അക്ഷരം മാസിക -APRIL 2021

Von:
User: Rajmohan
അക്ഷരം മാസിക -APRIL 2021

ഇത് മലയാളം മാസികയാണ്...  തിരഞ്ഞെടുത്ത രചനകളാണ് ഈ ലക്കത്തിലുള്ളത്...അറിവ്.... കഴിവ്.... എന്നിവയ്ക്ക്.... ഒരു...ഡിജിറ്റലായി...നടക്കുന്ന ഏറ്റവും... ആധുനികമായ... മാധ്യമങ്ങളുടെ...സാന്നിദ്ധ്യം.. നല്കുന്ന സഹായം ആണ്... ഇവിടെ... ഇതി൯െറ....നടത്തിപ്പുകാ൪....

നല്കി.. വരുന്നത്... 

 

 


Stichwörter: 
Malayalam Magazine
Beiträge und Kommentare
Um eine optimale Funktionsweise zu gewährleisten, verwendet unsere Website Cookies. Durch die Nutzung der Website stimmst Du der Verwendung von Cookies zu. Mehr Infos
OK
Top of page
Kein Miniaturbild Entfernen Bitte wähle einen Grund aus Bitte gib die Stelle im Buch an. de de_DE