de antichrist. Zijn lust naar macht en controle zal heersen over zijn hart. Hij zal geen zorg hebben over de velen die hun levens verliezen. Het zal een donkere dag zijn voor degenen die MIJN Naam belijden. MIJN Naam zal aan velen een doodvonnis brengen. MIJN Naam zal worden tegengegaan en vertegenwoordigt rebellie aan de antichrist systeem en ze willen allen die MIJ en MIJN wegen bevorderen uitroeien.

Wat een donker uur nadert, kinderen. Dit waren donkere uren geweest op aarde in het verleden, maar nooit zo donker als wat te wachten staat. Dit zal niet een aangename plek worden voor een ieder die kinderen draagt. De duisternis zal regeren. Dit is wat MIJN lauwe gemeente onder ogen zal zien.

Lauwe kerken zullen tot MIJ terugkomen in grote aantallen. Mensen zullen MIJ zoeken als nooit tevoren. IK zal er natuurlijk zijn maar ze zullen nog door moeilijke tijden moeten gaan. Gezinnen zullen worden gescheiden en verdriet zal voortvloeien. Dit alles omdat MIJN kinderen hun hart verhard hebben en hardnekkig bleven aan MIJN vele waarschuwingen. Dit alles kon worden vermeden als MIJN kinderen naar MIJ zouden komen, uitroepen in nederig hart van berouw, MIJN aangezicht zoeken, MIJ leren kennen in intimiteit. Ren naar MIJN Wachtende Armen. IK zal hen de Waarheid laten zien over het uur van MIJN spoedige terugkeer en hoe te worden voorbereid als de bruid.

Kom, kinderen. Ren, IK wacht om u te redden van dit alles. IK ben de Grote Redder. MIJN verlangen is om u te redden. Niemand hoeft te worden achtergelaten. Er is ruimte voor iedereen die komen en hun levens voor MIJ neerleggen. IK eis overgave van uw totale wezen en berouw voor uw zonden. Laat u niet misleiden want er is geen andere manier. Laat MIJ u verlichting brengen van dit komende uur!

Laten WE opnieuw beginnen. MIJN kinderen geloven dat ze nog vele jaren in de toekomst hebben. Ze begrijpen niet dat ik MIJN Tolerantie heb verloren met deze wereld.

Mijn kinderen zijn te verwikkeld in de wereld om te zien hoe ver verwijderd de wereld is van MIJN Waarheid en wat IK, GOD, vertegenwoordig. Zelfs hun kerken zijn ver van MIJN Woorden, MIJN Waarheid, MIJN Boek. De leiders van MIJN kudden zijn verstrikt in wereldse activiteiten en zij doen MIJN Werk om zichzelf te behagen. Ze hebben niet langer, of streven niet na, een pure liefde voor MIJ. Zij streven naar rijkdom, roem, de geloofwaardigheid van degenen om hen heen en geloven dat IK ze zal zegenen.

Zij geloven dat grote aantallen in hun kerken gelijk staat aan succes en dat IK blij ben. IK ben alleen blij als MIJN leiders hun kinderen wijzen om eerst op zoek naar MIJ te gaan in al hun wegen en met MIJ te lopen in stille intimiteit. Zeer weinig onderwijzen dit omdat het de oren niet kietelt van de velen die ze willen binnenhalen in hun gebouwen. Velen brengen geld en geld maakt iedereen gelukkig, maar MIJN Koninkrijk gaat niet over rijkdom in dit leven.

Lukas 16:13 (HSV)

13 Geen huisslaaf kan twee heren dienen, want hij zal of de ene haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de ene hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon.

MIJN leiders zijn verre van MIJ en waarom niet? Als ze grote aantallen tevreden stellen dan wanneer is hun tijd voor MIJ? IK ben de reden dat ze bestaan! IK ben DEGENE DIE de zon en de regen brengt.

Dit is een donker uur en het groeit donkerder elke dag, maar toch verhullen MIJN leiders deze Waarheid van MIJN kudden. Ze verbergen het en brengen alleen woorden van geluk en vreugde. MIJN schapen zijn misleid en worden niet voorbereid. Ze denken dat alles goed is en ze blijven doorgaan zoals altijd.

Welke waarschuwende woorden zou ze doen herleven? Wat moeten ze horen om te geloven dat MIJN Boek de hele Waarheid aan hen heeft voorgelegd? Maar niemand hoort, niemand gelooft.

Wat moet aan de kerk gezegd worden om de waarschuwingen te pakken en hun obsessies met de dingen van de wereld opzij te zetten en te waken en voor te bereiden?

Hosea 4:6 (HSV)

6 Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is. Omdat ú de kennis verworpen hebt, heb Ik u verworpen om als priester voor Mij te dienen. Omdat u de wet van uw God hebt vergeten, zal Ik ook uw kinderen vergeten.

Ze zijn zacht en worden misleid. De tijd gaat en de kerk blijft schromelijk zelfgenoegzaam alsof alles in orde is. Hoe begoocheld de lauwe kerk is. Hoe glansloos haar streven is voor MIJ en alles wat IK vertegenwoordig. Als de kerk werkelijk MIJ nastreefde in intimiteit dan zou geen van MIJN Waarschuwingen tot hen komen als een verrassing en zouden ze hartgrondig worden gehoord.

Dit is een groot uur van duisternis voor de kerken. Zeer weinig zitten rechtop en nemen kennis. Zeer weinig lopen in MIJN Inzettingen en Wegen. Gratie wordt niet verlengd aan degenen die moedwillig opstandig, zonder berouw leven. U kunt MIJN HEILIGE GEEST doven en bedroeven en wat doet u dan, o kerk?

Efeziërs 4:30 (NBV)

30 En bedroef de Heilige Geest van God niet, door Wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing.

Wanneer u MIJN GEEST uit uw prachtige gebouwen drijft, omdat HIJ te extreem voor uw smaak is – IK en MIJN GEEST zijn ÉÉN. Wie aanbidt u als u MIJN GEEST en de beweging van MIJN GEEST hebt verontschuldigd van uw aanwezigheid? Enkel wie aanbidt u? U aanbidt een afgod!

Handelingen 7:51

51 Halsstarrige ongelovigen, u wilt niet luisteren en verzet u steeds weer tegen de heilige Geest, zoals uw voorouders ook al deden.

U hebt een god van eigen makelij gemaakt, een god die past bij uw wereldse voorkeuren en verlangens maar het is niet de ENIGE Ware Levende GOD. Het is alleen maar een afgod. U denkt dat de mensen in het verleden die gouden beelden aanbaden schandalig waren – u bent niet anders! Kom naar MIJ in nederig berouw, kerken, en IK zal uw ziel reinigen. IK wil u vergeven voor uw streven naar de mammon en voor het uit de buurt blijven van MIJ. IK verlang u naar MIJZELF terug te brengen. Laat MIJ u doen herleven en u vrede geven en u recht maken bij GOD.

Markus 8:36 (HSV)

36 Want wat zal het een mens baten als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt?

Zoals het nu is bent u ver van MIJ en MIJN Wegen. Dit zal IK niet zegenen. Alstublieft, wendt u terug naar MIJ, o verloren kerk! IK wacht nog een weinig langer. Uitstel is geen optie. Sta alert en geef gehoor aan deze waarschuwing. Onderneem actie! Vele levens staan op het spel!

2 Timoteüs 4:3-4 (NBV)

3 Want er komt een tijd dat de mensen de heilzame leer niet meer verdragen, maar leraren om zich heen verzamelen die aan hun verlangens tegemoet komen en hun naar de mond praten. 4 Ze zullen niet meer naar de waarheid luisteren, maar naar verzinsels.

 

HOOFDSTUK 9: OVER DE VERLOREN KERK

Laten WE beginnen. Dit Woord, IK wil het hebben over MIJN verloren kerk, degenen die denken dat ze veilig zijn in MIJ maar verre zijn van MIJ. IK richt MIJ nu tot u. Velen zijn in kerken waarvan zij geloven dat zij hen de volledige waarheid over MIJ geven en waar IK voor sta, maar de waarheid is er zijn afgezwakte versies van waar IK voor sta in het grootste deel van de kerken over de hele wereld. Dit betekent dat zij halve waarheden aan de mensen dragen omdat de mensen niet de hele waarheid zullen tolereren.

Ze willen MIJN Volle Evangelie niet weten. Ze willen horen wat hun oren kietelt en hun verlangens kalmeert om in de wereld te zijn en wereldse levens te leiden.

Het uur komt voor MIJN terugkeer en IK kan MIJN halfslachtige, lauwe gelovigen niet nemen. Zij zullen worden achtergelaten. Zij zullen dan weten wat hun half geïnteresseerde geloof voor hen heeft gedaan.

Openbaring 3:15-16 (HSV)

15 Ik ken uw werken, en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet!

16 Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal Ik u uit Mijn mond spuwen.

Nu, kinderen, u kunt geen beroep doen op uw kerkleiders om u met alle Waarheid te presenteren. U moet MIJN Boek lezen, u overgeven aan MIJ van ganser harte en vragen gevuld te worden met MIJN GEEST uit een berouwvol en nederig hart. Er is geen andere manier. IK wil een volledige inzet. IK zal uw leven uitwisselen met een leven dat vol en overvloedig is en u en uw ogen zullen geopend worden naar de Waarheid, MIJN Waarheid. Dan zult u begrijpen wat IK vereis om ontvangen te worden in MIJN Koninkrijk.

MIJN kerk heeft het zicht verloren op wat het betekent om MIJN volgeling te zijn. Zij volgen MIJN Leefregels en Wegen niet. Ze zoeken naar mazen in de wet om precies te doen wat ze willen en nog steeds een goed gevoel over zichzelf te hebben. Dit is nu al voor een zeer lange tijd, maar nu is het ongebreideld en zeer weinig willen de hele Waarheid. Maar weinig willen begrijpen wat MIJN Woord echt zegt. Ze willen kleine verhalen die maken dat ze zich goed voelen als ze komen en gaan maar nooit echt van MIJ willen weten of WIE IK ben.

Ze denken alleen maar dat ze MIJ kennen. IK ben niet echt bekend bij de meeste van MIJN volgelingen.

De meeste liefhebberen alleen in een relatie met MIJ. Ze begrijpen niet ten volle wat het betekent om MIJ hun GOD te maken. IK ben gewoon een omstander Die in hun leven kijkt, nooit echt deelneemt in hun leven, nooit echt een intieme relatie deelt.

Matteüs 7:21-23 (NBV)

21 Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader. 22 Op die dag zullen velen tegen mij zeggen: “Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven, en hebben wij niet vele wonderen verricht in uw naam?”23 En dan zal ik hun rechtuit zeggen: “Ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, wetsverkrachters!”

Dit bedroeft MIJ sterk, aangezien dit de ware reden is dat IK mijn kinderen geschapen heb; voor intimiteit met MIJ, om de weg van dit leven samen te lopen. Toch verleidt de wereld hen zodat zij de inferieure manier hebben gekozen dan om te komen en hun Maker te kennen.

Hoe triest om zo geïntrigeerd te zijn met de schepping en te verwerpen de SCHEPPER, MAKER van alles waarvan ze geïntrigeerd zijn. Hoe erg verdrietig, inderdaad! MIJN kinderen, u ziet niet dat IK heiligheid en trouw vereis.

Kinderen, IK wil uw EERSTE GEDACHTE, uw EERSTE LIEFDE, uw EERSTE zijn – uw AL MET AL. Dit is de reden waarom u geschapen was: Om MIJN eeuwige metgezel te zijn. Als u ervoor kiest om deze weg niet te lopen met MIJ nu, hoe kan IK verwachten dat WE eeuwige metgezellen kunnen zijn? Wie verwacht u om voor eeuwig aan verbonden te zijn... MIJ of MIJN vijand? U moet uzelf deze vraag stellen.

MIJN Liefde is dieper dan een mens kent. Doe uzelf niet tekort om op zoek te gaan naar inferieure tevredenheid. U zult nooit een grotere liefde kennen dan de MIJNE.

Kinderen, u moet uw hart doorzoeken en uw ziel onderzoeken. Waar staan WE, u en IK? Waar moet IK passen in uw leven? Ben IK buiten naar binnen kijkend of hebben WE echt een relatie? Ben IK de kern van uw leven? Waar wilt u dat IK ben? U moet u afvragen.

IK wacht op u. MIJN armen staan wijd open om u in een volwaardige relatie te brengen met uw Schepper, uw GOD.

Het uur nadert dat belangrijke beslissingen genomen moeten worden. Wilt u behoren tot MIJN bruid? Zij is geheel van MIJ. Ze wacht op MIJ en kijkt naar MIJ uit. IK ben meer dan een vluchtige voorliefde voor haar. IK ben niet iemand die ze roept met tussenpozen of wanneer zij behoefte heeft aan iets. Zij en IK zijn met elkaar verbonden. IK beweeg, zij beweegt. WE mixen, WE zijn één. Zij is in MIJN Wil en ze beweegt op MIJN Smalle Pad. Onze koers is afgestemd.

Dus, MIJN kinderen, IK laat de keuze aan u. Hoewel IK wil dat u voor MIJ kiest, hebt u nog een vrije wil. Dus, IK nodig u uit om te komen in de Perfecte Relatie en Doel waarvoor u ontworpen was. De keuze is aan u. Wacht niet te lang om te kiezen. Het aanbod zal niet voor altijd duren.

 

HOOFDSTUK 10: LUST VOOR DE WERELD

Ja, dochter, WE kunnen beginnen. Susan, dit is waarover IK wil praten vandaag: De zonde dat oprijst in de harten van mensen – het is de zonde van lust voor de wereld. Alle wegen van de wereld zijn kwaad, slechte mensen inspireren slechte daden. Alles wat de wereld doet is los van GOD.

De wereld is niet in MIJN Wil, dus is het niet van MIJN Wil. De wereld belijdt vaak MIJ te kennen, maar het is ver van MIJ en MIJN Waarheid. Het loopt in volle kracht in de richting dat het moedwillig wil gaan zonder ooit MIJ, haar MAKER, te raadplegen. Dit is het kwaad.

Buiten MIJN Wil lopen is het kwaad. De enige wil dat niet kwaad is is MIJN Wil. Ziet u dit niet, MIJN kinderen? Hoe kan deze wereld in de richting van GOD bewegen nu wanneer het zo ver gekomen is van WIE IK ben en waar IK voor sta? IK sta voor heiligheid, zuiverheid van hart, wetmatigheid, waarheid en moraliteit. Deze wereld daagt al MIJN Wegen uit en komt zelfs niet dichtbij naar wat MIJN Boek uiteenzet als de Waarheid en MIJN Eeuwigdurende Weg.

De wereld lastert MIJ en mijn Wegen en die MIJ volgen elke kans die het krijgt. MIJN Wegen zijn niet gerespecteerd of geëerd. Als ze waren zou deze wereld niet de ellende, ontberingen, ziekte en verdriet ervaren die het overweldigt. MIJN Weg brengt zegeningen. De wereldse manier brengt vervloekingen en vervloekingen in overvloed.

Alleen degenen die echt dicht aan MIJN Woord en MIJ lopen, ontvangen de vrede en rust die IK bezorg zelfs in de ergste omstandigheden. Dit is MIJN bruid die MIJ volgt zonder een spier te vertrekken. Zij kent MIJ. Zij houdt van MIJ. Zij is niet ver van MIJ.

Zij weet dat IK haar levensbron, haar kracht, haar liefde, haar sterkte ben.

Waar anders kan zij gaan om dit comfort te ontvangen? Zij weet beter dan MIJN Zijde te verlaten voor andere minnaars. IK was beproefd, getest, en trouw aan haar. IK ben haar al. Niemand kan in haar ogen MIJN Plaats innemen.

De wereld kent MIJN Liefde niet. Het heeft genoegen genomen met een inferieure versie van tevredenheid. Hoe triest voor degenen die de wereld en haar wegen navolgen, gelovende dat dit wereldsysteem alle antwoorden bezit.

Binnenkort zal deze wereld haar laatste overgebleven licht verliezen wanneer IK MIJN bruid uit haar midden verwijder. Zodra ze uit beeld is zal de wereld dan een zeer donkere, woeste plaats zijn. Er zal niets zijn om naar uit te kijken dat op een begeleidende licht van Waarheid en Schoonheid lijkt, slechts grove lelijkheid en kwaad zal het gevolg zijn.

Dit is wat op het punt staat plaats te vinden.

2 Tessalonicenzen 2:3-4 (NBV)

3 Laat u door niemand misleiden, op geen enkele manier. De dag van de Heer breekt niet aan voordat velen zich van het geloof hebben afgekeerd en de wetteloze mens verschenen is, hij die verloren zal gaan. 4 Hij zal alles wat goddelijk en heilig is bestrijden en zich erboven verheffen, om in Gods tempel plaats te nemen op de troon en zich voor te doen als God zelf.

2 Tessalonicenzen 2:6-7 (NBV)

6 Dan weet u ook wat hem nog tegenhoudt en dat hij pas zal verschijnen op de voor hem vastgestelde tijd. 7 Hoewel in het verborgene de wetteloosheid nu al werkzaam is, moet eerst degene die hem tegenhoudt verdwijnen.

Een wereld dat niet leeft bij MIJN Wetten en Voorschriften is als een schip zonder een roer. Dit is een schip dat dood en stervende is, een zinkende schip.

Binnenkort, kinderen, zult u de dood en vernietiging zien zoals nooit tevoren. Omdat deze wereld gekozen heeft om zich af te keren van haar GOD, haar SCHEPPER. Laat u niet misleiden.

De wereld kan niet blijven bestaan los van MIJN Waarheid en MIJN Wegen. Zij is een zinkende schip. Het is tijd om van deze schip af te komen. Komt u wanneer IK MIJN getrouwen eruit roep? Zult u achter MIJ komen of zult u achterblijven, klampend aan de valse hoop dat deze wereld al uw antwoorden bezit? Luistert u nog naar wolven in schaapskleren dat niets verkeerd is en alles wel is? Deze wolven die MIJ niet echt kennen, die een schijn van godsvrucht hebben maar de kracht ervan ontkennen? Gaat u nog steeds misleid en verblind worden omdat u teveel van de wereld geniet?

2 Timoteüs 3:5 (NBV)

5 ze zullen de schijn van vroomheid ophouden, maar de kracht ervan miskennen. Keer je af van zulke mensen.

Kom, heb deel aan GOD en ontdek er is een Grotere Waarheid, er is een Grotere Vrede, er is een Grotere Liefde. IK ben HIJ! Achtervolg MIJ, kinderen! Leer MIJ kennen. IK ben de moeite waard te achtervolgen. IK ben de moeite waard te kennen, tijd aan te besteden. IK ben DEGENE DIE u tot aanzijn bracht. Wilt u niet de eeuwigheid met MIJ doorbrengen? Er is een alternatief. Het is een plaats waar al het goede van dit leven, dat afkomstig is van MIJ, ontbreekt. Ja, alles wat goed is in deze wereld komt van MIJ. IK heb het allemaal Gemaakt. Zonder MIJ zult u geen van de goede dingen die u zo leuk vindt en voor lief neemt, dat van het Hart van GOD ontspringt, ooit weer ervaren.

Dus, denk hier serieus aan. U beslist: Uw eeuwigheid met of zonder GOD. U kiest, u beslist. Neem IK u wanneer IK MIJN bruid kom bevrijden? Dit is uw keuze. Maar er zijn prijzen die betaald moeten worden. U moet afstand nemen van uw liefde en achtervolging van de wereld, omdat de weg van de wereld niet MIJN Weg is. IK zal u tot een besluit laten komen over de richting die u kiest. Weinigen kiezen MIJN Weg, zeer weinig...

1 Johannes 2:15 (NBV)

15 Heb de wereld en wat in de wereld is niet lief. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem,

 

HOOFDSTUK 11: DE WERELD IS OP WEG NAAR DE PROBLEMEN

Laten WE beginnen, MIJN dochter. Nu, IK wil praten over de gebeurtenissen die zullen plaatsvinden.

De wereld is op weg naar de problemen. Er zijn grote donkere wolken die rondom ontwikkelen.

Binnenkort, zeer binnenkort, zal deze wereld veranderen. Alles zal ineens veranderen zodra de bruid verwijderd wordt.

De wereld zal donker worden zoals het nooit geweest is, zonder hoop van herstel. Binnenkort, MIJN kinderen, zal dit plaatsvinden. Begin voor te bereiden voor deze realiteit. IK ben niet een overdrijver van de Waarheid. MIJN Woorden kan worden vertrouwd. Het uur van deze veranderingen komt nu snel. De koers is gelegd en het kan niet gestopt worden.

De wereld is slecht geworden en geen mens, regering, of macht kan stoppen wat komt. Dit is de ontvouwing van Openbaring en de laatste dagen. Het uur van de Terugkeer van MIJN ZOON rijst. Spoedig zal de wereld weten wat verstreken is als een dief in de nacht. Deze gebeurtenis is niet te stoppen. Het was voorspeld en het gaat nu gebeuren, precies zoals MIJN Woorden zo zeiden.

1 Tessalonicenzen 5:2 (NBV)

2 want u weet zelf maar al te goed dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht.

Kinderen, u moet voorbereidingen treffen. Maak uzelf gereed. Wees gereed voor de komst van MIJN ZOON en de nadering van MIJN ZOON. HIJ Komt met ZIJN engellegers rijden dwars door de lucht om ZIJN geliefden te halen. Dit uur is bijna hier.

Sta op, o getrouwen. Maak u gereed. Bereid u voor op het Grootste Evenement in de hele geschiedenis, de BRUIDEGOM Komt voor ZIJN bruid. Kom en maak u gereed. Allen moeten gereed zijn. Kom en word klaargemaakt door het Bloed van het Lam. Bedek uzelf in ZIJN Bloed. Het is beschikbaar.

Geef u over aan ZIJN Grote Liefde. Maak HEM uw BEGIN en EINDE. WIJ zijn ÉÉN: VADER, ZOON, en HEILIGE GEEST.

Nu, kinderen, de vijand maakt zijn plannen. Hij bereidt zich voor om zijn aanval tegen de mensheid te lanceren. Alle beschaving staat op het punt te veranderen, volledig ongedaan te worden. IK wil niet dat u verrast wordt. Maar deze grote omwenteling staat op het punt plaats te vinden. U moet uzelf klaarmaken. De mensheid staat op het punt af te dalen naar een staat van onherstelbare waanzin en kwaad. Alleen wanneer MIJN ZOON Terugkeert naar de aarde zal dit alles tot een einde komen – alleen dan zal het kwaad worden overwonnen.

2 Thessalonicenzen 2:8 (HSV)

8 En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de Geest van Zijn mond enhem tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst;

Binnenkort, kinderen, moet u tot een conclusie komen: Wat wilt u geloven? Wat wilt u vasthouden: Een verdwijnende aarde of MIJN Wil en MIJN Wegen? IK bied een Eeuwige Koninkrijk aan. Geloof niet dat deze aarde enige toekomst voor u houdt. Zeer binnenkort staat alles op het punt in te klappen. Het landschap zal voor altijd veranderen. Word niet hebzuchtig, vastklampende aan een toekomst dat niet bestaat. U verspilt uw tijd.

Kom in het reine met deze Waarheid en word er wakker aan. IK geef u de Waarheid. Lees MIJN Boek en vergelijk het met wat nu ontvouwt. De overeenkomsten zijn naadloos omdat het allemaal precies zo gebeurt zoals IK zei, zo lang geleden. Dit is geen toeval. Dit is het Machtige Woord van GOD dat geschiedt.

MIJN Woord hapert of faalt niet. MIJN Woorden zijn solide. IK ben GOD ALMACHTIG, ALOMTEGENWOORDIG, DE WAARHEID, ONVERBIDDELIJK, ALMACHTIG, ONVERANDERLIJK, KONING van koningen, HEER van heren. MIJN Woorden zijn onveranderlijk...

1 Petrus 1:24-25 (NBV)

24 ‘De mens is als gras en zijn schoonheid als een bloem in het veld: het gras verdort en de bloem valt af, 25 maar het woord van de Heer blijft eeuwig bestaan.’ Dit woord is het evangelie dat u verkondigd is.

Kom, ontwaak, o u slapers. Nu is het uur om te ontwaken. Wees alert. Nu is het de tijd. Verwijder uw oogkleppen. Leg de dingen van de wereld neer en let op.

Middernacht nadert.

Kinderen, IK smeek u. Laat u niet overvallen. Wees gereed. Maak u gereed.

Het uur van de Terugkeer van de ZOON is nabij...

 

HOOFDSTUK 12: MIJN SPOEDIGE KOMST

Laten WE beginnen. Nu, dochter, vandaag wil IK MIJ richten tot de bezorgdheden van de wereld aangaande MIJN Spoedige Komst.

De wereld staat op het punt een explosie van verandering te ervaren. Verandering komt van alle kanten: De snelle verwijdering van MIJN bruid – degenen die zichzelf gereedgemaakt hebben, zichzelf gezuiverd hebben in MIJN Bloed en door het wassen van MIJN Woord. Ook het dramatische gevolg van de verwijdering van de bruid gevolgd door plotseling verderf en de opkomst van de antichrist systeem.

Efeze 5:25-27 (HSV)

25 Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven, 26 opdat Hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het Woord, 27 opdat Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn.

Dit zal ineens catastrofale verandering zijn. Niets zal ooit groter zijn dan deze verandering in de wereld geschiedenis. Die achtergelaten zijn zullen het voelen en die meegenomen zijn zullen het weten.

Velen zullen sterven tijdens deze verandering als verwoesting naar deze aarde komt. Er zal continu verwoesting zijn aangezien MIJN Toorn uitgestort zal worden. Wat de aarde zoverre getuige van is geweest is slechts een voorproefje van wat komt. Dit is waarom IK continu MIJN Waarschuwingen uitstort door deze tekenen en MIJN vele dienaren, jong en oud gelijk.

 MIJN Waarschuwingen zijn duidelijk en consistent geweest, beide door MIJN Woord en door de Waarschuwingen die IK geef door anderen. IK verleg of verander niet – IK ben EEUWIG-DURENDE WAARHEID. MIJN Waarheid verandert niet – MIJN Woord verandert niet.

Kinderen, terwijl dit uur nadert, komt de tijd om vocaal te worden en degenen om u heen te waarschuwen voor de in afwachting zijnde ondergang dat naar de aarde komt.

Zovelen denken dat MIJN Boek een fabel of groot verhaal is, maar elk Woord is de Waarheid en het is allemaal uitgekomen.

Binnenkort zal Openbaring in klokwerkorder uitspelen. U zult het allemaal bij elkaar zien komen voor uw ogen. Het is er al indien u enkel de tijd zou nemen om het te lezen en op te merken. Alles dat gebeurt was voorspeld zo lang geleden. Dus, zet uw twijfels opzij. Stop te luisteren naar anderen die MIJ niet kennen. Lees MIJN Boek voor uzelf. Zoek MIJN HEILIGE GEEST voor begeleiding. HIJ is altijd beschikbaar om de Waarheid te openbaren, om ogenzalf te geven – wat u nodig hebt om deze Waarheid te zien.

Openbaring 3:18 (NBV)

18 Daarom raad ik u aan: koop van mij goud dat in het vuur gelouterd is, en u zult rijk zijn; witte kleren om u te kleden en uw naaktheid te bedekken, zodat u zich niet meer hoeft te schamen; zalf voor uw ogen, zodat u weer kunt zien.

IK wil niet dat u overvallen wordt. IK wil dat u ontwaakt aan de Waarheid en om gereed en nuchter te zijn.

De Waarheid is beschikbaar, gemakkelijk beschikbaar. Er is geen reden nu om in het duister te blijven en niet gereed te zijn voor wat komt. IK kan u begeleiden, u leiden. Laat MIJ het doen. IK verlang het te doen.

IK verlang u vast te houden en u te verzekeren dat u de problemen dat naar de aarde komt kunt vermijden, alles is niet verloren. Kinderen, kom in MIJN Trouwe Armen. IK ben een Zorgzame, Liefhebbende GOD, klaar om voor u te zorgen, ongeacht wat u hebt gedaan of waar u was geweest. Kom, Kom! Dit is het uur van uw bevrijding. Word niet gevangen in een wereld dat spiraalsgewijs uit de controle is omdat het de ENE Ware Levende GOD en MIJN Perfecte Wegen verwerpt.

Velen zullen te laat wachten en hun besluiten betreuren. Laat dit aan u niet gebeuren.

IK ben gereed om MIJN Hart met u te delen... open te stellen voor u... u tot MIJZELF te brengen en intieme momenten te delen. Dit is MIJN Verlangen: U te verheffen en u door moeilijke omstandigheden heen te brengen.

Alstublieft, laat MIJ met u delen in de meest moeilijke momenten in het leven. IK wil dat u MIJ toelaat u te troosten. IK verlang naar deze relatie met u – o, hoe verlang IK ernaar. Duw MIJ, uw MAKER, niet weg. Omhels MIJN Aanbod om dicht bij u te zijn, dichterbij dan iemand ooit met u geweest is. Dat is wat IK MIJN kinderen Aanbied, een relatie dat anders is dan enig ander menselijke relatie – één met uw GOD DIE u beter kent dan iemand anders... IK bied deze nabijheid aan. IK breng u MIJN Hart. Het is de MIJNE om te geven en IK geef het aan u. Het is van u als u erom vraagt. Zo weinig vragen erom, maar het is beschikbaar.

Kinderen, IK leg MIJN Hart open, nodig u uit binnen te komen, neem deel aan, geniet van MIJN Tegenwoordigheid.

Kom MIJ leren kennen als meer dan enkel een ver verwijderd, verre GOD. IK kan benaderd worden. IK kan uw diepste gedachten en bezorgdheden met u delen. IK kan u troosten, u nemen door de ergste tijden, en u bemoedigen tijdens uw meest moeilijke momenten. IK ben een Loyale GOD, bereid om open te zijn en intimiteit met u te delen, om dit leven samen te lopen. U hoeft nooit meer deze weg alleen te lopen. IK ben altijd aan uw zijde. IK ben daar om te troosten, ondersteunen, en bemoedigen. Kom MIJ leren kennen in de relatie die IK altijd bedoelde voor ONS om samen te delen.

Dit is de reden waarom u geschapen was – om intiem met MIJ te zijn. Dat is uw doel in dit leven. U mag anders geloven, maar IK ben uw MAKER en IK zeg het is zo. IK wil er zijn voor uw diepte-punten en uw hoogtepunten, voor de moeilijke tijden en de blije tijden: Het leven samen delen, de rechte pad samen lopen. Dit is het leven dat IK voor u had gepland: MIJN Perfecte Plan en Wil voor uw leven.

Psalmen 139:3 (NBV)

3 Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op, met al mijn wegen bent u vertrouwd.

Dus, kom tot MIJ. Geef uw leven over aan MIJ. Leg het voor MIJ neer in nederige onderwerping, en IK zal het nemen en u schoonmaken en u gereed maken voor MIJN Koninkrijk, en u mag deelnemen aan MIJN Bruiloftsmaal als MIJN bruid. U hoeft maar te vragen en IK zal u dit alles geven: IK verlang u te brengen in MIJN Wereld.

IK, GOD, ben gereed en wacht. Stop met uw leven te leven los van uw MAKER.

 

HOOFDSTUK 13: HET UUR HAAST ZICH, MIJN KINDEREN

Dus laten WE beginnen. Kinderen, IK spreek MIJN kinderen toe: Het uur haast zich, MIJN kinderen. IK kom snel op vleugels van witte duiven op een galante strijdros geflankeerd door miljoenen en miljoenen engelen. Deze dag nadert. U moet gereed zijn, wachten, waken, naar MIJ uitkijken.

2 Thessalonicenzen 3:5 (HSV)

5 En de Heere moge uw harten richten op de liefde van God en op de volharding van Christus.

IK ben vlijmscherp, altijd op tijd. MIJN Woord is Goed. IK doe wat IK zeg en IK doe het op tijd.

Dit uur komt tot een einde. Dus voor degenen die op MIJ wachten met grote verwachting, word niet ontmoedigd want u zult niet teleurgesteld worden.

IK ben een GOD DIE Levert op ZIJN Woord. MIJN Woord is goed, solide, IK ben de ROTS! Niemand die zijn geloof in MIJ plaatst zal teleurgesteld worden – Niemand! IK verander niet. IK ben dezelfde, gisteren, vandaag, en voor altijd. IK ben de ALFA en de OMEGA! Kinderen, u moet u voorbereiden. Zet uw wereldse zorgen opzij en tref voorbereidingen.

Hoe bereidt u voor? IK wil nederige onderwerping.

IK wil nederige, oprechte berouw en de erkenning van uw zonde voor een HEILIG GOD waarvoor u verantwoording verschuldigd ben.

IK wil volledige overgave – niets uitgesloten.

IK wil dat u al uw geloof op MIJ zet.

IK wil dat u zich vult met MIJN HEILIGE GEEST. Kom en ontvang een volle olielamp.

IK wil dat u zich wast in MIJN Woord. IK wil dat u zich schoonmaakt in MIJN Kostbare Bloed – Bloed dat IK gaf voor uw losprijs.

IK wil dat u MIJ zoekt in al uw wegen en MIJ leert kennen in de geheime plaats.

IK wil dat u dag aan dag met MIJ loopt, leunend op MIJ elk moment.

IK wil dat u tot MIJ bidt en met MIJ praat de hele dag door.

Dit is uw HEER DIE Spreekt. Kinderen, IK wil dat u alert wordt met heldere ogen en naar MIJ uitkijkt. IK wil dat u de tekenen ziet, de tijd kent, en MIJN Boek leest.

Wees niet in het duister over de Waarheid.

Dit is een donker uur en het gaat niet lichter worden. Er komt geen glans voor deze wereld, alleen verschrikking, enorme verschrikking wacht haar. 

Luister aandachtig: MIJN Waarheid is altijd betrouwbaar. U kunt er altijd op rekenen. IK heb gezegd dat dit uur komende was en het is nu hier op u. Kinderen, dit is niet de tijd om zelfgenoegzaam te zijn, betrapt op slapen. Sta op, kom naar MIJN Waarheid.

Maak het weer goed met MIJ. IK wacht op u. Laat uw grip op de wereld los waarop u zo hartgrondig in geloofde. Klamp u niet vast aan een afbrokkelende wereld alsof het alle antwoorden voor u bezit. Stop met te twijfelen tussen de wereld en MIJ. IK kan uw halfslachtige inzet niet ontvangen. Dit zal nooit worden geaccepteerd. U moet tot MIJ komen in volledige onderwerping of WE kunnen nooit voor eeuwig samen zijn.

Dit zijn MIJN eisen om te komen in MIJN Koninkrijk. Dit is wat MIJN bruid gereed is om te doen om volledig onderdeel te zijn van MIJN Wereld. Zij is gereed om haar al met al te geven. IK wil volledige onderwerping. Niets minder zal doen.

Kinderen, IK stierf een volledige en nederige dood voor u – niets was ongedaan gelaten. Er waren geen losse eindjes – IK nam het allemaal. ALLES van MIJ – dat is wat IK gaf.

Nooit liep IK weg van MIJN Wens om uw verschuldigde straf te ontvangen. IK ontving het in volle maat. Elk moment was slopend en martelend. IK was als een LAM aan de honden. Niets van MIJ bleef over toen het voorbij was. De prijs was ten volle betaald.

Psalmen 22:17 (NBV)

17 Honden staan om mij heen, een woeste bende sluit mij in, zij hebben mijn handen en voeten doorboord.

Verwerp deze grote prijs niet die IK betaalde voor uw boetes. Als u dit aanbod verwerpt zult u nooit een andere kwijtschelding van uw zonden ontvangen. Er is geen andere kwijtschelding voor de zonden. Hoewel mensen ernaar zoeken – het bestaat niet. IK ben de enige betaling: MIJN Vergoten Bloed, MIJN Lijden aan het Kruis, MIJN Verbroken Lichaam, MIJN Gebroken Hart. IK betaalde uw prijs, uw straf, en IK deed het vrij uit MIJN EIGEN WIL zodat u volkomen gemeenschap kon genieten met MIJN VADER, MIJ, en MIJN GEEST. Dit is wat IK verdroeg en waarom.

Hebreeën 13:12 (NBV)

12 Daarom heeft ook Jezus, om met zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de stadspoort geleden.

Dit is een Kostbaar Geschenk, MIJN kinderen. Een prijs kan niet erop gelegd worden – geen prijs zou volstaan. Reken het niet waardeloos of bagatelliseer het. Behandel dit Geschenk met respect. Er is geen groter Geschenk dan dit u aangeboden door uw GOD.

Nu, kinderen, IK vraag niet om betaling voor dit geschenk. Er is geen betaling die u zou kunnen maken dat haar waarde zelfs zou kunnen raken. Het is gratis – vrij gegeven en beschikbaar om te nemen. Schuw of verwerp niet zo'n Enorme Geschenk van zo'n Nederige en Royale GOD.

Het verwerpen van zo'n Groot Geschenk zal eeuwige straffen brengen. Om zo'n Geschenk te verwerpen zal eeuwige hel brengen. Begrijpt u, MIJN kinderen? Behandel dit Geschenk dus niet licht. Zorg ervoor, omdat het de Meest Kostbare Aanbod is door uw GOD voor uw redding en eeuwige vrijheid van de verdoemenis van de hel.

Hebreeën 10:29 (HSV)

29 Hoeveel te zwaarder straf, denkt u, zal hij waard geacht worden die de Zoon van God vertrapt heeft en het bloed van het verbond, waardoor hij geheiligd was, onrein geacht heeft en de Geest van de genade gesmaad heeft?

Dit is inderdaad een Ongewoon Geschenk. Zo weinig in deze wereld kijken erop en waarderen het. Zo weinig zullen MIJN Straten van Goud belopen door hun arrogante houding naar MIJN Grote Genadegave aan de mensheid. Laat u niet misleiden. Om zo'n Groot Geschenk slecht te behandelen is zeer gevaarlijk. Dus, houd het dichtbij, koester en eer MIJN Geschenk en wees blij daarvoor omdat erdoor eeuwige redding, hoop, en eeuwigdurende leven in het Grote Koninkrijk van GOD is.

Mijn Geschenk aan de mensheid kon IK alleen hebben betaald en alleen IK volbracht wat geen ander levende ziel had kunnen bereiken. IK geef vrijelijk MIJN Uitgegoten Liefde, MIJN Liefde, Groter dan alle andere bekende liefde.

Kom, heb avondmaal met MIJ aan MIJN Tafel van Liefde en ervaar liefde als geen ander. IK geef vrijelijk. Dit is een eens-in-een-leven aanbod. Neem... neem vrijelijk. Het zal niet altijd beschikbaar zijn.

Dit is MIJN Uitgegoten Liefdesoffer. Kom, ieder die wil...

HEER YAHUSHUA

MACHTIGE KONING

NEDERIGE LAM

VERGOTEN OFFER.

 

HOOFDSTUK 14: DE WERELD HEEFT ZICH TEGEN MIJ GEKEERD

Laten WE beginnen, MIJN kind. Kinderen, IK wil de wereld toespreken die zich tegen MIJ gekeerd heeft. Deze wereld heeft zich tegen MIJ en de dingen waarvoor IK sta gekeerd. Het is grof en onbewoonbaar geworden.

Jakobus 4:4 (NBV)

4 Trouwelozen! Beseft u dan niet dat vriendschap met de wereld vijandschap jegens God betekent? Wie bevriend wil zijn met de wereld, maakt zich tot vijand van God.

MIJN kinderen, deze wereld is vol met zonden. U kunt nergens terecht voor heiligheid en waarheid. Zelfs MIJN kerken zijn ver van MIJ. Zelfs degenen die beweren MIJ te kennen zijn verre. Ze houden MIJ op armlengte. IK word niet eens geraadpleegd door MIJN EIGEN leiders. Ze zoeken MIJ niet. Ze kennen MIJ niet. Hun kerken zijn holen van ongerechtigheid geworden omdat zij valse boodschappen prediken. Ze kennen MIJ niet, noch geven erom om Mij te kennen. IK ben een onbekende God.

De wereld heeft geen tijd voor haar GOD. Het reikt uit naar MIJ alleen in spraak maar niet in Waarheid. Deze wereld is vol van leugenaars en dieven, mensen die opscheppers en afgodendienaars zijn, die de wereld en de wegen van de wereld nastreven maar nooit haar GOD.

Hoe triest voor degenen die MIJ niet kennen, maar zeggen dat ze doen en denken dat ze doen. IK ben een GOD DIE gekend kan worden. IK ben niet verborgen aan degenen die MIJ nastreven. IK ben niet onbekend aan degenen die dicht bij MIJ komen in nederige onderwerping. IK ben bekend.

Nader tot MIJ en IK zal tot u naderen.

Psalmen 73:28 (HSV)

28 Maar wat mij betreft, het is voor mij goed dicht bij God te zijn. Ik neem mijn toevlucht tot de Heere HEERE, om al Uw werken te vertellen.

Kinderen, overal waar u gaat loert het kwaad. Er is niets in de wereld dat niet door de vijand is bereid om u van het spoor te gooien om dicht bij MIJ, GOD, te zijn.

De wereld-systeem is opgezet om MIJN kinderen te ontsporen en ze los van MIJ te houden.

Als MIJN vijand u bezig kan houden met mindere goden en afgoden dan kunt u MIJ niet zoeken en uw ware pad tot MIJN Redding, MIJN Heiliging, en MIJN Vrijheid vinden.

Dit is het plan van de vijand om u te zien falen, om ertoe te leiden dat u MIJN Redding mist, en om uw plaats in MIJN Koninkrijk te verliezen. Dit wereld-systeem is gekoppeld aan de plannen van MIJN vijand. Alles is gericht op het zoeken naar “zelf” en zelfontplooing en niet GOD zoeken, GOD nastreven, GOD vinden. Hij wil niet dat u naar MIJ komt zoeken. Hij wil dat u bent opgesloten in een systeem dat leert dat “zelf” het belangrijkste is, vertrouw op “zelf,” plan uw eigen toekomst, vertrouw niemand dan uzelf.

Dit is niet MIJN Weg, kinderen. MIJN Weg, MIJN Wil zegt GOD na te streven, vertrouw op GOD, zoek Gods Wil, Gods Weg. 

Wanneer u uw eigen wil, plannen zoekt, bent u buiten MIJN Wil en dat is zonde. U leeft in de zonde als u buiten MIJN Wil bent.

Hoe kunt u MIJN Wil voor uw leven kennen als u MIJ niet nastreeft en uw al aan MIJ overgeeft? U moet uw eigen plannen, uw eigen wegen, neerleggen en MIJ uw leven laten leiden. Alleen door te lopen in MIJN Wil voor uw leven kunt u echt vrijheid en vrede, de vrede die IK geef, ervaren.

Het volgen van uw eigen weg los van MIJ, zal leiden naar de vernietiging. U zult nooit in staat zijn om vrij te breken van de zonde. MIJN Wil is de volheid van de HEILIGE GEEST en een volle lamp hebben. Dit is de enige manier om klaar te zijn voor MIJN Spoedige Komst, om verlost en gered te worden,.

Kinderen, u moet wakker worden. Dit is de Waarheid! Er is geen andere Waarheid!

Mattheüs 25:4 (HSV)

4 De wijzen namen met hun lampen ook olie mee in hun kruikjes.

 

HOOFDSTUK 15: DE LEIDERS VOLGEN MIJ NIET

Laten WE weer beginnen. MIJN kinderen, IK word gekweld over deze wereld dat MIJ in zo weinig achting houdt.

IK word helemaal niet in hoog aanzien gehouden. IK ben heel zelden opgeroepen door MIJN EIGEN mensen – degenen die MIJN kudden leiden. Ze maken hun eigen plannen, volledig los van MIJ. IK kan niet op ze rekenen. Ze vertellen hun mensen de Waarheid niet, alleen wat ze geloven willen ze dat ze horen.

Er is nergens voor MIJN volk om er naar toe te gaan voor de Waarheid. Ze moeten komen naar MIJ! Ze zullen misleid worden in hun eigen kerken. Ze zullen verward worden door wat normaal en goed lijkt, alleen om te vallen in de strikken van verdeeldheid gelegd voor hen door MIJN vijand.

Hij wil ze doen geloven dat ze kunnen rekenen op de woorden van hun leiders en dat MIJ te zoeken los daarvan niet nodig is. Waarheid kan alleen gevonden worden door het regelmatige wassen van MIJN Woord. Dit vereist discipline. MIJN kinderen, u bent MIJN discipelen en discipelschap vereist discipline. Als u te verwikkeld bent in de afleidingen van de wereld, hoe kunt u hopen in MIJN Wil te zijn, kinderen? Dit kan niet zo zijn. IK ben niet een GOD DIE geminacht of verstoten kan worden.

Deze wereld begint de gevolgen te zien van het verstoten van haar GOD. Er zijn consequenties van het weglopen van GOD, ernstige consequenties. IK moet niets hebben van degenen die dicht bij MIJ komen en dan de wereld zoeken als wat ze geloven een beter alternatief is dan MIJ. Dit is helemaal niet wijs om te doen. Toch is dit wat de wereld doet: Het opgeven van enige hoop door zichzelf te dienen en haar eigen wegen te zoeken.

Het uur is gekomen voor MIJN Spoedige Terugkeer. Waar bent u, MIJN kinderen? Bent u met MIJ of drijft u weg van MIJ terug naar de wereld? De wereld offert u geen hoop. Het is een falende, afbrokkelende, verloren wereld, verloren omdat het niet langer GOD zoekt voor antwoorden.

Demonen regeren nu de wereld door allerlei middelen: Door de boodschappen die u ontvangt; door de wereld-systeem dat op zijn plek is; door kerken die misleid zijn.

Alleen op MIJN Woord kan gerekend worden – het is onveranderlijk. Focus op MIJN Woord. Graaf diep in haar pagina's. Vind de tijd om MIJN Woorden te lezen. Besteed er tijd voor. Bid voor MIJN GEEST om de hele Waarheid aan u te openbaren. Dit is ZIJN Grootste Wens voor u om te worden geleid naar de Waarheid, geleid en gereinigd door MIJN Woord.

1 Korinthe 2:13 (HSV)

13 Van die dingen spreken wij ook, niet met woorden die de menselijke wijsheid ons leert, maar met woorden die de Heilige Geest ons leert, om geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken.

Kinderen, laat de wereld u niet voor de gek houden. Laat de vijand u niet doen afdwalen zoals zovelen. Wees alert. Kom in MIJN Licht. Word gevoed door MIJN Waarheid met MIJN Heilige Hand. IK verlang u te voeden met de Waarheid: U te voeden met het onderwijs van MIJN Woord. Laat MIJ u in MIJN Licht brengen. Laat MIJ u tonen wat u nooit eerder hebt begrepen. IK heb vele dingen om te delen met u. IK wil u uit de duisternis trekken.

Dit is de tijd voor de Waarheid om bekend te worden en niet verdunde waarheid of halfslachtige waarheden en leugens. U wilt geen risico nemen met uw eigen redding.

Dus, kom tot MIJ. Roep uit voor de Waarheid. IK zal u de Waarheid geven, onveranderlijke Waarheid.

Nu, kinderen, nu is het uur.

IK ben YAHUSHUA, MAKER van Allen.

 

 

HOOFDSTUK 16: HET UUR VAN MIJN TERUGKEER NADERT

Laten WE beginnen, dochter. Het uur, MIJN kinderen, komt voor MIJN Terugkeer. Dit uur nadert zo zeker als de nacht overgaat in de dag. IK kom en dit evenement is niet te stoppen.

U moet rekening houden met het belang van dit evenement. Het zal gevolgen hebben voor iedereen: Niet één levende, ademende ziel op aarde zal niet beïnvloed worden op de een of andere manier.

Er zullen degenen zijn ontsnapt met MIJ naar gelukzaligheid en degenen die geconfronteerd worden met volslagen vernietiging en enorm verlies.

De manier waarop u dit evenement onder ogen ziet is uw keuze – hoe u dit evenement ervaart zal uw beslissing zijn. Zult u wegkomen met MIJ wanneer IK MIJN bruid in veiligheid breng of zult u kiezen achter te blijven en geconfronteerd te worden met het ergste: MIJN Toorn uitgestort en MIJN vijand in volle kracht?

Nu lijkt dit zo'n eenvoudige keuze maar weinigen kiezen om weg te komen met MIJ in veiligheid. Weinigen zijn op zoek naar MIJ of geloven dat de tijd van MIJN komst nabij is. Waarom denkt u dat dit is, MIJN kinderen? Het is omdat de zonde de beste van hen heeft gekregen. Ze hebben zich te aangepast en gewend aan deze zonde gevulde wereld, houden van haar wegen en willen er te gemakkelijk aan deelnemen. Ze lezen en vertrouwen niet op MIJN Woord. Ze zoeken MIJ niet voor MIJN antwoorden. De wereld en de mensen wegen zwaarder in hun gedachten.

Kinderen, IK kan degenen niet redden die niet tot MIJ komen in nederig, kinderlijke onderwerping. Zonder volle overgave aan MIJ kan IK u niet bevrijden wanneer de tijd voor MIJ komt om MIJN kerk te verwijderen. Zij zal genomen worden en u zult achtergelaten worden. Dan zullen MIJN kinderen die achtergelaten zijn te maken krijgen met MIJN vijand. Het zal een grote uur van duisternis zijn. Verlichting zal niet gevonden worden.

Marcus 10:15 (NBV)

15 Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan.’

Toch hebt u een kans om terug te komen naar MIJ in de laatste dagen voor MIJN Spoedige Terugkeer als u uzelf overgeeft aan MIJ, uw wil onderwerpt aan MIJ, en IK zal u tot een nieuw persoon maken en u bereiden voor MIJN Koninkrijk.

IK zie weinigen bereid om deze stappen te maken, slechts een deel van de bevolking zoekt MIJ echt op een niveau van intimiteit die IK vereis. Weinig vertrouwen ook hun leven toe aan MIJ. De meesten vertrouwen hun levens toe aan de wereld en het scheve denken van de mensen.

Kinderen, u moet bij zinnen komen. IK ben de ENIGE DIE u kunt helpen.

U kunt nergens anders terecht. Ja, u kunt u wenden tot de wereld maar het is nu in een hopeloze toestand, dagelijks naar beneden escalerend.

U moet tot leven komen. KOM bij MIJ. Laat u niet misleiden door wat er nu normaal uitziet.  

Schijn bedriegt. De wereld kan niet doorgaan los van MIJ. IK ben het MOREEL KOMPAS - zonder MIJ en MIJN Onfeilbare Wegen kan deze wereld niet in stand blijven met een compromitterende moraal.

MIJN kinderen, binnenkort, zeer binnenkort zal dit alles gebeuren: MIJN Spoedige Komst. IK wil niet dat u verloren of achtergelaten wordt. IK wil dat u tot MIJ komt. Dit is Mijn uitnodiging aan u. IK wil dat u meegaat aan MIJN zijde. Loop de Smalle Weg met MIJ. Laat MIJ u Begeleiden. Laat MIJ u Leiden...neem MIJN hand.

Mis de grote kans niet om de bruid te worden. Zij is mooi en bereid.

IK hou innig van haar. Zij is MIJN lieve kerk die MIJ boven alles liefheeft. Zij getuigt van MIJ. IK ben haar "AL met al." IK kom om haar te redden van de verschrikkingen die komen. Ze zal gespaard worden van al wat komt, meegesleurd in MIJN Wachtende Armen.

 

 

HOOFDSTUK 17: OVER DE ANTICHRIST

Laten WE beginnen. Kinderen, IK wil iets nieuws vandaag bespreken: IK wil praten over de antichrist en zijn regering en heerschappij op aarde.

Binnenkort zal hij komen in de aarde om te regeren en te heersen – alles zal veranderen.

De aarde heeft nog nooit zo'n tiran gekend als deze. Hij houdt geen gevangenen. Hij zal uit zijn op destructie. Iedereen die in zijn weg staat zal vernietiging kennen.

Het zal een meest donkere en sombere tijd worden.

1 Johannes 2:22 (HSV)

22 Wie is de leugenaar anders dan hij die loochent dat Jezus de Christus is? Dat is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent.

Degenen die MIJN NAAM uitspreken zal in minachting worden gevonden. MIJN Naam zal de dood betekenen. Velen van MIJN eigen zullen ineenkrimpen van angst om MIJN NAAM te gebruiken. Dit zal wereldwijd gebeuren. Het zal wereldwijd terreur, vernietiging wijdverbreid zijn. De wereld heeft nog nooit zo'n vernietiging gekend.

Openbaring 20:4 (HSV)

4 En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, die het beest en zijn beeld niet hadden aangebeden, die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang.

De antichrist zal komen op een moment dat de wereld op zoek is naar antwoorden en oplossingen in de nasleep van de destructie dat achtergelaten is door de opname van MIJN bruid. Dit evenement rijst snel. De wereld gaat problemen kennen zoals het nooit eerder heeft gekend.

1 Johannes 4:3 (HSV)

3 en elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God; maar dat is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt, en die nu al in de wereld is.

De antichrist zal proberen om allen te elimineren die voor MIJN Wegen, MIJN Getuigenis staan. De antichrist zal het merkteken van het beest invoeren als de eerste regeling van de werkzaamheden om de mensen te controleren.

Degenen die niet onder zijn eisen bezwijken om het merkteken te nemen zullen worden geëlimineerd als dissidenten tegen het systeem. Degenen die het teken nemen zullen degenen die het merkteken weigeren bespotten en vervolgen. Het zal een zeer donkere uur zijn. Degenen die vrijwillig het merk nemen zullen voor altijd verloren zijn. Het is eigendom van de antichrist systeem.

Openbaring 14:11 (NBV)

11 De rook van die pijniging zal opstijgen tot in eeuwigheid. Wie het beest en zijn beeld aanbidden, of wie het merkteken van zijn naam draagt, ze krijgen geen rust, overdag niet en ’s nachts niet.’  

Kinderen, u moet helder denken over uw wens om deze waarschuwingen en wat er in korte orde gaat komen over de aarde te negeren.

Het uur nadert voor MIJN Komst voor de bruid: Degenen die gered zullen worden – MIJN ware kerk. Dit uur haast zich en komt dichterbij als de antichrist systeem op het punt staat in werking te treden.

De antichrist zal meedogenloos en bloeddorstig zijn. Hij zal niets toelaten om hem in de weg te staan. Hij is vol van woede en lust naar macht. De mensen zijn niet belangrijk voor hem. Hij heeft helemaal geen medelijden - hij leeft alleen om zichzelf te zien regeren en te heersen over de aarde.

Hij zal uit zijn op vernietiging om zijn krachten aan de macht te brengen. Niets zal hem stoppen totdat IK terugkom naar de aarde om een einde te maken aan dit alles. Dit is wanneer, en alleen wanneer, hij zal worden gestopt. Hij zal anders niet te stoppen zijn. Geen mens, geen organisatie kan hem stoppen. Hij zal onverbiddelijk zijn in zijn kwaad.

2 Tessalonicenzen 2:8 (NBV)

8 Pas dan verschijnt hij – en dan zal de Heer Jezus hem doden met de adem van zijn mond en vernietigen door de aanblik van zijn komst.

Er rijzen kwade tijden op. Achter de schermen worden de plannen uitgevoerd voor dit systeem om in het spel te komen. De weg wordt vrijgemaakt voor de opkomst van dit kwaad.

Binnenkort zal de bevolking die overblijft nadat de kerk is opgenomen zich realiseren van de antichrist systeem van vernietiging en controle waarmee ze wordt geregeerd.

De lauwe, achtergelaten christenen zullen dan volledig begrijpen wat er voor hun ogen is gebeurd. De spijt zal enorm zijn. Velen zullen wegvallen door de druk van de antichrist. De weg van de antichrist zal te gemakkelijk lijken in vergelijking met het niet te volgen. Het zal zeker een uur van harde beslissingen zijn. Velen zullen in hun hart weten wat ze moeten doen en door de moed en het verlangen om MIJN Koninkrijk te zien zullen ze doorgaan met de moeilijke beslissingen die ze moeten maken. Hun geloof zal hen dragen, het geloof in de afwijzing van de antichrist systeem als de juiste beslissing en het kiezen voor MIJ, GOD. Velen zullen dit soort geloof en moed niet hebben. Het zal een donker uur zijn.

Openbaring 19:20 (NBV)

20 Het beest werd gevangengenomen, samen met de valse profeet die in zijn bijzijn tekenen had verricht, waardoor hij iedereen had misleid die het merkteken van het beest droeg en zijn beeld aanbad. Levend werden ze in de vuurpoel met brandende zwavel gegooid.

Echt, kinderen, u wilt snel nuchter worden en uzelf voorbereiden om gered te worden – om bereid te zijn, om gereedgemaakt te zijn.

Dit uur komt dichterbij. U moet klaar zijn... wachten... kijken... en ogen vast en gereed voor MIJ. IK ben de enige DEUR - IK ben de UITWEG - IK ben de ONTSNAPPING! IK zal binnenkort de deur open houden en dan zal het dicht gaan. Dit zal de ene en enige ontsnapping zijn voor wat komen gaat. Dit komt. Het uur nadert.

Mijn Kerk moet zich klaar maken.

Matteüs 25:10 (NBV)

10 Terwijl zij op olie uit waren, arriveerde de bruidegom, en zij die klaarstonden gingen met hem naar binnen voor het bruiloftsfeest, waarna de deur gesloten werd.

De antichrist is in de coulissen. Hij treft voorbereidingen om aan de macht te komen. Hij is op zoek naar aardse heerschappij. Hij zal nergens voor stoppen. Terreur is zijn bijnaam. Hij zal regeren in terreur en niemand op aarde kan hem stoppen. Zijn kracht komt van MIJN vijand. Dit is werkelijk degene die achter de terreur zit.

Bagatelliseer deze realiteit niet. Niets lijkt zoals het werkelijk is. De dingen lijken relatief normaal, maar schijn bedriegt. En dit is bedacht door MIJN vijand. Hij wil u van uw koers afgooien. Hij wil niet dat u de rechte en smalle pad loopt naar MIJ en MIJN spoedige Reddingsactie.

De misleiding loopt hoog op nu. Teveel zijn begoocheld om te denken dat alles in orde is. Alles is niet in orde, kinderen! Alles is niet in orde! De wereld komt uit zijn voegen, vliegt uit elkaar.

Kinderen, open uw ogen wijd. Kom in het reine met wat op het punt staat te gebeuren.

Ontwaak, kijk om u heen. Graaf diep in MIJN Woord, dan kijk wat er gaande is in de wereld.

Deze wereld verwerpt haar GOD unilateraal op alle vier hoeken. IK kan het niet langer tolereren. IK hef MIJN hand van Bescherming op over de aarde en laat het haar wens hebben, een wereld zonder haar GOD, haar MAKER, SCHEPPER.

IK ben een Redelijke GOD maar wanneer de wereld MIJ vraagt om opzij te stappen, zal IK dat precies doen. Dan kunt u ontdekken hoe de dingen eruit zien zonder MIJN Bescherming! IK ben een Geduldige GOD maar MIJN Geduld is opgeraakt voor deze mensen die MIJ zo verwerpen. Kinderen, IK smeek... alstublieft, kom bij zinnen! Kom tot MIJ in overgave.

Geef MIJ uw leven. IK zal het accepteren. IK zal u bedekken in MIJN Kostbare Bloed. IK zal u reinigen in MIJN Woord. Het uur nadert. U moet gereinigd worden zodat u met MIJ mee kunt komen hierheen wanneer IK MIJN bruid roep om MIJ te volgen in veiligheid. U kunt nog steeds komen. Hoewel, bereid uzelf, maak u snel gereed. Dit uur wacht op niemand. Niets zal MIJN Terugkeer stoppen.

IK ben YAHUSHUA...GROTE KONING...NEDERIGE GOD.

Johannes 15:3 (HSV) 3 U bent al rein vanwege het woord dat Ik tot u gesproken heb.

 

 

HOOFDSTUK 18: DE TIJD NADERT VOOR MIJN SPOEDIGE AFDALING

Laten WE weer beginnen. Nu is het de tijd voor MIJ om te praten over een nieuw onderwerp: Kinderen, het uur nadert voor de tijd van MIJN Spoedige Afdaling.

Dit komt snel. Velen, zovelen, zijn niet klaar, zovelen vallen weg... zovelen zijn nooit klaar geweest. Er zijn vele veranderingen die op het punt staan om plaats te vinden in de wereld. IK wil dat u in het reine komt met deze Waarheid.

Kinderen, het uur nadert van MIJN Spoedige Terugkeer, IK zie dat zeer velen niet klaar zijn. Velen geloven dat ze klaar zijn maar zijn het niet. Velen ravotten nog steeds met de wereld. Dit kan niet, MIJN kinderen. U moet uw banden met de wereld breken.

Zij is een zinkende schip en ze zal u meenemen naar beneden. MIJN kinderen, IK waardeer niet de tijd dat u besteedt los van MIJ, jacht makend op de dingen van de wereld. U zoekt antwoorden door de wereld. Dat kan niet, MIJN kinderen.

U zoekt naar lege hoop...lege beloften... en lege waarheid. Uw verlies zal groot zijn als u verder naar beneden deze lege konijnenhol blijft gaan. Het leidt tot een ramp.

Waarom houdt u hardnekkig vol dat de wereld een kern van waarheid voor u bezit los van MIJN Waarheid? IK BEN DE WAARHEID!

1 Johannes 2:15 (NBV)

15 Heb de wereld en wat in de wereld is niet lief. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem,

Kinderen, luister goed, uw tijd raakt op. U hebt weinig tijd om uzelf te vermannen. Het is nu de tijd om voorbereidingen te treffen. Als u van plan bent met MIJ mee te komen, moet u u focussen op MIJN KOMST. MIJN vijand bereidt zich voor om zeer binnenkort een zet te maken.

Zijn plannen zullen slechts voor een deel worden gewijzigd door MIJN KOMST.

Kunnen jullie niet zien, MIJN kinderen, dat u met wijd open ogen en gereed moet zijn voor de gebeurtenissen die gaan plaatsvinden? Binnenkort zal niemand niet beïnvloed worden door de veranderingen die over de aarde komen. Hetzij dat u met MIJ meekomt in veiligheid of u zult blijven en te maken hebben met MIJN vijand en de komende toorn.

Deze dag komt, MIJN kinderen. Het komt en niemand kan het stoppen. U moet uzelf klaarmaken aangezien het uur nadert. Het komt snel.

Kom MIJ kennen. Er is geen andere weg. Als u geen tijd maakt om MIJ te leren kennen, kunt u niet met MIJ meekomen in veiligheid.

U moet uw al aan MIJ overgeven. IK wacht op u, kinderen. Wie zal tot MIJ komen in volle overgave? Wie wil MIJ komen kennen, MIJ echt kennen? Dit is wat IK vereis.

IK heb een weg voor u gemaakt. IK heb een weg bereid. IK heb een grote prijs betaald voor uw verlossing tot vrijheid zodat u bij MIJ kunt zijn wanneer IK kom voor MIJN bruid. Zij is gereed en IK kom voor haar.

De prijs die IK betaalde was enorm. Niemand anders had kunnen doen wat IK deed. Alleen IK kon bereikt hebben wat IK deed. Alleen IK kon zo'n grote prijs hebben betaald - God, die aankomt op het niveau van verpletterd worden voor de mensheid. Deze prijs kan niet worden berekend. Geen waarde kan worden geplaatst op een dergelijke handeling. Er is geen bedrag dat ooit de prijs die werd betaald zou dekken.

Jesaja 52:14 (HSV)

14 Zoals velen zich over U ontzet hebben – zo geschonden was Zijn gezicht, meer dan van iemand anders, en Zijn gestalte, meer dan van andere mensenkinderen –

Kinderen, wijs zo'n cadeau niet af. Kom, IK geef het vrij aan u. Alstublieft, overweeg dit aanbod. Het wacht op u om het te nemen en wordt vrij, vrij om met MIJ mee te komen wanneer IK MIJN kinderen naar de vrijheid trek. Het is allemaal voor u - u moet komen en u overgeven. Geef MIJ uw al met al. Dit is wat IK van u vraag. Als u niet uzelf de MIJNE maak, bent u nog steeds van MIJN vijand. U bent niet van uzelf. U behoort ofwel bij MIJ of bij MIJN vijand. Kies om van MIJ te zijn. IK wacht op uw antwoord.

Dit is uw HEER en REDDER, YAHUSHUA, GROTE MESSIAS.

 

HOOFDSTUK 19: TREF VOORBEREIDINGEN

Laten WE beginnen (19 februari 2012). Kinderen, IK heb vele Woorden: Het uur van MIJN Terugkeer nadert. U moet voorbereidingen treffen. IK wil u met MIJ meenemen wanneer IK kom voor MIJN mooie bruid, maar als u niet gereed bent kan IK u niet nemen.

U moet uzelf klaar maken. Toon MIJ dat u er klaar voor bent. IK heb nodig dat u naar MIJ uitkijkt. IK heb nodig dat alle ogen op MIJ gefixeerd zijn. Als u niet oplet, kunt u niet gereed zijn. Alleen die opletten zullen klaar zijn.

Hebreeën 9:28 (HSV)

28 zo zal ook Christus, Die eenmaal geofferd is om de zonden van velen weg te dragen, voor de tweede keer zonder zonde gezien worden door hen die Hem verwachten tot zaligheid.

Sommigen zeggen dat ze het niet nodig vinden om op te letten om klaar te zijn. Dit is een leugen van de vijand. Hij is sluw en vol van bedrog. Hij wil al MIJN kinderen op een dwaalspoor brengen en van het nauwe pad af. U moet op elk moment klaar staan. U moet opletten en klaar zijn want u weet het uur niet dat IK kom. IK zal komen als een dief in de nacht. Zegt MIJN Woord dit niet? MIJN Woord is duidelijk hierover. Velen zullen uit het veld geslagen worden, onvoorbereid, en overrompeld omdat ze faalden op te letten en klaar te staan.

Wees niet onder deze groep die weigeren te luisteren naar MIJN Waarschuwingen om op te letten en klaar te blijven. Deze groep zal bedroefd en verwoest worden om te ontdekken dat ze achtergelaten zijn om het ergste onder ogen te zien: De menselijke ontreddering en aardse ramp.

Wees niet terughoudend en onverschillig aan MIJN vele waarschuwingen. Wees gereed... kom tot leven... word wakker!

2 Timoteüs 4:8

8 Nu wacht mij de krans van de gerechtigheid die de Heer, de rechtvaardige rechter, aan mij zal geven op de grote dag; en niet alleen aan mij, maar aan allen die naar zijn komst hebben uitgezien.

MIJN kinderen, u laat zelfs uw werk in de bediening in de weg staan van klaar te zijn voor dit belangrijkste evenement. Vele kerken en velen van MIJN leiders zullen achterblijven. Laat u niet vangen in deze val. Wees op uw hoede. Wees bereid. Wees behoedzaam.

Laat uw huis niet ingebroken worden. Sta daar niet bij en laat uw huis worden ingebroken. De wachter die niet voorbereid is, is overrompeld wanneer de dief onverwachts komt – stel uzelf veilig, maak u gereed. Aangezien u niet weet wat uur IK kom om MIJN kerk weg te rukken.

Matteüs 24:42-44 (NBV)

42 Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt. 43 Besef wel: als de heer des huizes had geweten in welk deel van de nacht de dief zou komen, dan zou hij wakker gebleven zijn en niet in zijn huis hebben laten inbreken. 44 Daarom moeten ook jullie klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht.

Zodra IK kom en MIJN kerk, MIJN bruid, neem, zal IK niet meer terugkeren op die manier. De deur zal gesloten worden en geen mens kan het openen.  

Lucas 13:24-25 (NBV)

24 ‘Doe alle moeite om door de smalle deur naar binnen te gaan, want velen, zeg ik jullie, zullen proberen naar binnen te gaan maar er niet in slagen. 25 Als de heer des huizes eenmaal is opgestaan en de deur heeft gesloten, en jullie staan buiten op de deur te kloppen en roepen: “Heer, doe open voor ons!”, dan zal hij antwoorden: “Ik ken jullie niet, waar komen jullie vandaan?” MIJN Komst is zeker en snel, IK zal dit evenement voor niemand of niets uitstellen. Het komt, zeker komt het. Morgen kan het te laat zijn, dat is hoe dichtbij MIJN Komst is. Stel niet uit je besluit en in het treffen van voorbereidingen voor MIJN Spoedige Terugkeer. Wacht te lang en je zult MIJ missen.

Nu is niet de tijd om te lanterfanten en af te dwalen in de wegen van het wereldse.

Kinderen, talm niet in uw besluit voor MIJ. IK zal niet altijd wachten op MIJN lauwe kerk om te ontwaken.

Alstublieft, overweeg serieus deze Woorden. IK ga MIJ niet altijd inhouden op een kerk die weigert MIJ te omhelzen en naar MIJ uit te kijken. Dit kan niet.

MIJN Plannen zullen voortgaan en IK zal MIJN gereedgemaakte nemen, degenen die MIJ ijverig en verwachtingsvol zoeken. Die zijn degenen Die IK met MIJ mee zal nemen – alle anderen worden achtergelaten.

Het spijt MIJ als deze Woorden hard lijken, maar MIJN Waarschuwingen zijn duidelijk en consistent geweest. Waarom geloven de mensen dat IK MIJN Woorden en MIJN o zovele waarschuwingen niet zal volgen? Ben IK, GOD, niet eeuwig consistent geweest? IK verander niet.

Hebreeën 13:8 (NBV)

8 Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid!

Wees bereid, aangezien IK gereed ben om MIJN geliefden te claimen. IK ben gereed om haar te halen. Als u onder haar wilt zijn, maak uzelf dan gereed. Het uur is “nu” om voorbereidingen te treffen.

De tijd verspilt. Let op en wees gereed.

Dit zijn MIJN Woorden. IK ben Waar aan MIJN Woorden.

Uw HEER, YAHUSHUA.

 

 

HOOFDSTUK 20: UW TIJD IS BIJNA OM

Laten WE beginnen (20 februari 2012). IK ben klaar om u Woorden te geven: Kinderen, IK ben het, uw HEER, en IK ben hier om u nieuwe richtingen te geven.

De wereld zift snel weg. De tijd komt voor de wereld om binnenkort MIJN Toorn onder ogen te zien. Dit uur komt heel snel, kinderen, in een snel tempo. Er is weinig tijd over op de klok. De problemen van de wereld komen dichterbij. Spoedig zullen allen zich daarvan bewust zijn, heel spoedig.

Openbaring 14:10 (NBV)

10 zal hij de wijn van Gods woede moeten drinken, die onverdund in de beker van zijn toorn is geschonken. Hij zal in vuur en zwavel worden gepijnigd, onder de ogen van de heilige engelen en van het lam.

Kinderen, u moet rechtop gaan zitten en opletten. Negeer niet o dergelijke belangrijke waarschuwingen. Wees waakzaam bij het maken van de voorbereidingen. MIJN Komst is dichtbij. Er is weinig tijd om te verspillen. U moet wakker worden. IK kan niet altijd op u wachten, kinderen. Dat kan IK niet.

IK moet MIJN bruid eruit brengen en vertrekken. Zij is gereed. Zij heeft zichzelf gereedgemaakt. IK wil dat u ook gereed bent, MIJN kinderen. Kom tot MIJ in nederige onderwerping. Dit is het uur van MIJN Spoedige Aantocht.

Wacht niet altijd. U hebt niet “altijd.” Uw tijd is bijna om.

IK weet dat dit als een schok tot u komt of moeilijk te geloven, maar de waarheid is dat de tijd bijna ten einde is voordat IK MIJN bruid verwijder. Zij is gereed. IK ben gereed en de wereld heeft eensgezind haar rug tegen MIJ gekeerd.

Zeer binnenkort zal MIJN wachtende bruid niet langer wachten en IK sta haar niet toe om achter te blijven om onder ogen te zien wat spoedig komt naar al degenen op aarde die zich tegen MIJ gekeerd hebben. Zij heeft zichzelf gereedgemaakt en het uur nadert voor haar evacuatie naar de veiligheid.

Openbaring 19:7 (NBV)

7 Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt.

Dit zal een groots evenement worden op een schaal nooit tevoren gekend in de geschiedenis van de mensheid.

Kinderen, tref voorbereidingen om met MIJ naar buiten te komen. Samen met MIJ in de lucht. IK wil u met MIJ meenemen. IK zal u veilig houden van wat spoedig komt. Binnenkort, zeer binnenkort, nadert het allemaal.

Word niet bedrogen door wat normaal en goed lijkt. Teveel zullen zich vastklemmen aan de wereld alsof zij al de antwoorden heeft. Zij bezit alleen terreur en smart zeer binnenkort.  

Word niet ontzet door deze waarschuwingen. Omhels ze als de Waarheid. Schakel naar MIJN Boek. Bestudeer de Pagina's. Laat de Waarheid zich voor u ontvouwen, MIJN Waarheid.

Streef naar MIJ, streef naar MIJN GEEST. Laat MIJN GEEST u de Waarheid tonen. Sta HEM toe te komen in uw leven en u verse, verhelderende begrip van MIJN Woord geven. De mensen kunnen u de Waarheid niet tonen, alleen MIJN GEEST.

1 Korintiërs 2:11-14 (NBV)

11 Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens, die in hem is? Zo kent ook niemand de dingen van God dan de Geest van God. 12 En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de Geest Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. 13 Van die dingen spreken wij ook, niet met woorden die de menselijke wijsheid ons leert, maar met woorden die de Heilige Geest ons leert, om geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken. 14 Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden.

Kinderen, dit uur komt dichterbij. Laat MIJ op uw hart werken. Laat MIJ u reinigen in MIJN verlossende Bloed. Laat MIJ uw zonden bedekken met MIJN Perfecte Bloed Losprijs, volledig betaald door MIJ aan het kruis, de schandelijke kruis waar IK doodbloedde voor uw zonden. IK deed dit voor u, MIJN kinderen. U allemaal – IK bloedde voor allen – allen die dit Geschenk zouden ontvangen.

Filippenzen 2:8 (HSV)

8 En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood.

Ja het was MIJN Liefde en Bereidheid om de mensheid te redden van hun misstappen onder de vervloekingen van deze wereld. Nu is dit Geschenk van u als u kiest om het te nemen en een volledig pardon voor uw zondige wegen te ontvangen.

U moet het echter willen. U moet tot MIJ komen in volle overgave. IK wil u zien weglopen van uw banden en liefde voor de wereld. IK kan u niet in MIJN Koninkrijk hebben als u nog steeds verliefd bent op deze wereld.

Dus hebt u een keuze te maken: MIJN Wegen of kiest u uw eigen weg te gaan met MIJN vijand? Er is geen middenweg – het is of het een of het ander: Uw wil of MIJN Perfecte Wil voor uw leven. Dit is de keuze die u moet maken.

Als u komt in MIJN Perfecte Wil, moet u tot MIJ komen in nederige onderwerping en diep berouw voor uw zonde. IK zal u bedekken in MIJN Bloed en uw voorbije zonde wegnemen. Alle verslagen worden vernietigd en uw leven zal als nieuw worden.

Hebreeën 13:12 (HSV)

12 Daarom heeft ook Jezus, om door Zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de poort geleden.

Dit is wat u te wachten staat als u tot MIJ komt in nederige overgave en berouw over voorbije zonde. Nu is het uur voor dit besluit. Wacht niet. Dit uur van MIJN Terugkeer komt. Niemand kan het tegenhouden.

U moet gereed zijn. Maak uzelf gereed. IK wacht op uw antwoord.

Dit is uw Geduldige, Liefhebbende GOD, YAHUSHUA.

 

HOOFDSTUK 21: LOS VAN MIJN WIL, LOOPT U TEGEN MIJ

Laten WE beginnen, MIJN dochter. Kinderen, IK wil tot u spreken over een nieuw onderwerp.

Zeer binnenkort, MIJN kinderen, zal IK arriveren om MIJN kerk te verwijderen. Zo weinig zijn gereed... wachten... letten op, zo weinig zullen worden genomen. Dit is ernstig, MIJN kinderen, zeer ernstig.

Zeer weinig van MIJN kinderen zijn echt aandachtig, zo weinig zelfs geven erom. Velen lezen MIJN Boek niet of beoefenen MIJN Woorden en volgen MIJN voorschriften niet die IK voor hen heb ingesteld. Velen doen gewoon wat ze willen, helemaal zonder zorg voor wat IK denk.

Ze zijn volledig buiten MIJN Wil en maken hun eigen bewuste keuzes los van MIJ. Wanneer u loopt los van MIJN Wil, loopt u tegen MIJ. Dit is triest, kinderen, dat zovelen MIJN Woord niet geloven en in plaats daarvan kiezen om de wereld te volgen.

Kinderen, de wereld is in vijandschap met MIJ. U kunt niet de wereld en MIJ beide hebben.

Jakobus 4:4 (NBV)

4 Trouwelozen! Beseft u dan niet dat vriendschap met de wereld vijandschap jegens God betekent? Wie bevriend wil zijn met de wereld, maakt zich tot vijand van God.

Wat betekent dit, om een deel van de wereld te zijn? Het betekent dat u tot de wereld wendt voor al uw antwoorden: Het navolgen van de wereld voor uw toekomstige zekerheid, denkende dat het al de antwoorden voor u heeft. Dit is valse zekerheid – op zoek naar mensen voor antwoorden – mensen die echt niets van de toekomst weten. Alleen IK, GOD, weet wat de toekomst in petto heeft. De wereld zoekt naar mensen en demonen voor antwoorden. De wereldsysteem is het systeem van de vijand. Hij wil MIJN kinderen afgeleid houden door alle soorten dingen zodat ze MIJ nooit voor antwoorden zoeken, zodat ze MIJ nooit zoeken te kennen in een hechte, intieme manier. Dit is gevaarlijk, MIJN kinderen.

Psalmen 20:8 (NBG)

8 Dezen beroemen zich op wagens en genen op paarden, maar wij roemen in de naam van de HERE, onze God.

Hij wil dat u ver weg van MIJ blijft, waar hij u in de val kan lokken en vernietigen.

Hij zal alle soorten methoden gebruiken om u te verleiden. Hij zal uw werk in de bediening, uw familie, uw jacht naar geld en rijkdom, vermaak, en elke afleiding die u kunt bedenken gebruiken. Dit is zijn strategie om uw aandacht van MIJ weg te krijgen en het gefocust te houden op alle andere.

Dit zijn zijn plannen om u te vernietigen en hij is succesvol bij de meeste mensen. Slechts een overblijfsel volgt MIJ echt nauw, streeft naar MIJ en komt MIJ achterna. Dit is MIJN ware kerk. Deze zijn MIJN ware discipelen, die hun levens neerleggen om MIJ te volgen.

Waarom houdt u hardnekkig vol de wereld na te volgen wanneer IK de ENIGE, Ware Perfecte LICHT ben? IK ben het EEUWIGE LEVEN. IK geef u leven, IK ondersteun u. IK ben DEGENE DIE het leven geeft en het leven neemt – geen andere.

Job 12:10 (HSV) 10 In Zijn hand is de ziel van alles wat leeft, en de geest van al het menselijk vlees.

Waarom houdt u hardnekkig vol MIJ te veronachtzamen en andere minnaars te achtervolgen, lege minnaars? U graaft een gat voor uzelf – één waarvan u niet uit kunt.

Kom tot MIJ. Bekeer u en geef uw hele leven over aan MIJ. Alleen IK houd al de antwoorden. Alleen IK kan de dingen voor u goed maken. Alleen IK houd de sleutel voor uw toekomst. Leer MIJ kennen op een intieme manier.

Volg MIJ hard na en IK zal u de sleutel tot MIJN Koninkrijk geven. Deze wereld heeft niets voor u, slechts ontbering, teleurstelling, en binnenkort komen de dood en verwoesting naar deze aarde.

Stop met het vastmaken van uw hoop op een dood en stervende wereld – dood omdat het niet langer MIJ erkent als HEER en MEESTER door enige regering in de wereld.

Alle wereldleiders volgen andere overtuigingen dan MIJ als de onomstreden HEER en SCHEPPER. Dit is een gruwel en IK zal dit niet licht opnemen.

De wereld beeft niet in angst voor MIJ, daarom moet IK hen binnenkort heropvoeden over WIE IK ben. IK neem MIJN kleine overblijfsel van ware gelovigen uit in veiligheid en dan zal de wereld realiseren dat IK een GOD ben om er rekening mee te houden en niet EEN om te worden veronachtzaamd. Binnenkort zal IK dan MIJN Hand van Bescherming opheffen en MIJN vijand zal in volle kracht op aarde opereren – hij en zijn leger van duivels. Het zal een donkere tijd zijn voor de bewoners van de aarde.

Psalmen 111:10 (NBV)

10 Het begin van wijsheid is ontzag voor de HEER, wie leeft naar zijn wet, getuigt van goed inzicht. Zijn roem houdt stand, voor altijd.

Wat kan IK doen om deze Waarheden aan u over te brengen? Het is allemaal opgeschreven in MIJN Boek, maar heel weinig verlangen de Waarheid te kennen. Ze dolen over het land zoekende naar kennis en wijsheid maar komen nooit tot de Waarheid.

Daniël 12:4 (NBV)

4 Maar u, Daniël, houd deze woorden geheim en verzegel dit boek tot de tijd van het einde. Velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen.

Het is een droevig uur voor de mensheid: Mensen die achter de wereld jagen maar verlangen om geen kennis te hebben van hun eigen SCHEPPER. Dit is een droevige tijd voor de mensheid. En de gevolgen van het veronachtzamen van MIJ, GOD, zijn voor de hand liggend: Ongebreidelde kwaad – misdaad, ziekte, de dood, economische rampen, oorlogen, en rumoeren van oorlogen. Dit is de kwaal die de mensen op zichzelf brengen wanneer ze weglopen van hun GOD en de wereld volgen.

Kinderen, kom terug naar MIJ. Het is thans niet te laat. IK zal u terugnemen. IK wacht op u. Ren in MIJN Armen. Kom en volg MIJ. WE kunnen nog steeds samen zijn voor de eeuwigheid. IK kan u de MIJNE maken. U kunt in MIJN Koninkrijk komen en eeuwig leven met MIJ daar genieten.

Ja, kinderen, u kunt MIJ nastreven, uw MAKER, of de wereld los van MIJ. Dit is uw keuze om te maken. IK kom binnenkort voor degenen die MIJ kiezen als hun ENE en ENIGE LIEFDE los van de wereld. Maak uw keuze tussen MIJ en deze wereld, want binnenkort moet IK komen om MIJN eigen te bevrijden, degenen die kiezen tegen deze wereld voor MIJ, hun GOD. Wat zult u doen? IK wacht geduldig, maar niet voor lang. Binnenkort zal IK geen keus hebben maar de bruid te verwijderen naar de veiligheid.

Dit is uw HEER en MEESTER, SCHEPPER van de wereld,

YAHUSHUA.  

 

HOOFDSTUK 22: HET KWAAD KOMT OM DE WERELD TE VERNIETIGEN

Laten WE weer beginnen. Kinderen, dit is uw VADER Die spreekt. IK heb meer Woorden om uit te delen vandaag.

Er komt een grote stormfront aan over de wereld – het is genoemd “het kwaad.” Het komt om de wereld en degenen die de wereld bewonen te vernietigen.

Het komt nadat IK MIJN bruid verwijder in veiligheid. Zij zal eerst eruit komen. Zij zal niet getuige zijn van de komende verschrikkingen. De plaag die over het land komt zal de mensen tot waanzin drijven. Onuitsprekelijke verschrikkingen zullen over hen komen. Het zal een uur van puur terreur zijn. De mensen zullen in troosteloosheid en paniek zijn. Niemand zal worden vertrouwd, wat een uur van verschrikking staat er te wachten.

De antichrist zal op het toneel verschijnen. Hij zal komen in volle zicht en zijn bevoegdheden zal van wereldwijde heerschappij zijn. Niemand zal in staat zijn hem tegen te houden. Voorbije tirannieke leiders verbleken in vergelijking met zijn macht, overheersing, en lust naar bloed. Hij zal ongeëvenaard zijn in de terreur die hij brengt aan de aarde. Niemand zal in staat zijn zich te verbergen.

Er zal geen verlichting zijn, geen ontsnapping van zijn tirannieke controle. Er zal alleen één ontsnapping zijn tijdens zijn regeren en heersen: De dood en sterven. Dit zal een donker uur zijn voor de menselijke geschiedenis.

Openbaring 18:4-5 (HSV)

4 En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Ga uit haar weg, Mijn volk, opdat u geen deel hebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen. 5 Want haar zonden hebben zich opgestapeld tot aan de hemel, en God herinnerde Zich haar ongerechtigheden.

Kinderen, ontwaak aan deze Waarheid. Lees MIJN Boek. Lees de beschrijving van wat komt. Word niet overvallen. Breng verlichting aan uzelf – kom in MIJN Wachtende Armen. IK sta klaar om u te redden. IK ben gereed om u te ontvangen, u te zegenen, en u te brengen in MIJN Wonderbare Koninkrijk waar er eeuwige liefde en schoonheid is. IK zal u brengen naar MIJN Bruiloftsmaal waar WIJ zullen verenigen en ONZE Liefde delen voor altijd.

U hoeft de toekomst niet te vrezen. U hoeft u niet bezorgd te maken over wat morgen in petto heeft. U hoeft alleen u over te geven aan MIJ. Maak een volledige inzet aan MIJ. Geef MIJ uw al: Uw leven, uw ziel, uw hart, uw toekomstplannen. Maak MIJ volledig HEER en MEESTER. IK zal u eruit begeleiden in veiligheid.

Zo weinig komen, zo weinig willen deel zijn van MIJN Grote Reddingsmissie wanneer IK MIJN kinderen in veiligheid breng en ze draag naar MIJN Hemelse Gewesten.

U zult een nieuwe verheerlijkte lichaam ontvangen. Het zal een lichaam zijn vol van licht, MIJN Hemelse Licht. Het zal stralend, eeuwig, onveranderlijk, glorieus zijn. MIJN kinderen, MIJN bruid zal mooi zijn, lieflijk om te zien.

Ja, deze transformatie van MIJN kerk staat op het punt plaats te vinden. Zij zal nooit meer hetzelfde uitzien. Zij zal spectaculair zijn. Deze transformatie zal plaatsvinden in een oogwenk. In een ogenblik zal MIJN kerk veranderd zijn, gereed voor haar BRUIDEGOM, gereedgemaakt voor MIJN Aanwezigheid in ultieme zuiverheid en heiligheid: Een spectaculair zicht.

1 Korintiërs 15:51-54.

51 (NBV) 51 Ik zal u een geheim onthullen: wij zullen niet allemaal eerst sterven – toch zullen wij allemaal veranderd worden, 52 in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, wanneer de bazuin het einde inluidt. Wanneer de bazuin weerklinkt, zullen de doden worden opgewekt met een onvergankelijk lichaam en zullen ook wij veranderen. 53 Want het vergankelijke lichaam moet worden bekleed met het onvergankelijke, het sterfelijke lichaam met het onsterfelijke. 54 En wanneer dit vergankelijke lichaam is bekleed met het onvergankelijke, dit sterfelijke met het onsterfelijke, zal wat geschreven staat in vervulling gaan: ‘De dood is opgeslokt en overwonnen.

Zij zal mooi gemaakt worden in al haar klederen. IK ken MIJN bruid, IK weet dat zij naar MIJ uit kijkt en MIJ zoekt. Haar geloof is onverbiddelijk en consistent. Zij is degene voor wie IK stierf. Zij is degene die MIJN Geschenk ontvangt, MIJN Vrije Geschenk aan de mensheid voor redding. Zeer weinig willen feitelijk dit Geschenk en streven het na. Dit maakt MIJ droevig, kinderen. IK bloedde en stierf een gruwelijke dood om alle mensen te redden. Zeer weinig willen deze redding. Zeer weinig nemen deze redding aan en verbinden zich tot MIJ volledig.

Kom, MIJN kinderen, wees niet onder degenen achtergelaten en verloren. Kom tot bezinning.

Achtervolg MIJ met beide armen wijd geopend. Ren in MIJN Wachtende Armen. Dit uur stort snel in. U staat op het punt het begin van het tijdperk van het kwaad en grote verdrukking te zien. Word wakker snel. Vul uw olielamp. Als het niet gevuld is kunt u niet komen.

Matthëus 25:4 (HSV)

4 De wijzen namen met hun lampen ook olie mee in hun kruikjes.

Kom en ontvang MIJN HEILIGE GEEST in al ZIJN Volheid. HIJ zal u brengen in een volle relatie met MIJ. IK kan u dan wassen in MIJN Bloed en de vlekken van uw kledingstuk eraf reinigen en u gereed maken voor MIJN Koninkrijk. Dit is zodat u rimpelloos en vlekkeloos bent: MIJN mooie bruid.

Efeze 5:25-27 (HSV)

25 Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven, 26 opdat Hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het Woord, 27 opdat Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn.

IK wil u naar deze plaats brengen, deze plaats van vrijheid en eeuwig leven. Kom gewoon naar MIJ in volkomen overgave en IK kan beginnen u klaar te maken. De tijd verspilt.

Maak uw keuze. Blijf u achter of komt u uit naar de vrijheid en de veiligheid. Nu, kinderen, besluit. IK wil dat u gereed bent, echt gereed.

MIJN Liefde Wacht op u, uw KONING, YAHUSHUA.

 

HOOFDSTUK 23: DE KLOK STAAT OP HET PUNT OM MIDDERNACHT TE SLAAN

Laten WE weer beginnen. Kinderen, dit is uw HEER Die Spreekt. IK heb vele Woorden om te delen.

Het uur is laat, MIJN kinderen. Het loopt zo laat. De klok loopt uit. Het staat op het punt om middernacht te slaan. Twee minuten resteren nog op de klok.

Dit betekent dat u weinig tijd over hebt om voor te bereiden, IK bedoel echt uw harten voor te bereiden om uzelf klaar te maken. Het is het uur waarop MIJN Komst is uitgeoefend, MIJN Komst om MIJN bruid vrij te trekken van de tirannie en toorn daarop volgend. Zij zal niet worden opgenomen in het ergste van wat komen gaat. IK zal haar ontheffen van het donkere uur vooruit. Zij zal niet worden beïnvloed door wat komt.

MIJN bruid is mooi en bereid voor MIJ, haar KONING en KONINKLIJKE BRUIDEGOM.

MIJN Ogen zijn alleen voor haar. Haar schoonheid verbaast MIJ. Zij verrukt MIJ met haar uitstraling. Zij is een bereid volk – gereed om hun BRUIDEGOM te ontvangen.

Hooglied 4:9 (HSV)

9 U hebt Mijn hart veroverd, Mijn zuster, Mijn bruid, u hebt Mijn hart veroverd met één blik van uw ogen, met één schakel van uw halsketting.

Ze hebben zich voorbereid, zichzelf gereedgemaakt. Ze zijn gewassen in MIJN Bloed.

Ze zijn gereinigd in MIJN Woord. Ze kijken vol verwachting naar MIJ uit. Ze zijn dagelijks op zoek naar MIJ. Ze zijn vast op MIJ gericht. WE delen intimiteit met elkaar. WE kennen elkaar. MIJN volk heeft haar leven voor MIJ neergelegd en is weggelopen van haar verlangens voor de wereld. Ze zijn alleen aan MIJ verkocht. Ze zoeken MIJN Aangezicht en MIJN Stem. Ze kennen MIJN Stem. IK spreek en ze volgen. Ze rennen achter MIJ aan.

Johannes 15:19 (NBV)

19 Als jullie bij de wereld zouden horen, zou ze jullie hebben liefgehad als iets van haarzelf, maar jullie horen niet bij haar, want ik heb jullie uit de wereld weggeroepen. Daarom haat ze jullie.

Ze zijn kostbaar in MIJN Ogen. IK leid hen en ze volgen. Hun levens reflecteren MIJN Licht aan de wereld. Ze zijn het beeld van MIJ aan de wereld, de verloren, langzaam verdwijnende wereld.

Binnenkort zal dit mooie licht worden opgeheven uit de wereld en het enige wat overblijft zal duisternis zijn. De schaduwen zullen binnen trekken en overnemen. Duisternis zal de aarde verorberen – alle vier hoeken. Het zal inderdaad een donkere dag zijn.

U hoeft hier niet te zijn voor dat uur. U kunt MIJ navolgen in volle overgave. IK zal u tot MIJZELF brengen, u beschermen, uitleiden in veiligheid wanneer IK kom voor MIJN kerk, MIJN lieve kerk. Zij is gereed en IK zal haar van het donkere uur vooruit weerhouden.

Kinderen, het is bijna de tijd voor MIJN aantocht. Er is weinig tijd over. U moet u gereedmaken. Er is nog een beetje tijd over. Verspil dit moment niet door lichtzinnige, wereldse dingen te achtervolgen. Geef uzelf de tijd om voorbereidingen te treffen.  

Achtervolg MIJ met uw hele hart. Bekeer u van al uw zonden. IK wil ware bekering horen van uw zonde gevuld hart. Het hart van een mens misleidt hem. Alleen IK kan de innerlijke werkingen van een mensenhart zien. IK kan binnen in de kamers van een hart alle zonde zien weggestopt, verborgen uit het zicht.

Jeremia 17:9 (HSV)

9 Arglistig is het hart, boven alles, ja, ongeneeslijk is het, wie zal het kennen?

Laat MIJ uw hart reinigen, het schoon wassen. Laat MIJ uw ziel zuiveren. Laat MIJ u gereed maken om vóór MIJ te staan. Alleen IK kan dit voor u doen, MIJN kinderen. Alleen IK ben bekwaam.

Alleen IK heb de macht om u tot voltooiing te brengen door MIJN Bloed gekochte Losprijs voor uw zonden. Dit verlang IK u te geven, u wit te maken en u schoon te wassen.

Handelingen 22:16 (NBV)

16 Wat aarzel je dan nog? Sta op, laat je dopen en je zonden wegwassen, terwijl je zijn naam aanroept.”

Kinderen, MIJN kinderen, IK wacht op u om tot MIJ te komen in nederig berouw, hartgrondig berouw. Loop naar MIJN Licht: Ontvang MIJN Redding, MIJN Bloed Gekochte Redding. Laat MIJ u reinigen, u bereiden. Alleen IK kan dit voor u doen. Leg uw leven neer aan MIJN Voeten. Laat MIJ het volkomen hebben. Wees niet bang. De wereld stort in. Het bezit geen antwoorden voor u, geen Waarheid. Het is niet betrouwbaar. Alleen IK ben de ROTS. Alleen IK kan worden vertrouwd met uw leven.

Geef MIJ uw leven volkomen. Geef het allemaal over aan MIJ, niet wetende wat dit kan betekenen.

Geef het aan MIJ en IK zal het van u nemen, voor u zorgen. IK zal u MIJN EIGEN dierbaarste bezit maken en u vullen met MIJN Liefde, MIJN GEEST, en MIJN Vrede. U zult het komende kwaad niet vrezen omdat MIJN Vrede uw begrip te boven gaat. IK breng Vrede die u niet kunt begrijpen. Het is een bovennatuurlijke Vrede. Het is recht gesteld worden voor GOD, een HEILIG GOD. Dit is alle eeuwigheid waard aan u. IK kan u dit brengen... deze onoverkomelijke Vrede.

Nu is het uur om uw geloof te declareren voor MIJ, te kiezen voor MIJ. Als u niet voor MIJ kiest, kiest u voor MIJN vijand. Er zijn alleen twee keuzes – alleen twee. U bent of voor MIJ of tegen MIJ. Er is geen derde positie. Word niet misleid. Als u de kantjes loopt, bent u niet van MIJ. IK wil een volle inzet.

Kom vóór MIJ in volledig, nederig berouw en IK zal uw zonden verwijderen zo ver als het oosten is van het westen. IK zal nooit meer naar ze kijken. IK zal u tot heelheid in MIJ brengen. WE zullen intimiteit delen en u zult uw GOD kennen, MIJ echt kennen. IK verlang naar dit “kennen” tussen ONS.

Psalmen 103:12 (NBV)

12 Zo ver als het oosten is van het westen, zo ver heeft hij onze zonden van ons verwijderd.

Dus kom, kom leer MIJ kennen. IK ben echt het kennen waard. IK zal u brengen naar een plaats van vrede en begrip. MIJN GEEST zal u begeleiden en uw ogen openen naar de Waarheid, levensreddende Waarheid. HIJ zal u het uur tonen waarin u leeft. U zult aan de Waarheid blootgesteld worden als nooit tevoren en dan kunt u gered en verzekerd worden van een plaats in MIJN Koninkrijk.

Dit is wat IK verlang u te brengen.

Kom, leer uw GOD kennen. Laten WE hand in hand lopen. IK zal u eruit leiden. De tijd verspilt. Het uur is nabij. Kies voor MIJ.

IK ben uw HEER en REDDER, GROTE MESSIAS, NEDERIGE KONING,

YAHUSHUA.

 

 

HOOFDSTUK 24: STOP MET TE KIBBELEN MET ELKAAR

Laten WE beginnen. MIJN kinderen, IK heb nieuwe Woorden voor u.

Alles is niet zoals het lijkt. Dingen komen tot een einde van de manier waarop u ze hebt gekend. MIJN kinderen, het wordt donker. Alles wordt donker. Het leven zoals u het kent verandert dramatisch. Binnenkort zal er geen weg terug zijn, geen kans voor represaille.

Dit is MIJN Waarschuwing. IK geef strenge waarschuwingen en zeer weinig slaan er acht op, zeer weinig besteden aandacht, luisteren zelfs.

Waarom luisteren MIJN kinderen niet? Ze zijn gevangen in hun eigen werelden – niet MIJN Woord, niet MIJN Gedachten, niet MIJN Waarschuwingen. Dit is ernstig, MIJN kinderen. IK breng MIJN Waarschuwingen niet uit voor MIJN bestwil maar voor uw bestwil. IK weet wat op het punt staat te gebeuren. IK wil dat u het ook weet.

Matteüs 6:24 (HSV)

24 Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de één haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de één hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon.

Kinderen, IK wil niet dat u in het duister blijft. IK wil dat u wakker wordt aan de Waarheid. IK wil dat u tot leven komt aan de realiteit van wat te gebeuren staat. Alstublieft, word wakker! Ruik het kwaad – het is binnen in uw zeer zintuigen. Alles is kwaad geworden. Niemand omhelst de heiligheid. Iedereen is afgedwaald.

Jesaja 53:6 (HSV)

6 Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen.

Alleen MIJN lieve bruid blijft trouw. Alleen zij heeft ogen voor MIJ. Alleen zij kijkt liefdevol naar MIJ uit, achtervolgt MIJ telkens. Dit is MIJN bruid, MIJN kerk, MIJN ware kerk.

Kinderen, stop met te kibbelen met elkaar. U vernietigt elkaar. Stop met ruzie te maken over MIJN Woorden. Dit is niet het uur om boos te zijn op uw medebroeders en zusters. De vijand is binnengekomen en misleidde u. Hij wil u neerhalen tot zijn niveau. Alstublieft, stop met het kleine gekibbel onder elkaar en hou van elkaar.

Johannes 13:34 (NBV)

34 Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben.

Bekeer u van uw zonde naar elkaar. Breng zegeningen, niet vervloekingen naar elkaar. Dit is niet het uur om te vechten. Leg uw conflict neer en kom tot MIJ.

IK zal u tonen hoe u met elkaar kunt opschieten. MIJN kinderen zijn weggevallen omdat ze met elkaar vechten.

Dit is niet de Manier. Dit is niet MIJN Manier. Kijk MIJ aan, kinderen, en bekeer u. Dan ga naar elkaar toe en maak het weer goed. Vergeef elkaar. De tijd verspilt. Laat deze problemen die u hebt tussen u, u niet wegbrengen van MIJN Eeuwige Redding.

IK wil u bevrijden, MIJN kinderen, maar IK kan MIJN kinderen niet redden die onder elkaar vechten. Dit kan niet. U blokkeert uw intimiteit met MIJ wanneer u uw vergiffenis voor elkaar intrekt.

Matteüs 6:14 (NBV)

14 Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven.

Dus vergeef en vergeef volledig, houdt geen gegevens over elkaars nadelen en overtredingen. Dit is MIJN Manier, kinderen, de Weg van een HEILIG GOD. Zet uw grieven die u houdt voor elkaar opzij en kom tot MIJ in berouw.

Matteüs 6:15 (NBV)

15 Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie Vader jullie je misstappen evenmin vergeven.

IK wil u vrijzetten van deze zonde. Er is geen zonde op deze aarde dat waard is om uw eeuwige redding erdoor te verliezen. Alstublieft, onthoud dit. Kinderen, MIJN Liefde is groot, maar IK kan de zonde niet over het hoofd zien. Dus bekeer u vandaag en vergeef elkaar. Ren om dit te doen. Laat niets ongedaan zijn. Vergeef allen zodat IK, uw VADER in de Hemel, u kunt vergeven. Dit is zo eenvoudig, nochtans zo weinig grijpen het belang aan van vergiffenis en het loslaten van pijn uit het verleden.

Laat MIJ zorgen voor uw pijn uit het verleden. Plaats uw smarten op MIJN Schouders en laat MIJ u tot genezing brengen. Alleen IK kan dit doen. Kom tot MIJ en laat MIJ deze lasten dragen. IK zal het doen. IK ben bereid.

Laat MIJ uw leven weer opbouwen en u van uw pijn repareren. Breng uw pijn tot MIJ. Vergeef degenen die u pijn hebben gedaan en wendt u tot MIJ voor verlichting van uw pijn. IK ben bereid om u tot voltooiing en heelheid van hart te brengen. Dit zijn MIJN Beloften.

Lees MIJN Woord. IK ben een GOD van herstel. Laat MIJ u herstellen tot heelheid en blijdschap. IK ben DEGENE DIE Herstelt en Heel maakt – geen ander. Laat MIJ u Ware Liefde tonen. Alleen IK bied Ware Liefde aan.

Joël 2:25 (NBG)

25 Ik zal u vergoeden de jaren, toen de sprinkhaan (alles) opvrat, de verslinder en de kaalvreter en de knager, mijn groot leger dat Ik op u afzond.

Ja, dit uur voor MIJN Terugkeer komt dichterbij. Laat MIJ u reinigen en u herstellen tot een nieuw leven in MIJ. Laat MIJ u bereiden voor MIJN Komst. IK ben gereed en bereid. IK ben uw HOOP, enige HOOP.

Kom tot MIJ. Nu is de tijd. Wacht niet te lang. Alleen IK ben waardig. Waardig is het LAM. Ren in MIJN Armen, snel.

Dit is uw HEER, YAHUSHUA.

 

HOOFDSTUK 25: IK ZAL U NIET NEMEN ALS U ONBEKEERDE ZONDE HEBT

Laten WE beginnen. IK ben gereed om u meer Woorden te geven. Kinderen, het uur nadert voor MIJN Spoedige Terugkeer. Het komt precies op schema.

Velen denken dat IK nooit kom. Velen denken dat IK voor vele jaren niet zal komen. MIJN kinderen, IK kom zeer binnenkort. MIJN Aantocht is dichtbij. Zelfs voor de deur. Het zal velen overvallen. Velen zullen in slaap zijn wanneer IK kom, geestelijk in slaap.

1 Tessalonicenzen 5:6 (NBV)

6 dus laten we niet slapen, zoals anderen, maar waken en op onze hoede zijn.

Binnenkort komt deze tijd. Alleen degenen die waken en wachten zullen gereed zijn.

Al degenen die niet aandacht besteden zullen achtergelaten worden om wat komt onder ogen te zien. De tijd is heel dichtbij.

Kinderen, u moet gereed zijn. Word niet overvallen. IK wil niemand achterlaten maar, helaas, zullen velen achtergelaten worden. Wat een droevig uur komt. IK wil dat u wakker wordt. Kom in het reine met deze realiteit. IK nader en IK ben zelfs voor de deur. Binnenkort zal niemand meer verrast zijn als de werkelijkheid over wat er is gebeurd zal inzetten. De wereld zal weten dat verandering tot haar gekomen is, grote veranderingen. Het zal zeer binnenkort niet meer dezelfde plaats zijn.

MIJN kinderen, luister goed naar MIJ, IK zal u niet nemen als u onbekeerde zonde hebt. IK kan u niet met MIJ meenemen. Het kan niet, MIJN kinderen. Dus, kom vóór MIJ en bekeer u van uw zonde. Alstublieft, maak dit een prioriteit.

Lukas 13:5 (HSV)

5 Ik zeg u: Nee, maar als u zich niet bekeert, zult u allen evenzo omkomen.

Kom, maak de dingen goed met MIJ. IK verlang u te brengen in MIJN Koninkrijk. IK wil u bevrijden van wat gaat komen. IK kan u niet nemen als u niet van MIJ bent. Als u niet vóór MIJ bent gekomen en uw leven aan MIJ hebt gegeven, bent u niet van MIJ. Dit is heel belangrijk, kinderen. U moet uw leven aan MIJ overgeven. Leg het neer aan MIJN Voeten, houd niets terug.

Dit is de tijd om vóór MIJ te komen in nederig berouw. Breng uw zorgen en beslommeringen naar MIJ... IK wil uw leven. IK zal uw leven met al haar tekortkomingen en problemen ruilen voor een leven van liefde, vreugde, en voltooiing.

Binnenkort, zeer binnenkort, kom IK en u wilt gereed zijn. Dit uur komt dichterbij.

Laat MIJ u brengen tot MIJN Voltooiing en u herstellen naar heelheid. MIJN Liefde kan al uw zonden bedekken. Kom tot MIJ, IK wacht met open Armen, Armen die verlangen u vast te houden en van u te houden.

Lukas 5:31 (HSV)

31 Maar Jezus antwoordde en zei tegen hen: Wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn.

Stel het niet uit. Dit is een belangrijke uur. IK zal niet te laat zijn om MIJN bruid te verwijderen.

IK ben gereed om haar thuis te halen naar de herenhuizen die IK voor haar bereid heb. Dit is waar zij naar toe gaat voor de veiligheid.

Dus, MIJN kinderen, maak uzelf gereed aangezien MIJN Komst vrijwel nabij is. IK spreek tot u als een VADER DIE Liefheeft en om u Geeft. IK wil u redden, u bevrijden van een wereld dat binnenkort gek wordt. Laat MIJ u de deur van veiligheid tonen. Het opent binnenkort. Maar dan zal het dicht gaan. Dus, wees gereed aangezien IK gereed ben om u te ontvangen.

Dit is uw HERE GOD van de Hemel, YAHUSHUA.

 

HOOFDSTUK 26: BLIJF GEFOCUST OP MIJ

Lucas 13:24-25 (NBV)

24 ‘Doe alle moeite om door de smalle deur naar binnen te gaan, want velen, zeg ik jullie, zullen proberen naar binnen te gaan maar er niet in slagen. 25 Als de heer des huizes eenmaal is opgestaan en de deur heeft gesloten, en jullie staan buiten op de deur te kloppen en roepen: “Heer, doe open voor ons!”, dan zal hij antwoorden: “Ik ken jullie niet, waar komen jullie vandaan?”

Laten WE weer beginnen. Kinderen, dit is uw HEER DIE Spreekt.

IK wil dat u gefocust bent op MIJ, ogen vast op MIJ. Nu is niet de tijd om heen en weer te rennen en gefocust op de wereld. Dit is het uur van onderscheiding en focus. Dit is het uur om aandacht te besteden en te waken voor MIJ en MIJN Spoedige Terugkeer. Elke dag nadert het dichterbij.

Doe geen afbreuk aan MIJN Waarschuwingen. Deze waarschuwingen komen van alle kanten. IK zend boodschappen van vele richtingen. Ze komen door rampen, door oorlogen en rumoeren van oorlogen, door MIJN profeten en boodschappers, door tekenen en wonderen in de lucht, door de monden van baby's. U zult zonder excuus zijn als u achtergelaten bent. U kunt niemand de schuld geven maar uzelf als u achtergelaten bent om het ergste onder ogen te zien.

MIJN Boek is duidelijk geweest over de tijd waarin u leeft en wat op het punt staat te gebeuren op deze aarde. Kinderen, u moet ontwaken aan deze Waarheden. Sta niet met lege handen gelovende dat IK u niets gaf om in te lopen en geen waarschuwingen. IK gaf u MIJN Boek, maar als u MIJN Woorden en Waarschuwingen weigert en negeert, kan IK u niet helpen.

IK ben duidelijk en overvloedig geweest in MIJN uitgedeelde Boodschappen. U zult zonder excuus voor MIJ staan als u weigert deze boodschappen te ontvangen. IK kan pleiten, vleien, u verzoeken om aandacht te besteden, maar IK zal u nooit dwingen in het maken van deze beslissing.

De keuze is strikt aan u.

2 Petrus 3:3-4 (NBV)

3 Vergeet vooral niet dat er aan het einde van de tijd spotters zullen komen, die hun eigen begeerte volgen en smalend4 vragen: ‘Waar blijft hij nu? Hij had toch beloofd te komen? De generatie voor ons is al gestorven, maar alles is nog steeds zoals het sinds het begin van de schepping geweest is.’

Zo weinig zullen de juiste keuze maken of er zelfs helemaal voor kiezen. Geen keuze is nog steeds een keuze voor MIJN vijand. Helaas zullen velen niet kiezen en nog steeds onder zijn macht en controle blijven. Dit bedroeft MIJ diep, aangezien IK een grote prijs betaald heb op de Heuvel van Calvarie zodat MIJN kinderen de vrijheid kunnen ervaren, ware vrijheid van de klauwen van MIJN vijand en die van hun. Het is niet nodig voor MIJN kinderen om onnodig te lijden in dit leven of in het volgende, zonder hoop en eeuwigdurende liefde.

Matteüs 24:37-39 (NBV)

37 Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn wanneer de Mensenzoon komt. 38 Want zoals men in de dagen voor de vloed alleen maar bezig was met eten en drinken, met trouwen en uithuwelijken, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging, 39 en zoals men niet wist dat de vloed zou komen, totdat die kwam en iedereen wegnam, zo zal het ook zijn wanneer de Mensenzoon komt.

Dus, kinderen, word wakker! Neem deze o zo Kostbare Geschenk aan DIE IK aanbied en laat MIJ uw vrijheid kopen. IK kan het doen. IK ben bereid. Het is van MIJ om te geven en IK geef het vrij aan u. Het is MIJ een Genoegen om u te brengen tot heelheid, vrede, en bezonnenheid. Dit alles is van u als u zich tot MIJ wendt, een volkomen overgave maakt, uw leven neerlegt aan MIJN Voeten. Laat MIJ uw HEER en MEESTER zijn. Laat MIJ u vullen met MIJN GEEST en u met MIJN Bloed bedekken zodat IK uw zonde-verslag kan wegvagen.

Lucas 17:16 (NBV)

16 Hij viel neer aan Jezus’ voeten om hem te danken. Het was een Samaritaan.

Laat MIJ u de Weg om in te lopen tonen en u bevrijden van de wegen van de vijand.

Kom tot MIJ en ontvang een hart dat gezuiverd en verfijnd is in MIJN Vuur en gewassen in het water van MIJN Woord. Dit is van u voor het oprapen.

Johannes 15:3 (HSV)

3 U bent al rein vanwege het woord dat Ik tot u gesproken heb.

Loop weg van al uw plannen en geef MIJ uw leven, zelfs al uw plannen. Laat MIJ uw leven hebben. IK zal uw leven en plannen vervangen met MIJN Perfecte Plannen en Wil voor uw leven – de plannen die bedoeld waren voor uw leven die IK MIJ had voorgenomen voor u toen IK u schiep. Loop in MIJN Wil, zondig niet meer door te lopen in uw eigen wil. Kom in MIJN Wil en wees volmaakt vóór MIJ. Dit is MIJN Verlangen voor uw leven.

IK ben uw SCHEPPER. IK weet wat het beste voor u is. Kom en ontvang dit Grote Geschenk – Vrede met uw SCHEPPER.

Kinderen, het uur haast zich. Verspil niet een hoop tijd om te bewegen tot dit besluit. De tijd is van de essentie. IK wil niet dat u het ergste onder ogen ziet. Zoek MIJ en IK zal u deze Waarheid tonen en uw ogen openen. IK zal de schellen eraf trekken en u vrijmaken, u bereiden om met MIJ thuis te komen in veiligheid.

Handelingen 9:17-18 (NBV)

17 Ananias vertrok en ging naar het huis, waar hij Saulus de handen oplegde, terwijl hij zei: ‘Saul, broeder, ik ben gezonden door de Heer, door Jezus, die aan u verschenen is op de weg hierheen, om ervoor te zorgen dat u weer kunt zien en vervuld wordt van de heilige Geest.’ 18 Meteen was het alsof er schellen van Saulus’ ogen vielen; hij kon weer zien, stond op en liet zich dopen,

IK wil dat u wakker wordt. Dit is MIJN Verlangen, voor u om te komen in MIJN Wachtende Armen.

Aarzel niet. Aarzeling kan gevaarlijk zijn en kan u uw eeuwige zaligheid kosten.

Deze Woorden komen van uw VADER DIE om u geeft. Liefhebbende YAHUSHUA. 

 

HOOFDSTUK 27: U MOET GEREEDGEMAAKT WORDEN ALS U MET MIJ MEE WILT KOMEN

Laten WE beginnen. Kinderen, IK ben uw HEER en IK heb Woorden voor u.

De tijd is aan het afbouwen. Binnenkort kom IK om MIJN bruid te halen om haar in veiligheid te brengen, in bewaring. Ze zal van de aarde omhoog rijzen in triomf en glorie. Zij is MIJN overwinnaar. IK zal haar tot MIJZELF brengen, haar opheffen om MIJ te ontmoeten in de lucht.

Dit Evenement is “De Opname” genoemd, maar wat u het ook noemt – dit Evenement gebeurt binnenkort. IK zal MIJN bruid vrij trekken van de ketenen van een wereld dat op het punt staat mis te gaan – volledig uit de hand, een wereld dat los leeft van GOD.

1 Korinthe 15:51-52 (HSV)

51 Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, 52 in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullenals onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden.

IK ben een GOD van controle en nu zal de wereld het leven ervaren zonder MIJN Grote Hand van Bescherming erover. Binnenkort zal dit plaatsvinden.

Velen zullen van dit Evenement getuige van zijn als degenen achtergelaten. Minder zal er getuige van zijn als degenen die uit de aarde zijn genomen. IK wil dat u een van degenen bent die gered worden, maar u moet gereedgemaakt worden als u met MIJ mee wilt komen. Alleen degenen die zichzelf wit hebben gewassen in MIJN Bloed en die gretig naar MIJN Spoedige Terugkeer uitkijken zullen met MIJ meekomen wanneer IK MIJN bruid hierheen roep. Alleen enkelen zullen komen. Dit is ernstig, MIJN kinderen, alle anderen zullen achterblijven.

1 Johannes 1:7 (HSV)

7 Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.

Wat verdriet staat hen te wachten die achtergelaten zijn. Word niet een van hen. U hoeft het niet te zijn. IK heb een Weg voor u gemaakt. IK heb een passage ontruimd. Het is met MIJN Bloed dat IK een weg heb gemaakt. Uw weg is ontruimd en vrij door MIJ. Er is geen andere weg.

Niemand anders zal u redden. Er zijn geen andere antwoorden. Alleen dit: Wendt u tot MIJ, geef u over aan MIJ. Aarzel niet. Doe dit snel, aangezien MIJN Komst nabij is. Maak de tijd om MIJ te leren kennen. IK ben gereed en wacht op u. MIJN Liefde wacht op u.

Kom tot MIJ in nederig berouw. IK zal u gereedmaken door MIJN Bloed Bedekking en MIJN Woord – het wassen van MIJN Woord.

Efeze 5:25-27 (HSV)

25 Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven, 26 opdat Hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het Woord, 27 opdat Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn.  

Kom tot MIJ. Verspil geen tijd meer. Dit is het uur om serieus te worden met GOD.

Wacht niet te lang.

IK ben uw HERE GOD, YAHUSHUA.

 

 

HOOFDSTUK 28: UW EEUWIGHEID LIGT IN DE WEEGSCHAAL

Laten WE weer beginnen. De tijd is nabij, kinderen, voor MIJN Nabije Terugkeer. Het komt dichterbij.

Er is veel te doen om voorbereid te zijn. IK heb veel voor u te doen. IK wil dat u uw leven aan MIJ geeft in volledige onderwerping, totale overgave. IK wil het helemaal, kinderen. Een halve inzet is geen inzet. Alstublieft, overweeg dit ernstig. Uw eeuwigheid ligt in de weegschaal. Zonder deze volle overgave bent u niet echt van MIJ; het maakt niet uit wat u zegt of denkt, alleen door een volle overgave bent u echt van MIJ.

Kinderen, IK wil dat u gefocust blijft op MIJ, alle ogen op MIJ. IK ken de weg eruit. IK weet de richtingen naar de ontsnappingsroute: Alleen IK. IK ben de ENIGE DIE de sleutel bezit tot uw bevrijding, het ophalen van u uit wat komen gaat.

Als u kijkt naar links of rechts zult u afgeleid worden. Laat het niet gebeuren. Het uur is tanende. MIJN kinderen, u moet wakker worden. Kom tot bezinning. Blijf alert!

Matteüs 7:14 (NBV)

14 Nauw is de poort naar het leven, en smal de weg ernaartoe, en slechts weinigen weten die te vinden.

De tijd komt voor MIJ om MIJN bruid op te halen, om haar thuis te brengen bij MIJ, om haar te escorteren naar haar nieuwe woningen waar ze zal verblijven voor de eeuwigheid met MIJ, haar BRUIDEGOM.

IK verlang haar in MIJN Armen te nemen, haar dichtbij te houden en MIJN Liefde over haar uit te storten, om haar te adoreren en haar MIJN Liefde te tonen. Binnenkort zal dit plaatsvinden. IK ben gereed en MIJN bruid heeft zichzelf gereedgemaakt. Zij wacht geduldig.

MIJN bruid is het licht van deze wereld. Zij schijnt helder in een donker, lelijke wereld. Zij is het laatste overgebleven licht. Haar licht is intens en reflecteert MIJN Licht. Dit Licht is de Waarheid – MIJN eeuwigdurende Waarheid. Al het andere zijn leugens van de vijand. Hij heeft de wereld bedrogen met zijn leugens en halve waarheden. De wereld is misleid en de mensen kunnen de Waarheid niet zien.

Jeremia 17:5-6 (HSV)

5 Zo zegt de HEERE: Vervloekt is de man die vertrouwt op een mens, en die een schepsel tot zijn arm stelt, terwijl zijn hart van de HEERE afwijkt. 6 Hij zal zijn als een kale struik in de vlakte, die het niet ziet wanneer het goede komt: hij verblijft op de droogste plekken in de woestijn, in zilt en onbewoond land.

De tijd is gekomen voor MIJN kinderen om te ontwaken en geconfronteerd te worden met de Waarheid. De wereld komt tot een einde zoals het geweest is. Een nieuwe tijdperk breekt aan: Het tijdperk van de antichrist en de vijandige veranderingen die zullen volgen. Niemand zal veilig zijn, alleen MIJN ware volgelingen die IK met MIJ mee naar huis neem wanneer IK ze uittrek in veiligheid. Deze zijn de enige die vrijgesteld zijn van wat komt – wat de wereld onder ogen zal zien zodra MIJN vijand aan de macht komt en mag regeren en heersen. Wat een donkere dag ligt vooruit. 

Openbaring 17:16-17 (NBV)

16 En de tien horens die u op het beest zag, die zullen de hoer haten, en haar verwoest en naakt maken, en zij zullen haar vlees eten, en haar met vuur verbranden. 17 Want God heeft het in hun hart gegeven om Zijn plan uit te voeren en dit eensgezind te doen en hun koningschap aan het beest te geven, totdat de woorden van God volbracht zijn.

Dit zal een ernstige donkere tijd zijn voor de mensheid, diepe duisternis en verdriet komen.

Dit uur dat komt, komt in een snel tempo. Binnenkort zal niets hetzelfde zijn.

IK wil, kinderen, dat u gereed bent om uit de aarde op te stijgen met MIJ. IK wil dat u met MIJ meekomt. U kunt alles vermijden dat naar de aarde komt als u uw oogkleppen verwijdert en tot MIJ komt in nederig berouw en zekere overgave.

IK verlang u in MIJN Armen te nemen en u te redden van alle smart dat vooruit ligt, het is MIJN Grootste Verlangen om u te redden van het komende uur van verdriet.

IK deel uit vele Woorden en tekenen om u te brengen tot deze Waarheid. Enkelen besteden aandacht. Teveel zijn nog steeds getrouwd met deze hoer-wereld en al haar kwaad. Ja, kinderen, zo lang als u de wereld en haar wegen aanhangt, pleegt u echtbreuk tegen MIJ en IK kan u niet in MIJN Koninkrijk hebben. Dus, kom weg, MIJN kinderen. Loop weg van de wereld en alles waar zij voor staat. Zij is verachtelijk en immoreel, anti-GOD, en IK kan deze wereld niet meer tolereren.

Ezechiël 16:35-36 (HSV)

35 Daarom, hoer, hoor het woord van de HEERE! 36 Zo zegt de Heere HEERE: Omdat u uw brandende begeerte uitgestort hebt en uw schaamte ontbloot werd in uw hoererijen met uw minnaars en met al uw gruwelijke stinkgoden, en om het bloed van uw kinderen dat u hun gegeven hebt,

De tijd verspilt. Kom tot bezinning. Open uw ogen. Zie de tijd waarin u leeft. Laat u niet misleiden door wat normaal en goed lijkt.

IK zal u in MIJN Koninkrijk brengen voor de eeuwigheid. Maak een volle overgave aan MIJ. Maak MIJ uw HEER en MEESTER. De tijd is nu voor dit besluit. Geen uitstel!

Dit is uw HEER en MEESTER, YAHUSHUA.

Lukas 21:31-32 (HSV)

31 Zo ook u, wanneer u deze dingen zult zien geschieden, weet dan dat het Koninkrijk van God nabij is. 32 Voorwaar, Ik zeg u dat dit geslacht zeker niet voorbij zal gaan, totdat alles geschied is.

 

 

HOOFDSTUK 29: U MOET RENNEN, NIET LOPEN NAAR MIJ NU

Ja, dochter, laten WE beginnen. MIJN kinderen, dit is uw HEER DIE Spreekt.

IK wil dat u weet dat IK zeer binnenkort kom. Het uur is precies voor de deur.

Binnenkort zal IK MIJN Weg maken om te komen en MIJN bruid te halen. Zij is lieflijk en haar schoonheid is stralend.

IK kijk naar haar met groot verlangen en IK ben begerig om haar thuis te brengen bij MIJ naar haar mooie Hemelse Gewesten en het huis die IK voor haar bereid heb. Dit uur nadert, MIJN kinderen. U moet u gereedmaken. U moet u haasten om de voorbereidingen.

Er doemt een donkere dag op. Binnenkort zal IK MIJN bruid wegdragen. IK zal haar terzijde trekken in de veiligheid. Dit is op steenworp afstand. MIJN Terugkeer is bijna aan de deur. Dus, kom in MIJN Wachtende Armen, MIJN kinderen, zeer binnenkort.

U moet rennen, niet lopen naar MIJ nu. Wees niet zelfgenoegzaam, kinderen. Behandel dit niet met minachting aangezien MIJN Waarschuwingen echt zijn. IK breng u tot deze plaats, MIJN kinderen; IK wil dat u ontwaakt, tot leven komt, om de Waarheid onder ogen te zien. Zeer binnenkort is dit uur zelfs aan de deur.

Luister naar MIJ, kinderen, IK wil dat u wakker wordt. Er komen problemen naar de aarde. Het komt als een locomotief. Het ploegt voort. Niets kan het stoppen.

Geen man, geen vrouw, geen kind kan wat komt tegenhouden.

Er zal ernstige consequenties zijn voor degenen die MIJN Waarschuwingen negeren. IK heb vele waarschuwingen uitgedeeld op vele manieren, o zo vele waarschuwingen. U zult zonder excuus zijn als u zegt dat u het nooit wist.

Iedereen is verantwoordelijk voor hun eigen zonde – zoals IK duidelijk ben geweest in MIJN Boek. Het is allemaal omschreven in MIJN Boek als MIJN kinderen moeite zouden doen om het te lezen. Het vergt tijd om MIJN Boek te lezen. Iets wat u doet voor de wereld en het streven van de wereld moet opzij gezet worden om tijd te vinden voor MIJN Boek. Maar u wilt uw wereldse streven niet opzij zetten om tijd te maken voor MIJN Woord.

Romeinen 14:12 (NBV)

12 Ieder van ons zal zich dus tegenover God moeten verantwoorden.

U wilt liever spelen met de wereld. Maar alles dat schittert is niet goud, MIJN kinderen.

De wereld ziet er allemaal glimmend en nieuw uit, maar het is zuiver gif en het biedt alleen de dood aan.

Zet de wereld opzij en zie uw GOD. Ben IK niet waard om na te streven?

Johannes 12:25 (NBV)

25 Wie zijn leven liefheeft verliest het, maar wie in deze wereld zijn leven haat, behoudt het voor het eeuwige leven.

Ja, IK stierf een pijnlijke dood voor u aan een verschrikkelijke houten kruis. Het was martelend. Ja, IK gaf MIJN Leven vrij over aan MIJN VADER na uren van marteling door toedoen van slechte, immorele, hatelijke mannen die de wil deden van hun vader, MIJN vijand. Dit was de prijs die IK voor u en uw leven betaalde. Ben IK niet waard uw tijd, uw liefde, en aandacht?

Psalmen 22:12-19 (NBV)

12 Blijf dan niet ver van mij, want de nood is nabij; er is immers geen helper.

13 Vele stieren hebben mij omringd, sterke stieren van Basan hebben mij omsingeld.

14 Zij hebben hun muil tegen mij opengesperd als een verscheurende en brullende leeuw.

15 Als water ben ik uitgestort, ontwricht zijn al mijn beenderen; mijn hart is als was, het is gesmolten diep in mijn binnenste. 16 Mijn kracht is verdroogd als een potscherf, mijn tong kleeft aan mijn gehemelte; U legt mij in het stof van de dood.

17 Want honden hebben mij omsingeld, een horde kwaaddoeners heeft mij omgeven; zij hebben mijn handen en mijn voeten doorboord. 18 Al mijn beenderen zou ik kunnen tellen; en zij, zij zien het aan, zij kijken naar mij. 19 Zij verdelen mijn kleding onder elkaar en werpen het lot om mijn gewaad.

Kom tot MIJ. IK vraag u tot MIJ te komen. Laat MIJ u in MIJN Armen nemen om u vast te houden, u te strelen als MIJN eigen. IK ben uw VADER DIE van u houdt. Geen grotere liefde is er dan die van MIJ – geen hogere genegenheid dan die van MIJ voor u. Ontken MIJ uw liefde niet. Kom tot MIJ in nederig berouw. Laat MIJ u reinigen, u recht stellen vóór MIJ. Laat MIJ uw hart vullen met vreugde en blijdschap. IK kan het doen. IK ben bereid.

Nu is de tijd. Wacht of aarzel niet. Dit is de dag van MIJN Terugkeer. IK kom om u eruit te brengen. Laat MIJ u vullen met MIJN GEEST. Laat MIJ u heel maken: U compleet maken in MIJ. De tijd verspilt, kinderen. Binnenkort zal er geen tijd meer zijn. Dus doe geen afbreuk aan dit wonderlijke aanbod van MIJN Lieflijke Redding en het Bloed dat IK vergoot voor uw verlossing zodat u heel en compleet zou kunnen zijn in MIJ voortdurend, voor alle eeuwigheid.

Matteüs 25:46 (NBV)

46 Hun staat een eeuwige bestraffing te wachten, de rechtvaardigen daarentegen het eeuwige leven.’

IK verlang u intiem te kennen, WE kunnen deze verbondenheid hebben. Het is van u voor het oprapen. Vraag MIJ en IK zal het u geven. IK verlang intimiteit met u te delen, om een verbondenheid te hebben, het is MIJN Verlangen om altijd dicht bij u te zijn in een diep en persoonlijke manier.

Als u bij MIJ komt op deze manier, zal IK ook tot u komen. MIJN Woord zet uiteen dat IK deze intimiteit van u vereis. IK wil dat u MIJ zoekt op een stille plek waar WE elkaars gezelschap kunnen delen.

Mijn kinderen, dit is waar IK u instructies kan geven over hoe IK wil dat u uw leven leeft. Wanneer u bij MIJ komt in intimiteit dan kunnen WE beginnen elkaar te leren kennen en kan IK u MIJN Plannen voorleggen van hoe IK wil dat u uw leven leidt.

Maar eerst moet u in MIJN Wil zijn en om in MIJN Wil te zijn moet u uw leven aan MIJ overgeven – geef MIJ uw al met al. Geef uw leven over aan MIJ en houd niets terug – maak uw leven volledig de MIJNE. IK wil het in volkomen overgave. Dit betekent al het andere en de wereld verloochenen. IK wil dat u wegloopt van uw verplichting aan de wereld en bereid bent MIJ te volgen waar IK u ook leid.

Dit is niet iets wat de meeste mensen willen doen. Zovelen willen aanhangen aan iets dat ze weigeren los te laten. MIJN kinderen, wat plaats u tussen ONS? Is het uw werk, uw rijkdom? Is het uw bediening? Is het uw kinderen? Wat plaats u tussen ONS? Wat windt u op meer dan MIJ?

Mattheüs 10:37-39 (HSV)

37 Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waard; en wie zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waard.

38 En wie zijn kruis niet op zich neemt en Mij navolgt, is Mij niet waard.

39 Wie zijn leven vindt, zal het verliezen; en wie zijn leven verliest omwille van Mij, zal het vinden.

Kinderen, als u MIJ niet de eerste plaats, zult u verliezen wat u ook meer opwindt dan MIJ en MIJ ook. Dit zijn ernstige Woorden, MIJN kinderen, maar nodig om te zeggen. IK wil dat u ze hoort en overweegt waar u bent in MIJ. Ben IK in de eerste plaats of ben IK een lagere tree in uw leven? MIJN kinderen, u moet uw positie in MIJ evalueren. Welke plaats bezit IK in uw hart? Kinderen, sta in de buurt van MIJ – IK verlang u dicht aan MIJN Hart te houden. Het uur komt voor MIJN Spoedige Terugkeer. IK wil niet dat u achtergelaten wordt om het ergste onder ogen te zien. Kom en vind MIJ. IK ben altijd in de buurt, wachtende op u om MIJ te achtervolgen. MIJN Liefde is Groot! Mis het genot van MIJN Liefde voor de eeuwigheid niet.

Dit is uw KONINKLIJKE BRUIDEGOM, YAHUSHUA.

 

 

HOOFDSTUK 30: MIJN BRUID IS LIEFLIJK IN AL HAAR MANIEREN

Ja, dochter, laten WE weer beginnen. MIJN kinderen, het is IK, uw HEER. IK groet u in de Naam van MIJN VADER, uw VADER.

Kinderen, het uur haast zich voor de afdaling voor het Ophalen van MIJN bruid. Zij is lieflijk in al haar manieren. IK ben verheugd om haar MIJN eigen te noemen. Zij is MIJN geliefde.

IK zal haar zeer binnenkort in MIJN Wachtende Armen nemen. Zij zal bij MIJ zijn voor alle eeuwigheid.

WE zullen als vallende sterren zijn, zij en IK. ONZE Liefde zal nooit een einde kennen, eindeloos, eeuwige liefde. De vrede die IK haar breng zal voor altijd duren. Zij is MIJN lieve bruid. Zij is gehoorzaam en houdt van MIJN Wegen. Zij is MIJN geliefde en volgt MIJ. Zij loopt in MIJN Smalle Pad. Zij kijkt naar MIJ uit. Haar wegen zijn lieflijk.

Zij is het laatste overgebleven licht aan de wereld. Zij toont de wereld MIJN Wegen. De wereld ziet MIJ in haar. Zij reflecteert MIJN beeld aan de wereld. Haar wegen zijn nederig en reflecteert kinderlijk geloof. Dit zijn de kwaliteiten van degenen in de Hemel.

Het uur nadert voor MIJ om haar van de aarde af te nemen. IK neem haar tot MEZELF. IK plaats haar weg in veiligheid. Binnenkort komt ze met MIJ in veiligheid waar IK haar zal weghouden van de dingen die komen. Dit uur nadert, twijfel niet.

Matteüs 18:3 (NBV)

3 en zei: ‘Ik verzeker jullie: als je niet verandert en wordt als een kind, dan zul je het koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan.

IK wil dat u zich voorbereidt en gereed maakt aangezien MIJN bruid gereed is. Zij heeft zichzelf gereedgemaakt, zichzelf gewassen in MIJN Bloed. Zij heeft zichzelf gereinigd en is vlekkeloos en rimpelloos. Zij is gereed om te komen naar MIJN Hemelse Gewesten, om met MIJ te communiceren en van MIJN Aanwezigheid te genieten.

Efeze 5:25-27 (HSV)

25 Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven,

26 opdat Hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het Woord,

27 opdat Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn.

IK ben gereed voor haar om naar MIJ toe te komen in de lucht, om hierheen te komen. Dit is een mysterie, een grote mysterie, aangezien zij veranderd zal worden tot volmaaktheid. Zij zal gemaakt worden als MIJN beeld in een glorieuze nieuwe lichaam.

Haar lichaam zal veranderd worden: Geen gebreken, onvergankelijk, eeuwig licht, MIJN Licht. Zij zal schijnen in de Hemelse Gewesten. Zij zal glorieus en stralend zijn aangezien WIJ dezelfde kwaliteiten delen. Dit lichaam zal nooit sterven of ooit de dood kennen. Het is een eeuwige fontein van jeugd. Dit lichaam zal geen beperkingen kennen. MIJN kinderen zullen van hun nieuwe lichamen genieten. Ze zullen nooit pijn ervaren. Deze lichamen zullen veranderen met de omstandigheid die het vereist. Ze zullen moeiteloos overal door de hemel navigeren.

Deze lichamen zullen vliegen of lopen. Ze zullen alles doen wat het menselijk lichaam doet en zo veel meer. Ze zijn lichamen van licht. Deze lichamen zullen nooit verhinderd worden op de manier menselijke lichamen zijn. Er is niets dat deze lichamen niet kunnen doen. Er zijn geen beperkingen zoals dat met een menselijk lichaam. MIJN kinderen zullen eten en van voedsel genieten precies zoals ze doen nu. Alles over deze nieuwe glorieuze lichamen zal degenen die ze ontvangen doen opschrikken en verbazen. Alles zal veranderen in een adem, in een ogenblik.

MIJN kinderen zullen veranderen in een ogenblik. Het zal snel gebeuren voor hen. Ze zullen verbijsterd zijn. Kinderen, dit is een eeuwige verandering. Het oog heeft niet gezien of het oor heeft niet gehoord wat IK heb bereid voor MIJN kinderen, MIJN trouwe kinderen.

1 Korintiërs 15:51-54 (NBV)

51 Ik zal u een geheim onthullen: wij zullen niet allemaal eerst sterven – toch zullen wij allemaal veranderd worden, 52 in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, wanneer de bazuin het einde inluidt. Wanneer de bazuin weerklinkt, zullen de doden worden opgewekt met een onvergankelijk lichaam en zullen ook wij veranderen. 53 Want het vergankelijke lichaam moet worden bekleed met het onvergankelijke, het sterfelijke lichaam met het onsterfelijke. 54 En wanneer dit vergankelijke lichaam is bekleed met het onvergankelijke, dit sterfelijke met het onsterfelijke, zal wat geschreven staat in vervulling gaan: ‘De dood is opgeslokt en overwonnen.

Draai u om en kijk MIJ aan. U wilt dit evenement en al MIJN Glorie niet missen wanneer IK kom om MIJN bruid te ontvangen tot MIJZELF. Dit evenement komt. Kinderen, bereid u voor – tref voorbereidingen. Wees waakzaam, achtervolg MIJ. Zeer weinig kijken naar MIJ uit. Ze zijn gevangen in de klauwen van de wereld.

Het lijkt zo normaal en goed maar zij is bedrieglijk. De wereld is een leugenaar. Zij is vol van het kwaad en omhelst haar eigen waarheid. Zij klampt zich vast aan de leugens waarin zij handelt en laat het doorgaan als waarheid. Er is geen Waarheid in haar mond. De wereld wil u doen geloven dat alles wel is maar alles is niet wel. Binnenkort zal de wereld dit heel goed begrijpen.

Maak uzelf gereed. IK zal niet lang wachten nu. MIJN Komst is precies voor de deur.

IK sta aan de deur en klop. Laat MIJ binnen in uw hart. Het uur verschuift. Het zand in het glas wordt minder.

Ga uit van uw comfort zone en ga op uw knieën. Bekeer u van uw zonde. Geef uw leven over aan MIJ en IK zal u reinigen, u gereed maken, IK verlang om dit te doen. Onderscheid uzelf van de wereld. Maak u los, kom weg. Zij is de dood. Zij zal niet doorgaan los van MIJ.

Haar instorting is het toekeren van haar rug aan MIJ en het zoeken naar haar eigen kwade wegen.

1 Tessalonicenzen 5:23 (NBV)

23 Moge de God van de vrede zelf uw leven in alle opzichten heiligen, en mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus.

Neen, kinderen, u moet kiezen. Gaat u met haar of komt u met MIJ? Dit is uw keuze om te maken. IK kan het niet voor u maken. IK kan alleen verzoeken dat u komt met MIJ.

IK wil dat u aan MIJN Zijde bent voor de eeuwigheid. IK verlang voor u om bij MIJ te voegen in MIJN Hemelse Gewesten. Maar dit is uw keuze om te maken. Geef u over aan MIJ of blijf achter. IK wacht op uw besluit. MIJN Liefde is geduldig maar binnenkort moet IK MIJN bruid bevrijden.  

Deze Woorden zijn zeker. IK ben een GOD DIE niet liegt. Kom tot MIJ voordat het te laat is.

De Grote “IK BEN”, YAHUSHUA.

 

 

HOOFDSTUK 31: ZEER WEINIG AANBIDDEN MIJ EN BEKEREN ZICH TOT MIJ

Dus laten WE weer beginnen.(28 februari 2012). MIJN kinderen DIE IK koester, het uur nadert voor MIJN Terugkeer. U moet voorbereidingen treffen. U moet gereed zijn. Maak uzelf gereed. IK wil dat u uzelf bedekt in MIJN Bloed.

De wereld is aan het sluiten. Het bereikt haar ondergang. Het komt tot een einde van haar vroegere zelf. Het escaleert tot moreel verval. Het rijst op tot puur kwaad. Het keert haar rug stevig tegen haar GOD. Zeer weinig zoeken MIJ op het niveau dat IK verlang bij MIJN kinderen. Zeer weinig werpen zichzelf aan MIJN Voeten en aanbidden MIJ en bekeren zich tot MIJ. Zeer weinig zijn bereid MIJ te volgen waar IK wil dat ze gaan zonder terughouding.

Marcus 8:34 (NBV)

34 Hij riep de menigte samen met de leerlingen bij zich en zei: ‘Wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter mij aan komen.

Teveel zijn verstrikt in de wereld en hun wereldse bezigheden. Weet u niet dat deze wereld in vijandschap is aan MIJ? IK ga deze wereld niet langer meer tolereren.

IK zal niet toestaan dat het doorgaat. Binnenkort zal IK MIJN bruid verwijderen en MIJN kinderen in veiligheid weg trekken. Zij is mooi en IK ben gereed voor haar om te komen naar de woning die IK voor haar heb bereid in de Hemelse Gewesten. Dit gaat binnenkort zeker gebeuren, MIJN kinderen. U moet ervan bewust zijn. U moet ontwaken aan deze Waarheid.

Zovelen sluimeren, in diepe slaap. Ze drijven weg van MIJ. Ze vallen in de handen van de vijand en binnenkort, als vogels overvallen, zullen ze vallen in het net van de vogelvanger.

Psalmen 124:7

7 wij zijn als een vogel ontsnapt uit het net van de vogelvangers, het net is gescheurd en wij, wij zijn ontkomen.

Ontwaak aan deze Waarheden, MIJN kinderen. Word wakker en zie, IK kom! Word wakker voordat u volledig wordt overvallen en volledig wegvalt. Het uur nadert voor MIJN Terugkeer en zovelen slapen nog – diep in slaap. Dit is niet het uur om overrompeld te worden. U moet wakker worden! Binnenkort zal de vijand u precies hebben waar hij wil als u niet tot MIJ komt in volle overgave. Dit is de tijd om serieus te zijn met uw GOD.

IK ben een Geduldige GOD, maar MIJN Geduld zal binnenkort opraken. IK zal niet langer deze stervende wereld tolereren, stervende omdat het herhaaldelijk haar GOD verwerpt. Elke hoek van de wereld heeft MIJ verworpen. Het is unilaterale verwerping. De wereld omstrengelt nu het kwaad.

Het omhelst het kwaad, het slaapt met het kwaad. Het staat op om kwaad te doen; het ligt om kwaad te doen. Alleen MIJN bruid volgt MIJ echt. Alleen zij is trouw. Alleen zij heeft haar handen schoon gehouden.

Alleen zij achtervolgt MIJ en is los gekomen van de wereld. Alleen zij heeft haar kleren niet verontreinigd door mee te doen met de dingen van de wereld.  

Zij is MIJN Licht in een donkere wereld. Zij schijnt helder in de duisternis. Haar licht werpt een glans uit in een donkere wereld, een wereld dat dagelijks donkerder groeit.

Binnenkort zal dit licht worden gedoofd aangezien IK haar in veiligheid moet verwijderen. Dan zal de wereld donkerder en somber groeien. Dit is een donker uur, MIJN kinderen.

U moet in MIJN Licht stappen terwijl u nog een kans hebt. Er is weinig tijd over. Het uur is bijna om. De minutenwijzer staat op het punt middernacht te slaan.

Neem deze Woorden niet nonchalant op. Ze zijn voor uw voordeel: Om u te redden van het ergste, om u te redden van wat komt.

Johannes 8:12 (HSV)

12 Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben.

MIJN kinderen, IK hou van u als alleen een liefhebbende vader zou doen. IK wil dat u in MIJN Armen komt waar u veilig zult zijn. Het is slechts door MIJ dat u veiligheid zult vinden, slechts in en door MIJ zult u gered worden. Er is geen andere weg. Als u zich tot de wereld wendt voor de antwoorden, zult u misleid worden door zich te wenden naar enkel de leiding van mensen, mensen die niets van MIJ of MIJN Waarheid weten.

Dit uur nadert, MIJN kinderen. Kom los van de wereld. Was uw handen van het vuil die zij naar u brengt. Zij leidt u weg van MIJ. Kom dicht bij MIJ. Houd uw ogen vast op MIJ gericht. IK ben de Laatste Reddingsactie die komt voordat de wereld totaal uit elkaar komt. Mis deze ENE Zekere Reddingsactie naar de veiligheid niet.

Jakobus 4:8 (NBV)

8 Nader tot God, dan zal hij tot u naderen. Reinig uw handen, zondaars; zuiver uw hart, weifelaars.

Maak u gereed om onder MIJN bruid te zijn. Kom tot MIJ in volle overgave. Leg uw leven neer aan MIJN Voeten. Geef MIJ uw trouw, uw al. IK zal u veilig uitleiden.

Dit is MIJN Belofte aan u – een veilige doorgang, vrijheid van wat binnenkort naar de aarde komt.

Wijs MIJN Aanbod niet af. Leef niet om uw beslissingen te betreuren. IK ben waar aan MIJN Woord. IK kan u bevrijden naar de veiligheid. IK ben een Sterke GOD, trouw om te bevrijden. Laat uw hart niet verontrust worden. Ren in MIJN Reddende Armen.

Uw Trouwe GOD, YAHUSHUA.

 

 

HOOFDSTUK 32: IK STA OP HET PUNT MIJN BRUID TE VERWIJDEREN NAAR DE VEILIGHEID

MIJN dochter, laten WE beginnen (28 februari 2012). Kinderen, IK ben uw GOD. IK ben een GOD DIE ten diepste om u geeft. IK wil alleen het beste voor u.

Nu, MIJN kinderen, IK wil dat u MIJN Woorden hoort. Luister goed, de wereld staat op het punt ondersteboven te draaien. Binnenkort zal de wereld van binnen naar buiten draaien. Er zal veel gebeuren in en rond de wereld en weinig daarvan zal goed zijn. IK hef MIJN Beschermende Hand van de wereld op omdat zij in opstand tegen MIJ gekomen is. Zij loopt in de tegengestelde richting van MIJN Hart, MIJN Wegen, MIJN Waarheid.

Zij is een gruwel aan MIJ. IK sta op het punt de honden van Satan toe te staan om de wereld over te nemen.

Psalmen 22:16 (NBV)

17 Honden staan om mij heen, een woeste bende sluit mij in, zij hebben mijn handen en voeten doorboord.

Dit evenement is bijna gearriveerd. MIJN kinderen, dit zijn donkere dagen die komen. IK zal het kwaad van deze wereld niet meer tolereren. IK sta op het punt MIJN bruid te verwijderen naar de veiligheid. Zij komt uit, zeer binnenkort. IK neem het niet langer met deze wereld. IK sta op het punt deze wereld uit te spugen. Het kwaad dat deze wereld overgenomen heeft is verrot voor MIJN Aangezicht. IK kan het niet langer aanzien. IK zal niet toestaan dat MIJN dierbaren veel ervan ook langer tolereren.

MIJN kerk staat op het punt verwijderd te worden naar de veiligheid. Dit uur komt spoedig.

Waarom twijfelt u zo, kinderen? Waar is uw geloof? Waarom bent u zo twijfelachtig? Of u het gelooft of niet heeft geen invloed op wat op het punt staat te gebeuren. Het zal gebeuren, MIJN kinderen, precies zoals MIJN Boek uiteenzet dat het zal doen. IK ben waarheidsgetrouw geweest in al MIJN Woorden. IK heb de eindtijd in MIJN Boek beschreven. Lees MIJN Woorden, maak u vertrouwd met MIJN Boek. Lees deze Woorden zorgvuldig. U zult zien dat dit is, in feite, de eindtijd en MIJN Komst is dichtbij.

Kinderen, stop met naar elkaar te luisteren en kom MIJ zoeken. Kom tot MIJ met oprechtheid van hart en IK zal u de Waarheid tonen, IK verlang de Waarheid aan u te openbaren.

IK misleid MIJN kinderen niet. Maar als ze kiezen MIJ niet te zoeken dan kan IK hen de Waarheid niet openbaren. Ze zullen door blinde stegen en paden van vernietiging blijven gaan.

Kom tot MIJ en vind uw weg. IK zal u leiden tot MIJN o zo smalle weg. Enkelen vinden het, MIJN kinderen, enkelen zoeken het. Wees niet onder de velen die nooit dit pad vinden. Er zijn zovelen buiten de boot verloren, zovelen op de brede weg geplaveid met verdelging.

Matteüs 7:13 (NBV)

13 Ga door de nauwe poort naar binnen. Want de brede weg, die velen volgen, en de ruime poort, waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang.  

Kom tot bezinning, MIJN kinderen, kom tot leven. Zoek MIJ hard. Dit is het uur om tot leven te komen, tot leven te komen in MIJ. Er zijn geen andere routes naar de vrijheid en het eeuwigdurende leven.

Nu is het uur, nu! Ren in MIJN Wachtende Armen. Aarzel niet. Aarzeling zal uw einde en zekere ondergang zijn. IK wil u redden. Geef uw al over aan MIJ. Geef MIJ elk stukje van u. IK wil het helemaal. Gedeeltelijke overgave is niet voldoende.

Kom tot MIJ en leg uw leven neer. IK zal het ontvangen en u verheerlijken voor MIJN Eigen doeleinden om MIJ te dienen en van de Hemel te genieten voor de eeuwigheid.

Jeremia 30:19 (HSV)

19 Van hen zal dankzegging uitgaan, en het geluid van vrolijke mensen. Ik zal hen talrijk maken, ze zullen niet in aantal verminderen. Ik zal hen tot aanzien brengen, ze zullen niet veracht worden.

Dit uur loopt uit. MIJN vijand maakt zich op naar het toneel. Binnenkort zal er geen ontkennen zijn van het uur waarin u leeft, maar dan kan het te laat zijn voor uw bevrijding en zult u uw kans om gered te worden missen. MIJN kinderen, IK probeer u wakker te maken en u naar de Waarheid te brengen. Wat moet IK doen om uw aandacht te krijgen? Als u te lang wacht om tot MIJ te komen zult u achtergelaten worden. IK zal gedwongen worden u te verlaten. Laat dit niet gebeuren.

Bekering, overgave, en intimiteit: Dit is wat IK verlang, dit is wat IK van u vereis. Dit zijn de eisen om te worden toegelaten in MIJN Koninkrijk. Zegt MIJN Boek dit niet? Kom nu voordat het te laat is. Kom en IK zal u reinigen in MIJN Bloed en u zult gereed zijn om vóór MIJ te staan en te worden ontvangen in MIJN Koninkrijk, MIJN Eeuwigdurende Koninkrijk van schoonheid.

Openbaring 1:5 (HSV)

5 en van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden en de Vorst van de koningen der aarde, Hem Die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed,

De tijd verspilt. Verspil niet een andere minuut aan deze wereld.

Dit is uw HEER en KONING DIE Spreekt, HOOG EN MACHTIGE, EEUWIGE AUTORITEIT,

HEER YAHUSHUA.

 

 

HOOFDSTUK 33: IK WIL DE EERSTE PLAATS OF GEEN PLAATS

Laten WE beginnen (1 maart 2012). Kinderen, dit is uw HEER. IK heb nieuwe Woorden om onder uw aandacht te brengen. MIJN kinderen, er staat op het punt een nieuwe tijdperk te dagen over deze aarde. Het wordt gekenmerkt door het kwaad: Slechte mensen, kwade tijden. U moet u voorbereiden om uw vertrek met MIJ te maken. IK wil dat u voorbereidingen treft. IK zal MIJN bruid moeten trekken uit deze slechte wereld en haar in veiligheid stellen.

IK kan haar niet langer in deze wereld houden, omdat deze wereld binnenkort heel lelijk en onheilspellend zal worden. Zij moet voor de veiligheid opzij gezet worden. Dan zal de wereld haar kwaad ontketenen aan degenen die achterblijven.

Binnenkort zal dit evenement plaatsvinden. Zelfs nu komen alle stormfronten samen om een perfecte storm van vernietiging te scheppen, een golf van terreur die de hele mensheid die tegen MIJ kiezen binnenkort zal overweldigen.

IK moet de eerste plaats gegeven worden in uw leven. IK moet de eerste plaats hebben zodat u deze verschrikking kan vermijden. IK ben niet een GOD DIE wens te zien dat MIJN kinderen lijden, maar als u weigert MIJ boven de afgoden te plaatsen die u in uw harten boven MIJ plaatst, dan zult u spoedig leren wat het betekent om uw GOD, uw SCHEPPER, te verwerpen.

IK ben niet een GOD met WIE gespeeld kan worden. IK wil de eerste plaats of geen plaats. IK geef niet om de tweede plaats of derde plaats te zijn op uw lijst van prioriteiten. IK schiep u ten behoeve van MIJ om MIJ te Aanbidden, te Verheerlijken, en te Kennen. IK verlang met u te verhouden op een intieme manier om een nauwe relatie met MIJ te hebben.

Als u niet kiest om MIJ te kennen op deze manier dan krijgt u uw zin, dan kunnen WE uit elkaar gaan en kunt u MIJN vijand gezelschap houden in zijn eeuwige bestemming. IK ben een Jaloerse GOD. IK schiep u niet om u te delen met MIJN vijand.

Deuteronomium 32:16 (HSV)

16 Zij hebben Hem tot na-ijver gebracht met vreemde goden, met gruwelijke daden hebben zij Hem tot toorn verwekt.

Ofwel wilt u exclusief van MIJ zijn of u kunt de brede pad naar de verdelging volgen waar zovele anderen reeds gegaan zijn. Zeer weinig willen MIJ leren kennen boven hun wereldse bezigheden.

Waar sta IK in uw leven? Ben IK niet waardig van een eerste plaats positie in uw hart? IK stierf voor u, MIJN kinderen, een verschrikkelijke, pijnlijke dood. IK schiep u en geef u het leven. IK ondersteun u elke dag. MIJN kinderen, u moet binnenkort een besluit nemen.

Wilt u MIJN Vrede, Kalmte, en Liefde? Wilt u MIJN Zekerheid van een veilige doorgang uit van een wereld dat binnenkort uit elkaar komt? Dan is nu het uur om te beslissen wat u verkiest te doen. Hoe wilt u uw GOD omstrengelen... met liefde en toewijding of met lauwe onverschilligheid?

Filippenzen 2:8 (HSV)

8 En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, tot de kruisdood.

IK wil dat u besluit. Bent u bereid te sterven aan uzelf voor MIJ en u geheel aan MIJ over te geven? IK wacht op u om te reageren op MIJN Aanbod om tot MIJ te komen in nederig berouw om MIJ te vragen uw zonden te vergeven en u te bedekken in MIJN Bloed. Het is alleen door MIJN Bloed dat u gered kunt worden, alleen door de offerande die IK gemaakt heb aan het kruis.

Als u dit Geschenk van MIJN Bloed Losprijs aanvaardt, u bekeert van uw zonden met oprechtheid van hart, uw leven neerlegt voor MIJ, MIJ volgt zonder aarzeling, kan IK uw leven omkeren, u reinigen en u voorbereiden voor MIJN Koninkrijk, u gereed maken om met MIJ mee te komen.

Overweeg dit aanbod ernstig. Kinderen, u kunt alleen zo lang wachten. Wachten om te zien wat zal gebeuren en dit besluit te vermijden kan ertoe leiden dat u alles verliest wat IK voor u heb in het volgende leven. Wees niet dom, kom tot bezinning. Tref voorbereidingen, wees gereed. IK wil dat u gered wordt van de verschrikkingen vooruit.

IK bid voor u. IK bid tot MIJN VADER namens u. Kinderen, dit uur is slinkende. IK wil dat u besluit. IK ZAL KOMEN VOOR MIJN BRUID! Mis deze grote beweging van GOD niet. Mis niet alles wat IK voor u heb.

IK ben waar aan MIJN Woord. IK ZAL ZEGEVIEREN EN MIJN KERK ZAL ZEGEVIEREN! Dus, u MOET naar MIJN Woorden luisteren.

IK ben de Grote "IK BEN", IK ben de HEER YAHUSHUA, TROUW OM TE BEVRIJDEN.

 

 

HOOFDSTUK 34: ER KOMT VERDRUKKING AAN - GROTE VERDRUKKING

Laten WE beginnen (2 maart 2012). MIJN kinderen, IK ben het, uw HEER. IK heb nieuwe Woorden om u te geven. Kinderen, dit is een ernstig uur. Er komt veel verdriet naar de wereld. Er zal veel gevaar en verdriet zijn. Deze problemen zijn reeds begonnen. De zonde tiert welig onder de mensen.

Wanhoop echter niet, IK heb de wereld overwonnen. IK kom om MIJN bruid te verwijderen naar de veiligheid. Zij is mooi en lieflijk om te zien. Zij kijkt uit naar MIJN Terugkeer, MIJN Spoedige Terugkeer. Zij houdt haar ogen op MIJ gericht. IK heb haar lief met heel MIJN Hart. IK omstrengel haar met MIJN Ogen. IK let op elke beweging van haar. Zij verlaat nooit MIJN Zicht.

Binnenkort zal ze bij MIJ zijn in MIJN Hemelse Gewesten, veilig weggestopt terwijl de wereld waaruit ze vertrekt uit zijn voegen komt.

Johannes 16:33 (HSV)

33 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.

Dit evenement ontvouwt zich nu, kinderen. Er komt verdrukking aan - grote verdrukking. Niets zoals de wereld ooit ervoor getuige van is geweest. U allen lijken zo zelfgenoegzaam te zijn over MIJN Waarschuwingen, MIJN Tekenen, MIJN Boek.

Begrijpt u niet dat problemen naar de aarde komen? Het komt en geen mens kan het stoppen. Dit komt voort uit een wereld dat haar GOD verlaat, haar GOD verwerpt. Deze wereld heeft geen achting voor MIJ en MIJN Wegen. Dus moet IK MIJN Beschermende Hand wegtrekken en terugtrekken met MIJN bruid. Binnenkort zal de wereld begrijpen wat echte terreur betekent.

1 Johannes 4:1-8 (HSV)

1 Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn; want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan.

2 Hieraan leert u de Geest van God kennen: elke geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God;

3 en elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God; maar dat is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt, en die nu al in de wereld is.

4 Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen, want Hij Die in u is, is groter dan hij die in de wereld is.

5 Zij zijn uit de wereld; daarom spreken zij uit de wereld, en de wereld luistert naar hen.

6 Wij zijn uit God. Wie God kent, luistert naar ons; wie niet uit God is, luistert niet naar ons. Hieraan herkennen wij de geest van de waarheid en de geest van de dwaling.

Gods liefde drijft tot wederliefde

7 Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit God; en ieder die liefheeft, is uit God geboren en kent God.

8 Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.

IK zal niet tegen u liegen, kinderen, IK ben GOD. Deze wereld zal niet een plaats worden om in te willen achterblijven om de uitkomst van dit evenement te zien. U zult niet overleven aan wat komt als u bij MIJ wilt blijven. Allen die MIJ belijden nadat MIJN bruid is verwijderd, zullen sterven voor hun geloof. Het zal een moeilijke tijd zijn voor MIJN kinderen.

Doe niet zo dwaas door anders te denken.

2 Timotheüs 3:12 (HSV)

12 En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden.

IK zal niet met ME laten spotten. Deze wereld kan niet doorgaan op dezelfde wijze en geloven dat er geen consequenties zijn. IK ben moe van het beschermen en zorgen voor een wereld dat MIJ zo haat en MIJ bespot. Dit tijdperk staat op het punt tot een einde te komen. Binnenkort zal IK de wereld haar zin geven, een wereld zonder haar GOD Die het kwaad tegenhoudt dat binnenkort op haar komt. De wereld waardeert MIJ als haar GOD niet, dus zal IK haar haar grootste wens geven, om zichzelf te beheren los van een HEILIG GOD, haar GODDELIJKE KOMPAS. Dan zal de wereld het belang ontdekken van het blijven in MIJN REGELS en Wetten en MIJN Eeuwigdurende Wegen te volgen.

Een wereld zonder terughoudendheid is wat MIJN achtergebleven kinderen getuige van zullen zijn. Het zal een verschrikkelijke tijd voor de mensheid zijn. Blijf niet achter. Kom tot MIJ nu. Wacht niet.

Reinig uzelf in MIJN Bloed en MIJN Woord. Graaf diep in de Pagina's van MIJN Woord.

Bekeer u en geef uw leven aan MIJ over. Laat MIJ u redden van wat komt. IK ben bereid. De tijd is kort. Haast u. Dit is het uur om te rennen naar MIJN Armen. MIJN Liefde wacht op u.

Laat MIJ u redden van het ergste. Kom onder MIJN Bloed Bedekking naar de veiligheid. IK ben verlangend om te redden.

Deze Woorden zijn Waar en Zuiver.

Dit is uw HEER YAHUSHUA, MACHTIG OM TE REDDEN.

 

 

HOOFDSTUK 35: ER IS ABSOLUUT GEEN VOORDEEL IN HET NAJAGEN VAN EEN STERVENDE WERELD

Laten WE weer beginnen. Kinderen, het is uw HEER DIE tot u Spreekt. MIJN kinderen, IK kom in een korte tijd, dus word niet ontmoedigd. Deze wereld heeft bijna geen tijd meer om de dingen met MIJ recht te zetten. Binnenkort zullen degenen die weigeren de dingen recht te zetten met MIJ door bekering en volle overgave de gevolgen ervan ondervinden.

MIJN tegenstander is bloeddorstig en meedogenloos. De wereld zal terreur kennen zoals het nooit ervoor heeft ervaren. Dit uur nadert snel.

IK zal niet veel meer van deze kwade, harteloze wereld weerstaan. IK heb genoeg gezien en gehoord. Het is een wereld dat haar GOD verwerpt en haar rug toekeert aan MIJN Wegen en MIJN Waarheid.

Jakobus 4:4 (NBV)

4 Trouwelozen! Beseft u dan niet dat vriendschap met de wereld vijandschap jegens God betekent? Wie bevriend wil zijn met de wereld, maakt zich tot vijand van God.

Kinderen, u wordt geleid door de blinden als u doorgaat doelloos achter de wereld te lopen. Er is absoluut geen voordeel in het jagen naar een stervende wereld dat een morele kompas mist. U moet zich dat nu realiseren. Kom in het reine met de Waarheid.

Er is geen hoop voor deze dode, stervende wereld dat haar MAKER verwerpt. U moet aandacht geven. Open uw ogen. U wordt op een dwaalspoor, van MIJN Nauwe Pad af, gebracht.

Kinderen, enkelen vinden dit pad. Word nuchter! Reinig de zaak uit uw ogen en trek de schellen ervan af. Kom tot MIJ voor GEESTELIJKE ogen. Laat MIJ u openen voor de Waarheid.

Stop te spelen met de vijand alsof het allemaal een onschuldige spel is. Hij is dodelijk, klaar om u te slaan wanneer u het het minst verwacht. U bent geen partij voor hem los van MIJ.

U moet dicht bij ME komen om beschermd te worden. Het is alleen door in de buurt van MIJ te zijn dat u veilig bent. Het is alleen door in MIJN Boek te blijven en een hechte relatie met MIJ te smeden dat u zult overleven. Begrijpt u dit? Als u het in uw eentje doet zult u het niet redden. Houd uzelf niet voor de gek. Doe niet zo dwaas. Het hart van een mens is boven alles misleid. MIJN vijand is te sluw voor u. Dat is waarom u het alleen kunt redden door een hechte relatie met MIJ te hebben. Als u hecht met MIJ bent, echt hecht, wil de vijand niet in de buurt van MIJ komen. Duisternis kan het Licht niet verdragen.

Dus leg uw plannen en uw leven neer, en geef ze over aan MIJ. Laat MIJ het nemen en uw as tot schoonheid maken. Laat MIJ u MIJN Perfecte Wil tonen voor uw leven . IK kan het doen. IK ben bereid Het is MIJN wens voor u om in MIJN Wil te zijn voor uw leven. Dit is MIJN Wens, u schoon te maken in MIJN Bloed en u zo dicht bij MIJ te brengen zoals zelfs een moeder haar kind liefheeft, IK verlang voor u te zorgen.

Jesaja 66:13 (HSV)

13 Zoals iemands moeder hem troost, zo zal Ík u troosten; ja, in Jeruzalem zult u getroost worden!

Matteüs 23:37 (NBV)

37 Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt en stenigt wie naar haar toe zijn gestuurd! Hoe vaak heb ik je kinderen niet bijeen willen brengen zoals een hen haar kuikens verzamelt onder haar vleugels, maar jullie hebben het niet gewild.

Kinderen, dit uur van MIJN Spoedige Terugkeer nadert. U waakt niet. U zult achtergelaten worden. IK kom alleen voor MIJN kinderen die erom geven om te waken, die MIJ wensen te zoeken op een intieme manier. Dit zijn degenen die komen. Alle anderen, helaas, zullen achtergelaten worden. Velen onder hen zullen zelfs verloren gaan in het plotselinge verderf.

Dit is een ernstig uur en dit zijn ernstige waarschuwingen. Lees MIJN Boek, open haar pagina's. Bid voor MIJN GEEST om u in alle Waarheid te leiden.

De Tijd verspilt. Besteed geen minuut meer om te jagen achter een wereld dat MIJ, uw GOD, haat. U beweegt u in een fatale richting. Kom tot bezinning. Zoek MIJ, zoek MIJN GEEST, zoek MIJN VADER, zoek ONS. WIJ zijn ÉÉN en WE verlangen u te redden.

Het uur is gekomen voor MIJN Spoedige Aankomst. Mis MIJN Reddingsactie niet.

Dit is uw HEER YAHUSHUA, DIE zielsveel van u houdt.

 

HOOFDSTUK 36: VELEN DIE VAN ZICHZELF DENKEN DAT ZE GEREED ZIJN BEDRIEGEN ZICHZELF

Laten WE beginnen, MIJN dochter (4 maart 2012). Luister goed, aangezien IK je nieuwe Woorden geef. MIJN kind, het is je HEER. Alsjeblieft, schrijf deze Woorden op: Het uur nadert voor MIJN Terugkeer, zovelen waken nog steeds niet, zovelen hebben hun oogkleppen op en weigeren te luisteren naar reden. Het uur van MIJN Terugkeer komt snel. U moet gereed zijn, kinderen. U moet u gereed maken.

Wees alert en waak. Dit is essentieel om te worden voorbereid. Alleen degenen die waken zullen genomen worden. Alleen degenen die erom geven te weten over MIJN Terugkeer kunnen gereedgemaakt worden.

Degenen die het niet kan schelen en zich niet houden aan MIJN GEEST zullen blijven om het ergste onder ogen te zien.

Velen zullen verrast zijn dat ze achtergelaten waren. Velen zullen geschokt zijn dat ze niet werden genomen, zovelen die van zichzelf denken dat ze gereed zijn bedriegen zichzelf. Ze hebben hun gedachten op andere dingen. Ze geven niet om te waken voor MIJN Komst. Ze zijn druk bezig met zichzelf en de dingen van de wereld. Ze besteden geen tijd met MIJ. Ze waken niet voor MIJ.

Ze bespotten en vervolgen degenen die dat wel doen, maar ze zullen stomverbaasd zijn wanneer ze zijn achtergebleven denkende dat ze MIJ kennen. Ze kennen MIJ helemaal niet.

Ze denken alleen dat ze MIJ kennen. Hun harten zijn verre van MIJ. Ze komen nooit naar MIJ in de geheime plaats. Ze rennen naar de dingen van de wereld. Hun ogen zijn niet geïnteresseerd in het waken voor MIJ. Ze vinden het heerlijk om de dingen van de wereld te gebruiken en aan te raken.

Ze plannen ver in de toekomst. Ze maken plannen die nooit zullen gebeuren. Ze raadplegen MIJ nooit over hun plannen, als ze dat deden zou IK ze vertellen op MIJ te focussen, om nabij MIJ te komen, hun plannen neer te leggen en ze aan MIJ over te geven. Dit is wat IK wil... volle overgave, om uw plannen aan MIJN Voeten neer te leggen, u geheel aan MIJ te geven, zelfs uw leven, en de plannen voor uw toekomst.

Alleen IK weet wat de toekomst houdt. Alle plannen dat iemand maakt kan in een ogenblik afbrokkelen. Waarom niet MIJ MIJN Plannen voor uw leven in de plaats zetten? IK weet wat het beste voor u is, MIJN kinderen. IK ken het begin en het einde. IK ben de ALFA en OMEGA.

Openbaring 22:13 (HSV)

13 Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde, de Eerste en de Laatste.

IK ben de SCHEPPER van de zon, maan, en sterren. Denkt u niet dat IK voor u en uw toekomstplannen kan zorgen? IK kan u in MIJN Koninkrijk binnenbrengen als u MIJ enkel uw leven zou geven. IK kan u brengen naar de vrede en de veiligheid; u uitdragen met MIJ naar de veiligheid. U kunt in vrede leven wetende dat MIJN Plannen voor uw leven perfect zijn en IK ben sterk om te leveren.

U kunt deze zekerheid hebben als u in MIJN Perfecte Wil bent voor uw leven. U hoeft u voor geen andere dag zorgen te maken als u in MIJN Wil bent. Laat los de grip dat u hebt op uw eigen wegen en plannen. Ze zullen u slechts leiden naar de ondergang.

Geef uw AL over aan MIJ en stap in MIJN Wil, MIJN Perfecte Wil. Laat de ENE DIE het begin en het einde kent voor u zorgen. IK ben uw Eeuwigdurende GOD. IK zal u brengen in MIJN Eeuwigdurende Koninkrijk. Het is van u als u erom vraagt.

Openbaring 21:6 (HSV)

6 En Hij zei tegen mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. Wie dorst heeft, zal Ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens.

Geef u over, bekeer u, en maak MIJ uw eigen. Leer MIJ kennen. IK zal MIJN Hart met u delen. IK verlang met u te lopen, u zult nooit alleen zijn. Dus de tijd is nu om u over te geven. Dit is het uur. Dit is de tijd. Kies verstandig.

Er zijn zovele wegen. Alleen één is het juiste, alleen één is het rechte pad.

Leer MIJ kennen en IK zal u leiden op het rechte pad. Dit is MIJN Wens, om u te begeleiden en u te leiden.

Hebreeën 12:13 (HSV)

13 en maak rechte sporen voor uw voeten, opdat wat kreupel is, niet wordt ontwricht, maar veeleer genezen wordt.

Binnenkort zal de klok middernacht slaan. Ren in MIJN Armen, Veilige Armen. Laat MIJ u redden. Kies snel. Het bedroeft MIJ om iemand te verlaten, maar de keuze is aan hen.

Aarzel niet om MIJN Liefde te ontvangen.

YAHUSHUA, GOD van Buitensporige Liefde.

1 Johannes 4:16

16 En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem.  

 

HOOFDSTUK 37: U HEBT EEN KOSTBARE KLEINE TIJD DAT OVERBLIJFT

Laten WE beginnen. IK zal je meer Woorden geven: Kinderen, het is IK, uw HEER en IK heb Woorden u te geven.

Het uur wordt al laat. Er is weinig licht dat in de dag overblijft. U moet u gereed maken, wees gereed aangezien MIJN Komst dichtbij is. Het komt dichterbij.

Enkelen zijn gereed en waken. Enkelen geven erom om gereed te zijn. Velen kiezen om MIJN Waarschuwingen te negeren. De meeste zijn zelfgenoegzaam over wat komen gaat. Dit uur komt dichterbij.

IK wil dat u alert en op uw tenen bent. Als u dat niet bent zult u overvallen worden. Als u niet waakt, kunt u niet zien wat gaat komen. Alleen degenen die waken zullen alert zijn. Alleen degenen zullen zichzelf dan gereedgemaakt hebben omdat ze waken. Hoe kunt u voorbereid zijn als u niet waakt? Alleen degenen die voorbereid en gereed zijn zullen gaan. Alle anderen zullen tekort schieten met hun halfvolle olielampen.

Mattheüs 25:7-10 (HSV)

7 Toen stonden al die meisjes op en maakten hun lampen in orde.

8 De dwazen zeiden tegen de wijzen: Geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit.

9 Maar de wijzen antwoordden: In geen geval, anders is er misschien niet genoeg voor ons en u. Ga liever naar de verkopers en koop olie voor uzelf.

10 Toen zij weggingen om olie te kopen, kwam de bruidegom; en zij die gereed waren, gingen met hem naar binnen naar de bruiloft, en de deur werd gesloten.

Dit is niet de tijd om in te dommelen, MIJN kinderen. Dit is niet het uur om te slapen.

IK ben niet gekomen om degenen te halen die zelfs niet lang genoeg wakker willen blijven om voor MIJ te waken. Degenen die slapen wanneer IK kom zullen wakker worden aan een levende nachtmerrie van wat komen gaat naar de aarde. Wat een trieste tijd, inderdaad, voor MIJN slapende kerk.

Hebreeën 9:28 (HSV)

28 zo zal ook Christus, Die eenmaal geofferd is om de zonden van velen weg te dragen, voor de tweede keer zonder zonde gezien worden door hen die Hem verwachten tot zaligheid.

MIJN kinderen zijn diep in slaap en als ze binnenkort niet wakker worden zullen ze zich in de handen van MIJN vijand vinden. Hij is meedogenloos en zonder medelijden of zorg voor iemand. Hij heeft alleen één ding in gedachten: Macht en controle. Hij zal regeren met een ijzeren vuist. IK kan u niet genoeg de ernst van wat komen gaat op het hart drukken. Dit is een ernstig uur en er zijn ernstige zaken die naar de aarde komen.

IK heb geen lust u deze dingen te vertellen. IK wil u alleen waarschuwen van wat komen gaat omdat IK niet wil dat u lijdt door de verwoesting dat de aarde op het punt staat te overkomen.

Kom tot bezinning, MIJN kinderen. Ontwaak van uw sluimering, verwijder uw oogkleppen. Kom tot MIJ snel. U hebt een kostbare kleine tijd dat overblijft. U moet snel naar MIJ toe rennen. IK wens u te redden van het ergste.  

Word niet overvallen in de naderende storm. Zeer weinig komen uit met MIJ wanneer IK de bruid verwijder. Zeer weinig hebben gekozen voor MIJ te waken en zichzelf gereed te maken door het wassen van MIJN Woord en de reiniging van MIJN Bloed. Er zijn geen andere antwoorden. Er is geen andere weg.

Efeze 5:25-27 (HSV)

25 Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven,

26 opdat Hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het Woord,

27 opdat Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn.

Geef u over dit uur. IK ben bereid u te ontvangen. IK wil dat u naar MIJ komt en veilig bent. IK zal u bedekken en beschermen van de verschrikkingen die komen. Red uzelf en kom tot MIJ. IK ben de enige ontsnapping - geen andere bestaat. Geef uw hart en uw leven aan MIJ in een volle overgave. U zult gereedgemaakt worden, gereed door het Werk van MIJN HEILIGE GEEST. Laat HEM u vullen en u zult de Waarheid zien, MIJN Waarheid.

IK ben gereed om u naar MIJN Koninkrijk te brengen. Komt u? Dit is uw HEER, YAHUSHUA. IK ben Geduldig en Lankmoedig Wachtende op u om te beslissen. Kies voor MIJ en word gered!

 

 

HOOFDSTUK 38: MIJN WARE VOLGELINGEN WAKEN - ZE ZIJN OP HUN HOEDE

Dochter, laten WE beginnen. MIJN dochter, IK ben gereed om je nieuwe Woorden te geven: Kinderen, het is uw HEER DIE Spreekt. Het uur nadert voor MIJN Terugkeer en MIJN kinderen zijn in slaap, ze slapen diep. Ze dommelen weg, totaal onbewust van wat er om hen heen gebeurt. Ze waken zelfs niet. Het is duidelijk dat ze blind zijn en hun ogen niet op MIJ hebben.

IK zal komen als een dief in de nacht. Velen zullen overvallen worden. Zegt MIJN Woord het niet zo? Als het zo is, waarom negeren zovelen deze waarschuwing? Waarom weigeren ze om te waken en op te letten? IK wil hun beste en ze geven MIJ hun laatste.

Als MIJN kinderen MIJ op de voet volgden zouden ze weten om te waken, te kijken, en te wachten op MIJ. Ze zouden op de hoogte zijn van de wereld om hen heen en de manier dat de wereld MIJ ondeugdelijk verwerpt in alle vier hoeken.

MIJN ware volgelingen waken. Ze zijn op hun hoede. Ze hebben hun oren aan de grond en luisteren naar MIJN Voetstappen. Ze letten op Elke Beweging van MIJ en ze horen MIJN Stem.

IK kom en dit is niet een mysterie aan degenen die verwachtingsvol voor MIJ waken. Deze kinderen zijn geduldig maar verlangend. Dit is MIJN ware kerk, MIJN bruid. Zij is verbluffend en haar enthousiasme voor MIJN Terugkeer fascineert MIJ. IK hou van haar gretigheid zoals zij op MIJ wacht. Dit is voor wie IK stierf, voor MIJN trouwe volgelingen die voor MIJ aan zichzelf sterven.

Lucas 12:37 (NBV)

37 Gelukkig de knechten die de heer bij zijn komst wakend aantreft. Ik verzeker jullie: hij zal zijn gordel omdoen, hen aan tafel nodigen en hen bedienen.

Ze leggen hun levens neer aan MIJN Voeten en lopen weg van de wereld en de dingen van de wereld voor hun HEER. Hiervoor ben IK zeer dankbaar en de beloningen zullen nooit eindigen voor deze mooie kerk van MIJ.

U kunt een deel zijn van deze kerk, MIJN bruid. U kunt gereed zijn om te gaan wanneer WIJ samen vertrekken naar de herenhuizen in MIJN Hemelse Gewesten DIE IK heb bereid. Er is, echter, een kostbare kleine tijd dat overblijft, dus wees waakzaam in uw achtervolging van MIJ.

IK ben op zoek naar een volle overgave. IK vraag voor een volle inzet. Leg uw leven voor MIJ neer in al zijn volheid en houd niets achter. IK wil uw hele leven. IK zal het ruilen voor een nieuw leven in MIJ. IK wil u een nieuw leven brengen. IK wil u schoon wassen in MIJN Bloed; u vestigen in MIJN Koninkrijk; u een plaats geven onder MIJN kinderen die MIJ voor de eeuwigheid zullen dienen; en met MIJ voor eeuwig regeren en heersen, samen aan MIJN zijde.

Dit is MIJN bruid. Zij is mooi, een bereid volk die gereed is, wacht, waakt voor haar KONING. IK kom om deze kinderen te bevrijden, ze eruit te nemen naar de vrijheid en veiligheid, weg van het kwaad dat op het punt staat de aarde te overweldigen. Ze zijn MIJN overwinnaars. U kunt onder hen zijn. IK wacht op u, MIJN kinderen, om mee te gaan naar MIJN Huwelijksfeest, om deel te zijn van MIJN Koninkrijk. IK houd een plaats voor u vrij aan MIJN Bruiloftsmaaltafel. Er is een couvert voor u, maar u moet eerst komen en het voor u claimen.  

IK zal niet altijd de deur openhouden. Binnenkort zal IK MIJN kinderen die gereed zijn door deze veilige doorgang brengen en dan zal het sluiten, degenen achterlatend om het ergste onder ogen te zien die MIJN uitnodiging om te komen weigeren.

Wat een trieste dag voor degenen die MIJN Aanbod van veiligheid en bevrijding verwerpen. Hun besef op die dag van wat er gebeurd is en wat ze gemist hebben zal verwoestend zijn. Dan zal de werkelijkheid met betrekking tot wat ze verloren hebben en wat ze onder ogen moeten zien inwerken. Er zal grote spijt zijn. Er zal veel geween en geweeklaag zijn wanneer MIJN lauwe kerk in het reine komt over hun trieste keuzes van het verwerpen en negeren van MIJN Vele Waarschuwingen.

Ja, hun verlies zal enorm en hun verdriet groot zijn. Kinderen, dit hoeft u niet te zijn. U hoeft niet achtergelaten te worden om de duisternis rond de aarde te zien ontvouwen. Kom tot MIJ in een volle overgave, volle bekering en oprechte spijt voor uw zonden, en een oprecht verlangen om MIJ te volgen met uw hele hart.

IK zal uw hart veranderen en uw zondevlekken wit wassen met MIJN Bloed. U zult vóór MIJ staan bereid en gereedgemaakt om mee te gaan naar MIJN Grote Bruiloftsmaal.

Dit is het verlangen van MIJN Hart voor u om terug te komen naar MIJ. IK ben uw VADER, uw SCHEPPER. IK verlang ernaar dat u tot MIJ komt zodat IK u MIJN EIGEN zoon en dochter kunt maken. Dit is uw kans om de dingen goed te maken met MIJ. Laten WE samenleven voor de eeuwigheid. IK wacht op uw besluit.

IK ben uw HEER, IK ben uw KONING, IK ben uw GOD, JEHOVAH.

 

 

HOOFDSTUK 39: MIJN GETUIGENIS: MET BETREKKING TOT DIT DOCUMENT EN MIJN VASTEN

De HEER riep voor mij om naar een afgelegen locatie te gaan voor gebed en een veertig-daagse water-vasten. Na twee weken nam ik elke dag avondmaal, en een korte tijd later nam ik dagelijks vier vier-gram glazen sap. Dit vasten was het moeilijkste wat ik ooit in mijn leven gedaan heb, denk ik.

De HEER bracht mij tot dit vasten om aan mezelf te sterven, wat ik deed. HIJ gaf me ook vele Woorden die ik trouw probeerde op te schrijven voor anderen om te lezen. Het document was gedicteerd aan mij door de HEER tijdens de dagen van mijn vasten van 27 januari 2012 tot 6 maart 2012. (Let alstublieft op dat de meeste individuele Brieven aan mij gedicteerd door de HEER niet individueel gedateerd waren omdat het vasten zo moeilijk voor mij was dat ik niet wilde focussen op wat de data waren of hoe langzaam de tijd van het vasten leek te gaan.) Tijdens dit vasten vertelde de HEER mij om op elk gewenst moment voor "HEMELSE BROOD" te vragen om mij te helpen met mijn hongerpijnen. Dus vroeg ik ervoor telkens als ik hongerpijnen of iedere pijn, verbonden met het vasten, voelde. Iedere keer dat ik om het "HEMELSE BROOD" van de HERE vroeg zou de pijn gewoon verdwijnen.

Het was verbazingwekkend en wonderbaarlijk. De HEER is het "HEMELSE BROOD" (zie de Bijbelvers hieronder).

Ongeveer halverwege het vasten las ik een boek dat mij echt rechtop deed zitten en kennis van nam. Het ging over een vrouw aan wie de hemel en de hel was getoond. Zij rapporteerde dat die in de hel zijn eeuwig honger en dorst hebben. Dit was een bepalend moment voor mij tijdens dit vasten omdat ik alleen van voedsel vastte voor veertig dagen (en ik had natuurlijk geen dorst omdat ik water dronk tijdens dit vasten) maar ik kon me niet voorstellen de eeuwigheid te moeten doorbrengen hongerig te zijn (wanneer veertig dagen een ongelooflijke worsteling was) en dorstig en dus wil ik dat anderen nadenken over deze diepzinnige waarheid en serieus hun eeuwige uitkomsten te overwegen.

Ik ben dankbaar aan de HEER door mij door deze veertig-daagse vasten heen te krijgen.

Met betrekking tot deze Woorden aan mij gegeven, de HEER gebruikte vele woorden waarvan ik niet eens de betekenissen van wist en ik had ze op moeten zoeken en ze waren altijd de perfecte woorden. Ik ben ook een schrijfster en wanneer ik iets zo lang schrijf als dit 100 plus-pagina document, dan had ik het zelf geschreven ik het nodig zou hebben vele herschrijvingen, bewerkingen, schrappingen, toevoegingen te moeten maken - en dit document was nooit eens gewijzigd of veranderd. Ik schreef letterlijk de Dictee van de HEER op zoals het mij verteld was. IK schreef de Woorden van de Heer op in een dagboek en typte het opnieuw in zijn geheel zonder een enkele herschrijving of wijziging - in perfect Engels. Aan GOD zij ALLE GLORIE! Dank U, HERE, voor Uw geduld met deze inferieure vat, Susan Davis.

 

JEZUS Is Het HEMELSE BROOD:

Johannes 6:29-58

29 ‘Dit moet u voor God doen: geloven in hem die hij gezonden heeft,’ antwoordde Jezus.

30 Toen vroegen ze: ‘Welk wonderteken kunt u dan verrichten? Als we iets zien zullen we in u geloven. Wat kunt u doen?31 Onze voorouders hebben immers manna in de woestijn gegeten,  zoals geschreven staat: “Brood uit de hemel heeft hij hun te eten gegeven.”’ 32 Maar Jezus zei: ‘Waarachtig, ik verzeker u: niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn Vader; hij geeft u het ware brood uit de hemel. 33 Het brood van God is het brood dat neerdaalt uit de hemel en dat leven geeft aan de wereld.’ 34 ‘Geef ons altijd dat brood, Heer!’ zeiden ze toen.

35 ‘Ik ben het brood dat leven geeft,’ zei Jezus. ‘Wie bij mij komt zal geen honger meer hebben, en wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben. 36 Maar ik heb u al gezegd dat u niet gelooft, ook al hebt u me gezien. 37 Iedereen die de Vader mij geeft zal bij mij komen, en wie bij mij komt zal ik niet wegsturen, 38 want ik ben niet uit de hemel neergedaald om te doen wat ik wil, maar om te doen wat hij wil die mij gezonden heeft. 39 Dit is de wil van hem die mij gezonden heeft: dat ik niemand van wie hij mij gegeven heeft verloren laat gaan, maar dat ik hen allen laat opstaan op de laatste dag. 40 Dit wil mijn Vader: dat iedereen die de Zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven heeft, en dat ik hen op de laatste dag uit de dood zal opwekken.’

41 De Joden begonnen te protesteren omdat hij zei dat hij het brood was dat uit de hemel was neergedaald. 42 ‘Dat is toch Jezus, de zoon van Jozef? We weten toch wie zijn vader en moeder zijn? Hoe kan hij dan zeggen dat hij uit de hemel is neergedaald?’ 43 Jezus zei: ‘Ik hoor u bezwaren maken. 44 Toch kan niemand bij mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem bij me brengt, en ik zal hem op de laatste dag tot leven wekken.

45 Het staat geschreven in de Profeten: “Zij zullen allemaal door God onderricht worden.” Iedereen die naar de Vader luistert en van hem leert komt bij mij.46 Niet dat iemand ooit de Vader gezien heeft – alleen hij die van God komt, heeft hem gezien. 47 Waarachtig, ik verzeker u: wie gelooft, heeft eeuwig leven.

48 Ik ben het brood dat leven geeft. 49 Uw voorouders hebben in de woestijn manna gegeten en toch zijn zij gestorven. 50 Maar dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald; wie dit eet sterft niet. 51 Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald; wanneer iemand dit brood eet zal hij eeuwig leven. En het brood dat ik zal geven voor het leven van de wereld, is mijn lichaam.’ 52 Nu begonnen de Joden heftig met elkaar te discussiëren: ‘Hoe kan die man ons zijn lichaam te eten geven!’ 53 Daarop zei Jezus: ‘Waarachtig, ik verzeker u: als u het lichaam van de Mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in u. 54 Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en hem zal ik op de laatste dag uit de dood opwekken. 55 Mijn lichaam is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank. 56 Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik blijf in hem. 57 De levende Vader heeft mij gezonden, en ik leef door de Vader; zo zal wie mij eet, leven door mij. 58 Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Het is niet het brood dat uw voorouders aten; zij zijn gestorven, maar wie dit brood eet zal eeuwig leven.’  

 

 E-BOEKEN GRATIS! 

Alsmede dit boek dat u nu leest is Susan ook co-auteur van andere boeken over de eindtijd - ook in profetische vorm (zoals van de Heer ontvangen) in de "I Am Coming" brieven in e-boek en gedrukte vorm. De HERE JEZUS "I Am Coming" brieven zijn beschikbaar in zes volumes:

 

I AM COMING! Volume 1, Delen 1 tot en met 32, E-boek:

http://www.mediafire.com/file/lfyg4uzenfnf6uu/IAmComing1.pdf

 

I AM COMING! Volume 2, Delen 33 tot en met 52, E-boek:

http://www.mediafire.com/file/aywqke1g0cr4rwa/IAmComing2.pdf

 

I AM COMING! Volume 3, Delen 53 tot en met 73, E-boek:

http://www.mediafire.com/file/mdma55jzcwbwpqy/IAmComing3.pdf

 

I AM COMING! Volume 4, Delen 74 tot en met 96, E-boek:

http://www.mediafire.com/file/92y16258w03j0t4/IAmComing4.pdf

 

I AM COMING! Volume 5, Delen 97 tot en met 122, E-boek:

http://www.mediafire.com/file/77n7ynr66o6qlrq/IAmComing5.pdf

 

I AM COMING! Volume 6, Delen 123 tot en met 139, E-boek:

http://www.mediafire.com/file/8vhwt6l4frgh25a/IAmComing6.pdf

 

Gratis e-boeken zijn ook op: http://www.SmashWords.com

Zoek voor: I Am Coming door Susan Davis

 

De weblink van de Brieven http://end-times-prophecy.com is nu gepubliceerd op

http://www.spiritlessons.com

 

Deze urgente profetische boodschappen, vorige boodschappen en meer recente boodschappen zijn geregistreerd op de website:

http://end-times-prophecy.com

 

Ook beschikbaar op http://www.Amazon.com zijn de boeken:

I Am Coming, Volume 1,

I Am Coming, Volume 2,

I Am Coming, Volume 3,

I Am Coming, Volume 4,

I Am Coming, Volume 5.

I Am Coming, Volume 6.

 

Als Kindle $0.99 e-boeken op: http://www.kindle.com

Als gratis e-boeken op: http://www.SmashWords.com

En als gratis e-boeken op: http://www.LuLu.com

Zoek voor: I Am Coming door Susan Davis

 

Susans email is: kidsmktg@sbcglobal.net

 

Impressum

Tag der Veröffentlichung: 14.03.2016

Alle Rechte vorbehalten

Widmung:
MEDEDELING: U wordt aangemoedigd om exemplaren van dit document te verspreiden op welke wijze ook, elektronisch of in gedrukte vorm. U mag dit materiaal in zijn geheel of gedeeltelijk op uw website of ergens anders plaatsen, maar wij verzoeken wel dat u deze mededeling erbij voegt zodat anderen kunnen weten dat zij het ook kunnen kopiëren en verspreiden. Dit boek is beschikbaar als een gratis e-Boek en mp3 op de website: http://end-times-prophecy.com

Nächste Seite
Seite 1 /